bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – system zarządzania (skuteczny system przekazywania informacji)

NOWA USTAWA – system zarządzania (skuteczny system przekazywania informacji)

Dodano: 2016-05-05

System zarządzania, poza strukturą organizacyjną ubezpieczyciela, powinien również opisywać skuteczny system przekazywania informacji. Wynika to z art. 45 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844).

Ustawa właściwie milczy odnośnie tego, jaki system przekazywania informacji powinien być uznany za skuteczny. Z tego też względu w tym zakresie warto odwołać się do treści Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia 2015/35 system przekazywania informacji uznaje się za skuteczny tylko wówczas, gdy procedury sprawozdawcze obejmują przedłożenie organowi administrującemu, zarządzającemu lub nadzorczemu przynajmniej corocznej informacji. Procedury sprawozdawcze, o których mowa, powinny obejmować przyszłe działania zarządu – istotne dla wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, przyjęte dla najlepszego oszacowania.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...