bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Statut PIU

NOWA USTAWA – Statut PIU

Dodano: 2016-06-14

Art. 425. 1. Statut Izby oraz jego zmiany są uchwalane przez Walne Zgromadzenie Izby, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Statut Izby określa w szczególności:

1)    nazwę Izby i jej siedzibę;

2)    zadania Izby i formy ich realizacji;

3)    zakres uprawnień organów Izby oraz tryb ich wyboru;

4)    prawa i obowiązki członków Izby;

5)    zasady gospodarki finansowej Izby oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej;

6)    strukturę organizacyjną Izby.

Statut PIU, obok nowej ustawy, stanowi podstawę działania Izby oraz jej organów. Jak wskazuje komentowany przepis, Statut uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie Izby w głosowaniu plenarnym. Aby uchwała dotycząca przyjęcia Statutu została przyjęta, musi uzyskać bezwzględną większość głosów przy quorum stanowiącym połowę członków Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania.

Obecnie obowiązujący Statut PIU został ustalony przez Zarząd Izby w dniu 2 lutego 2012 r. w formie tekstu jednolitego. Treść Statutu PIU obejmuje wszystkie obligatoryjne zagadnienia wskazane w ust. 2 przedmiotowego przepisu.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...