bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Informacja o posiadaniu akcji przez akcjonariusza

NOWA USTAWA – Informacja o posiadaniu akcji przez akcjonariusza

Dodano: 2016-09-26

Art. 100. 1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji zawiadamiają, po uzyskaniu informacji, organ nadzoru o nabyciu lub objęciu albo zbyciu akcji lub praw z akcji przez akcjonariusza, jeżeli powoduje to powstanie sytuacji, o których mowa w art. 82 ust. 1 lub art. 99 ust. 1.

2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji dołączają do rocznego sprawozdania finansowego przedstawianego organowi nadzoru informację o posiadaniu przez akcjonariusza akcji dających mu minimum 5% głosów na walnym zgromadzeniu lub minimum 5% kapitału zakładowego.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo firmę akcjonariusza;

2) miejsce zamieszkania i adres zamieszkania lub siedzibę i adres siedziby akcjonariusza;

3) liczbę posiadanych akcji i procent odpowiadających im głosów na walnym zgromadzeniu.

Na gruncie omawianego przepisu ustawodawca nałożył określone obowiązki informacyjne na zakłady ubezpieczeń. Przepis nakłada na krajowy zakład ubezpieczeń obowiązek powiadomienia KNF po uzyskaniu informacji o każdym nabyciu albo objęciu, albo zbyciu akcji lub praw z akcji przez akcjonariusza, jeżeli spowodowałoby to osiągnięcie, przekroczenie albo spadek poniżej odpowiednio 10%, 20%, 33 (1/3)%, 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym ubezpieczeniowej spółki akcyjnej.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...