bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Wystąpienie do władz nadzorczych o przekazanie informacji

NOWA USTAWA – Wystąpienie do władz nadzorczych o przekazanie informacji

Dodano: 2016-09-08

Art. 88. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 82 ust. 1, jest podmiotem, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 lub 2, organ nadzoru występuje na piśmie do organów nadzorczych państw członkowskich Unii Europejskiej o przekazanie informacji w zakresie określonym w art. 90 ust. 2 w celu ustalenia, czy zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 3.

W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji jest zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej lub spółką zarządzającą w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, UE lub jednostką dominującą, lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej lub spółki zarządzającej, organ nadzoru występuje do organów nadzorczych państw członkowskich UE o przekazanie informacji obejmujących m.in. ustalenie, czy podmiot daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających i ubezpieczonych, jest w dobrej kondycji finansowej, zapewni przestrzeganie wymogów ostrożnościowych itp. (art. 90 ust. 2 Ustawy).

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...