bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Zasady na piśmie

NOWA USTAWA – Zasady na piśmie

Dodano: 2016-10-03

Art. 46. 1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji sporządzają na piśmie zasady dotyczące co najmniej:

1) zarządzania ryzykiem, obejmujące zasady związane z obszarami, o których mowa w art. 57 ust. 2, oraz zasady dotyczące kryteriów stosowania korekty z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, o której mowa w art. 229, w przypadku jej stosowania;

2) kontroli wewnętrznej;

3) audytu wewnętrznego;

4) outsourcingu, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji stosuje lub zamierza go stosować, obejmujące w szczególności:

a) wykaz funkcji należących do systemu zarządzania oraz czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, które zakład zamierza powierzać w drodze outsourcingu ze wskazaniem, które z tych czynności zakład uznaje za podstawowe lub ważne,

b) kryteria wyboru podmiotu, któremu zakład zamierza powierzać wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych oraz funkcji należących do systemu zarządzania,

c) sposób realizacji warunków, o których mowa w art. 74 i art. 75,

d) zasady zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem, w drodze outsourcingu, wykonywania czynności oraz funkcji należących do systemu zarządzania.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, określają również stanowiska nadzorujące w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji inne kluczowe funkcje, w tym co najmniej funkcje należące do systemu zarządzania.

3. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, co najmniej raz w roku, dokonują przeglądu zasad, o których mowa w ust. 1. Zasady te są dostosowywane do istotnych zmian w systemie zarządzania lub obszarze, którego dotyczą.

4. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji informują organ nadzoru o zamiarze wprowadzenia zasad dotyczących outsourcingu oraz o istotnej zmianie tych zasad, przekazując organowi nadzoru treść tych zasad. 

5. Zarząd zakładu ubezpieczeń i zarząd zakładu reasekuracji zatwierdzają zasady, o których mowa w ust. 1, i zapewniają wprowadzenie ich w życie.

Regulacje dotyczące systemu zarządzania (m.in. zarządzania ryzykiem, systemu własnej oceny ryzyka i wypłacalności zakładu, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, outsourcingu wynikają z tzw. filaru II nowego systemu wypłacalności.

Regulacja przewidziana w art. 46 Ustawy stanowi rozwinięcie postanowień zawartych w art. 41 dyrektywy, a w szczególności w ustępie trzecim tego artykułu. Zgodnie bowiem z tym przepisem zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji są zobowiązane do posiadania sporządzonych na piśmie zasad dotyczących co najmniej zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz, gdzie stosowne, outsourcingu. Również ustanowiony w ustępie trzecim komentowanego artykułu obowiązek dokonywania przeglądu sporządzonych na piśmie zasad z częstotliwością nie rzadziej niż raz w roku wynika z art. 41 ust. 3 dyrektywy.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...