bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Statut spółki akcyjnej

NOWA USTAWA – Statut spółki akcyjnej

Dodano: 2016-08-22

Art. 79. 1. Statut krajowego zakładu ubezpieczeń i statut krajowego zakładu reasekuracji wymagają przed zarejestrowaniem zatwierdzenia przez organ nadzoru.

2. Zmiany w statucie w zakresie:

1) siedziby lub firmy,

2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

3) w przypadku:

a) zakładu ubezpieczeń – zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności,

b) zakładu reasekuracji – zakresu działalności,

4) dotyczącym uprzywilejowania akcji lub uprawnień przyznanych akcjonariuszom osobiście,

5) tworzenia w ciężar kosztów funduszy, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i innych rezerw,

6) zasad reprezentacji,

7) gospodarowania majątkiem i aktywami zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, w tym w zakresie określenia kompetencji organów zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,

8) funduszu organizacyjnego

W powyższym przepisie ustawodawca zaostrza niektóre wymogi związane z tworzeniem spółki akcyjnej w porównaniu z wymaganiami stawianymi we wzorcu kodeksowym. Dotyczą zarówno etapu pierwotnej rejestracji spółki akcyjnej (art. 79 ust. 1 Ustawy), jak i każdej późniejszej zmiany statutu spółki akcyjnej, w zakresie określonym w przepisie art. 79 ust. 2., tj. m.in. zmiany firmy spółki, siedziby czy zasad reprezentacji. Wymóg zatwierdzania wymienionych zmian w statucie zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w formie spółki akcyjnej, nieprzewidziany w KSH, został wprowadzony w Ustawie ze względu na ich znaczenie dla prowadzenia efektywnego nadzoru nad działalnością ubezpieczyciela i reasekuratora.

Podstawą działania spółki akcyjnej jest statut. Statut ma formę dokumentu prawno-organizacyjnego, którego podpisanie jest wielostronną czynnością prawną założycieli i warunkuje utworzenie spółki akcyjnej. Przepis art. 304 KSH określa obligatoryjną treść statutu spółki akcyjnej. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego (art. 301 § 2 KSH), niedochowanie zastrzeżonej formy skutkuje zaś bezwzględną nieważnością dokonanej czynności prawnej.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...