bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Rygor natychmiastowej wykonalności

NOWA USTAWA – Rygor natychmiastowej wykonalności

Dodano: 2016-06-23

Art. 331 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej uzupełnia katalog przesłanek uprawniających organ administracji – w tym wypadku KNF – do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej w pierwszej instancji i określonego w art. 108 k.p.a. w związku z art. 130 k.p.a.

Zgodnie z art. 108 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...