bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Rodzaje ryzyka objęte systemem zarządzania

NOWA USTAWA – Rodzaje ryzyka objęte systemem zarządzania

Dodano: 2016-10-20

Art. 57. 1. System zarządzania ryzykiem obejmuje ryzyka, które należy uwzględnić w obliczeniach kapitałowego wymogu wypłacalności, oraz ryzyka, które są uwzględniane jedynie częściowo lub są w tych obliczeniach pomijane.

2. System zarządzania ryzykiem obejmuje co najmniej:

  1. ocenę ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia i tworzenie rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów wypłacalności;
  2. zarządzanie aktywami i zobowiązaniami;
  3. lokaty, w szczególności w instrumenty pochodne;
  4. zarządzanie płynnością i ryzykiem koncentracji;
  5. zarządzanie ryzykiem operacyjnym;
  6. reasekurację i inne techniki przenoszenia ryzyka.

3. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji stosuje korektę dopasowującą do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka lub korektę z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, opracowuje plan płynności prognozujący wpływy pieniężne i wypływy pieniężne związane z aktywami i zobowiązaniami podlegającymi tym korektom.

Artykuł 57 Ustawy precyzuje jakie ryzyka powinny zostać objęte systemem zarzadzania ryzykiem. Ustęp 1 wskazuje ogólnie, że system zarządzania powinien obejmować ryzyka, które należy uwzględnić w obliczeniach kapitałowego wymogu wypłacalności, a także ryzyka, które są uwzględniane jedynie częściowo bądź są w tych obliczeniach pomijane. Z kolei ustęp drugi zawiera minimalny katalog elementów, które powinien zawierać system zarządzania ryzykiem.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...