bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – System zarządzania (cz. I)

NOWA USTAWA – System zarządzania (cz. I)

Dodano: 2016-09-28

Art. 45. 1. W zakładzie ubezpieczeń i zakładzie reasekuracji funkcjonuje system zarządzania.

2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji zapewniają proporcjonalność systemu zarządzania do charakteru, skali i złożoności ich działalności.

3. System zarządzania obejmuje co najmniej:

1) strukturę organizacyjną, w której zakresy odpowiedzialności są jasno i odpowiednio podzielone;

2) skuteczny system przekazywania informacji;

3) zgodność z innymi wymaganiami określonymi w niniejszym rozdziale.

4. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji dokonują regularnego przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania.

Obowiązek funkcjonowania systemu zarządzania w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji wynika z implementacji dyrektywy, a ściślej art. 41 dyrektywy. W słowniczku ustawowym zawartym w art. 3 Ustawy znajduje się definicja systemu zarządzania, zgodnie z którą jest to system obejmujący funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego oraz funkcję aktuarialną. Zadaniem systemu zarządzania jest zapewnienie prawidłowego i ostrożnego zarządzania zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...