bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Zarząd krajowego zakładu

NOWA USTAWA – Zarząd krajowego zakładu

Dodano: 2016-10-10

Art. 50. 1. Zarząd krajowego zakładu ubezpieczeń, z wyłączeniem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, składa się z co najmniej dwóch członków.

2. Zarząd krajowego zakładu reasekuracji, z wyłączeniem towarzystwa reasekuracji wzajemnej, składa się z co najmniej dwóch członków.

3. W skład zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu reasekuracji wchodzi prezes.

4. Co najmniej połowa członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu reasekuracji, w tym prezes zarządu oraz członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, posiada udowodnioną znajomość języka polskiego.

5. Organ nadzoru, na wniosek krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, odstąpi, w drodze decyzji, od stosowania wymogu znajomości języka polskiego w stosunku do danej osoby, jeżeli nie będzie to niezbędne ze względów nadzoru ostrożnościowego, biorąc w szczególności pod uwagę zakres działalności tego zakładu.

6. Co najmniej połowa członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu reasekuracji, w tym prezes zarządu oraz członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji.

7. W przypadku jednoosobowego zarządu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub towarzystwa reasekuracji wzajemnej prezes zarządu posiada udowodnioną znajomość języka polskiego oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji. Przepisu ust. 5 nie stosuje się.

Komentowany artykuł zawiera regulacje dotyczące składu zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń, krajowego zakładu reasekuracji oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Postanowienia zostały w większości przeniesione z poprzedniego stanu prawnego i jedynie w nieznacznym zakresie wprowadzono modyfikacje. Najistotniejsze z wprowadzonych zmian znajdują się w obecnym ustępie 4 i 6, przewidujące, że obowiązkom w nich ustanowionym podlega także członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...