bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Informowanie organu nadzoru

NOWA USTAWA – Informowanie organu nadzoru

Dodano: 2016-10-10

Art. 49. 1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji informują organ nadzoru o zmianach w składzie zarządu lub rady nadzorczej, a w przypadku zakładu wykonującego działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w formie spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny – rady administrującej, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu członka zarządu, członka rady nadzorczej lub członka rady administrującej, a także powzięcia informacji o innym zdarzeniu powodującym zmianę składu zarządu, rady nadzorczej lub rady administrującej.

2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji informują organ nadzoru o zmianach na stanowiskach osób nadzorujących inne kluczowe funkcje, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

3. W informacji przekazywanej organowi nadzoru zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji wskazują przyczyny zmiany danej osoby na stanowisku osoby pełniącej kluczową funkcję, jeżeli zmiana ta nastąpiła z powodu niespełnienia przez tę osobę wymagań ustawowych.

4. Do informacji przekazywanej organowi nadzoru dołącza się:

1) życiorysy osób mających pełnić kluczowe funkcje;

2) zgody osób mających pełnić kluczowe funkcje na objęcie stanowisk w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji;

3) poświadczenia posiadania odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego przez osoby mające pełnić kluczowe funkcje;

4) zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób mających pełnić kluczowe funkcje;

5) oświadczenia osób mających pełnić kluczowe funkcje o toczących się przeciwko nim postępowaniach sądowych w związku ze sprawą gospodarczą;

6) oświadczenia osób mających pełnić kluczowe funkcje o uczestnictwie w organach zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

5. Zaświadczenie o niekaralności, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, przedstawia się nie później niż 3 miesiące od dnia jego wydania.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 46 za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Zawiadomienia i dokumenty sporządza się w języku polskim lub tłumaczy na język polski. Tłumaczenie może być sporządzone wyłącznie przez tłumacza przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem wymagają zalegalizowania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo państwa właściwego nie przewiduje sporządzenia wymaganych dokumentów, zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji może, w miejsce tych dokumentów, złożyć oświadczenie osoby mającej pełnić kluczową funkcję zawierające wymagane informacje.

Ustęp 1 komentowanego artykułu 49 reguluje kwestie związane ze zmianami w składzie zarządu lub rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. W dotychczasowym stanie prawnym omówienie sposobu dokonywania zmian w składzie zarządu zakładu ubezpieczeń regulował art. 27 ust. 9 poprzedniej ustawy, zaś omówienie sposobu dokonywania zmian w radzie nadzorczej art. 28 ust. 2 poprzedniej ustawy. Postanowienia te, na mocy art. 223a poprzedniej ustawy, były odpowiednio stosowane do zarządu i rady nadzorczej zakładu reasekuracji. Dotychczasowy stan prawny nakładał na organ krajowego zakładu ubezpieczeń bądź krajowego zakładu reasekuracji, właściwego w sprawie powoływania lub odwoływania członków zarządu obowiązek informowania organu nadzoru o zmianach w składzie zarządu w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu. Podobnie organ właściwy w sprawie powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej miał obowiązek informowania organu nadzoru o zmianach w składzie rady nadzorczej w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu. Obecnie obowiązek powiadomienia organu nadzoru ciąży na zakładzie ubezpieczeń i zakładzie reasekuracji, nie tylko w przypadku podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu, lecz również w przypadku powzięcia informacji o innym zdarzeniu powodującym zmianę składu danego organu. Zdarzeniami takimi mogą być rezygnacja członka organu z pełnienia funkcji, śmierć członka organu, upływ kadencji, na którą członek organu został powołany. Rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną, skuteczną z chwilą dojścia stosownego oświadczenia woli do spółki, o ile w oświadczeniu członek organu nie wskazał innego terminu, w którym rezygnuje z pełnienia funkcji. W przypadku śmierci wygaśnięcie mandatu danej osoby następuje z chwilą śmierci.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...