bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nowy dokument w ustawie Prawo zamówień publicznych

Nowy dokument w ustawie Prawo zamówień publicznych

Dodano: 2015-07-29

Z dniem 1 lipca 2015 r. obowiązuje zmieniony przepis art. 91 ust. 3a ustawy PZP. W poniższym tekście wyjaśniamy, co i w jakim zakresie uległo zmianie.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie w celu ochrony zamawiających jako płatników podatku od towarów i usług ustawodawca nałożył na wykonawców obowiązek informowania o istnieniu takiego zobowiązania podatkowego, co wynika bezpośrednio ze zdania drugiego art. 93 ust. 3a ustawy PZP. Zgodnie z jego treścią, wykonawca, składając ofertę, musi poinformować zamawiającego:

  1. czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
  2. wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
  3. wskazać wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku.

Przepisy ustawy PZP nie precyzują jednak, w jakiej formie wykonawca powinien poinformować zamawiającego o obowiązku podatkowym, bądź jego braku. Wydaje się, że najbardziej właściwą formą będzie pisemne oświadczenie wykonawcy składane wraz z ofertą w oryginale.

Należałoby również zwrócić uwagę na konsekwencje związane z wprowadzeniem do procedury udzielania zamówienia publicznego nowego, obligatoryjnego dokumentu, jakim jest powyższe oświadczenie, w tym na konsekwencje związane z brakiem jego złożenia, a także niepełnymi, bądź błędnymi danymi zawartymi w oświadczeniu.  

Biorąc pod uwagę systematykę ustawy PZP, najbardziej właściwym trybem działania zamawiających w takich przypadkach powinno być odrzucanie ofert w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 1 ) ustawy PZP (niezgodność oferty z ustawą) lub art. 89 ust. 2 ustawy PZP (niezgodność oferty z SIWZ). Czy jednak zaniechanie załączenia do oferty oświadczenia lub załączenia oświadczenia wadliwego będzie powodować automatyczne odrzucanie ofert?

Nie jest to bowiem dokument, do którego zamawiający może zastosować art. 26 ust. 3 (wezwanie do uzupełnienia dokumentów) oraz 26 ust. 4 ustawy PZP (wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów). Zamawiający w takiej sytuacji może żądać jedynie wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy PZP, który jednak nie uprawnia go do żądania uzupełniania oferty o jakiekolwiek dokumenty.

Na podstawie przypadków, z którymi mieliśmy do czynienia po dwóch tygodniach obowiązywania nowego art. 91 ust. 3a ustawy PZP, zaobserwowaliśmy, że zamawiający wzywali wykonawców, którzy nie złożyli tzw. oświadczenia o obowiązku podatkowym, do jego uzupełniania. Niektórzy z nich działali na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy PZP, inni natomiast w ogóle nie wskazywali podstawy prawnej wezwania.

Nie można jednak wykluczyć, że wśród zamawiających znajdą się i tacy, którzy będą przejawiać mniej liberalne podejście i automatycznie odrzucać oferty wykazujące braki w dokumentacji.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...