bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Statut spółki akcyjnej

NOWA USTAWA – Statut spółki akcyjnej

Dodano: 2016-08-22

Art. 79. 1. Statut krajowego zakładu ubezpieczeń i statut krajowego zakładu reasekuracji wymagają przed zarejestrowaniem zatwierdzenia przez organ nadzoru.

2. Zmiany w statucie w zakresie:

1) siedziby lub firmy,

2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

3) w przypadku:

a) zakładu ubezpieczeń – zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności,

b) zakładu reasekuracji – zakresu działalności,

4) dotyczącym uprzywilejowania akcji lub uprawnień przyznanych akcjonariuszom osobiście,

5) tworzenia w ciężar kosztów funduszy, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i innych rezerw,

6) zasad reprezentacji,

7) gospodarowania majątkiem i aktywami zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, w tym w zakresie określenia kompetencji organów zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,

8) funduszu organizacyjnego

W powyższym przepisie ustawodawca zaostrza niektóre wymogi związane z tworzeniem spółki akcyjnej w porównaniu z wymaganiami stawianymi we wzorcu kodeksowym. Dotyczą zarówno etapu pierwotnej rejestracji spółki akcyjnej (art. 79 ust. 1 Ustawy), jak i każdej późniejszej zmiany statutu spółki akcyjnej, w zakresie określonym w przepisie art. 79 ust. 2., tj. m.in. zmiany firmy spółki, siedziby czy zasad reprezentacji. Wymóg zatwierdzania wymienionych zmian w statucie zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w formie spółki akcyjnej, nieprzewidziany w KSH, został wprowadzony w Ustawie ze względu na ich znaczenie dla prowadzenia efektywnego nadzoru nad działalnością ubezpieczyciela i reasekuratora.

Podstawą działania spółki akcyjnej jest statut. Statut ma formę dokumentu prawno-organizacyjnego, którego podpisanie jest wielostronną czynnością prawną założycieli i warunkuje utworzenie spółki akcyjnej. Przepis art. 304 KSH określa obligatoryjną treść statutu spółki akcyjnej. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego (art. 301 § 2 KSH), niedochowanie zastrzeżonej formy skutkuje zaś bezwzględną nieważnością dokonanej czynności prawnej.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...