bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy, rejestr aktuariuszy, przekształcenie

NOWA USTAWA – Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy, rejestr aktuariuszy, przekształcenie

Dodano: 2017-06-01

Art. 485. 1. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy utworzona na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 503 staje się Komisją.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy w dniu wejścia w życie ustawy zachowują swoje funkcje do czasu ich odwołania przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na wniosek organu nadzoru.

3. Rejestr aktuariuszy prowadzony na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 503 staje się rejestrem aktuariuszy.

Przepis art. 485 stanowi o obowiązku zachowania ciągłości działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, która utworzona na podstawie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na gruncie Ustawy staje się Komisją.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...