bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 4

NOWA USTAWA – Spełnienie wymagań przez zagraniczny zakład ubezpieczeń cz. 4

Dodano: 2016-05-23

W praktyce, zakład ubezpieczeń z innego niż Polska kraju członkowskiego UE może rozpocząć wykonywanie na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej na zasadzie swobody przedsiębiorczości po utworzeniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, w rozumieniu przepisu art. 85 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszych przepisach ustawa ta wskazuje, że przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Ponadto, jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Zagraniczny zakład ubezpieczeń tworzący w Polsce oddział może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedsiębiorców KRS określają przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...