bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Własna ocena ryzyka i wypłacalności (cz. III)

NOWA USTAWA – Własna ocena ryzyka i wypłacalności (cz. III)

Dodano: 2016-11-02

Artykuł 304 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/35, do którego odsyła ustęp ósmy komentowanego artykułu 63, przewiduje, że informacje, które zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji są zobowiązane składać do organów nadzoru, obejmują następujące elementy:

  • sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej ujawniane przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, wraz z wszelkimi odpowiednimi informacjami ujawnianymi publicznie na podstawie innych wymogów prawnych lub regulacyjnych, do których odnosi się sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej, oraz wszelkie aktualizacje tego sprawozdania;
  • regularne sprawozdanie dla organów nadzoru zawierające informacje, o których mowa w art. 307–311 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 2015/35, tj. m.in. informacje dotyczące działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w przedmiocie głównych tendencji i czynników mających wpływ na rozwój, wyniki i sytuację zakładu w całym okresie planowania biznesowego, wraz z pozycją konkurencyjną zakładu oraz wszelkimi znaczącymi kwestiami prawnymi i regulacyjnymi, a także informacje dotyczące celów biznesowych zakładu, z uwzględnieniem stosownych strategii i horyzontu czasowego. Sprawozdanie to przedstawia również wszelkie informacje, o których mowa w art. 293–297 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 2015/35, w odniesieniu do których organy nadzoru udzieliły zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji zgody na ich nieujawnianie w sprawozdaniu na temat wypłacalności i kondycji finansowej. Informacje, o których mowa w art. 293-297 wskazanego rozporządzenia to: nazwa i forma prawna zakładu; nazwa i dane kontaktowe organu nadzoru odpowiedzialnego za nadzór finansowy nad zakładem oraz, w stosownych przypadkach, nazwa i dane kontaktowe organu sprawującego nadzór nad grupą, do której należy zakład, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe biegłego rewidenta zakładu, informacje dotyczące udziałowców posiadających znaczne pakiety akcji zakładu, w przypadku gdy zakład należy do grupy — szczegółowe informacje na temat pozycji zakładu w prawnej strukturze grupy, istotne linie biznesowe zakładu oraz istotne obszary geograficzne, na których zakład prowadzi działalność, wszelkie istotne zdarzenia gospodarcze i inne, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym i które wywarły istotny wpływ na zakład, informacje jakościowe i ilościowe na temat wyników z działalności operacyjnej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, na poziomie zagregowanym oraz w podziale na istotne linie biznesowe i obszary geograficzne, na których zakład prowadzi działalność w okresie sprawozdawczym, wraz z porównaniem tych danych z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego, spójnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach finansowych zakładu.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...