bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Wystąpienie do władz nadzorczych o przekazanie informacji

NOWA USTAWA – Wystąpienie do władz nadzorczych o przekazanie informacji

Dodano: 2016-09-08

Art. 88. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 82 ust. 1, jest podmiotem, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 lub 2, organ nadzoru występuje na piśmie do organów nadzorczych państw członkowskich Unii Europejskiej o przekazanie informacji w zakresie określonym w art. 90 ust. 2 w celu ustalenia, czy zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 3.

W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji jest zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej lub spółką zarządzającą w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, UE lub jednostką dominującą, lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej lub spółki zarządzającej, organ nadzoru występuje do organów nadzorczych państw członkowskich UE o przekazanie informacji obejmujących m.in. ustalenie, czy podmiot daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających i ubezpieczonych, jest w dobrej kondycji finansowej, zapewni przestrzeganie wymogów ostrożnościowych itp. (art. 90 ust. 2 Ustawy).

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...