bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Skreślenie z rejestru aktuariuszy

NOWA USTAWA – Skreślenie z rejestru aktuariuszy

Dodano: 2016-11-14

Art. 69. 1. Organ nadzoru, w drodze decyzji, skreśla aktuariusza z rejestru aktuariuszy w przypadku:

1) wniosku aktuariusza;

2) utraty przez aktuariusza pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) prawomocnego orzeczenia wobec aktuariusza utraty praw publicznych;

4) skazania aktuariusza prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe;

5) orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu aktuariusza.

2. Organ nadzoru skreśla aktuariusza z rejestru aktuariuszy również w przypadku śmierci aktuariusza.

Komentowany artykuł określa przesłanki, których wystąpienie powoduje skreślenie aktuariusza z rejestru aktuariuszy. Skreślenia dokonuje organ prowadzący rejestr aktuariuszy, tj. organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej. Artykuł z pewną modyfikacją został recypowany z poprzedniego stanu prawnego, a dokładniej z art. 162 u.d.u. Modyfikacja, o której mowa polega na rezygnacji z jednej z przesłanek, których zaistnienie warunkowało skreślenie aktuariusza z listy aktuariuszy przez organ nadzoru. Przesłanką, o której mowa jest zaprzestanie wykonywania zawodu aktuariusza przez okres dłuższy niż 6 lat. Jak wynika z uzasadnienia projektu Ustawy przesłanka ta w praktyce nie znajdowała zastosowania, zaś wykazanie przez organ nadzoru, że dana osoba nie wykonuje czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki jest niemożliwe.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...