bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia przez zagraniczny zakład ubezpieczeń (FOS) cz.2

NOWA USTAWA – Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia przez zagraniczny zakład ubezpieczeń (FOS) cz.2

Dodano: 2016-06-06

Zagraniczny zakład ubezpieczeń z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług ma obowiązek zamieścić w treści dokumentu ubezpieczenia informacje enumeratywnie wymienione w ust. 1 przedmiotowego przepisu. Przepis co do zasady stanowi powtórzenie przepisu art. 141 uprzednio obowiązującej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jednakże doprecyzowuje pkt 1 i dodaje pkt 9. W zakresie pkt 1 dokument ubezpieczenia musi zawierać także adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres oddziału. W uzasadnieniu do Ustawy ustawodawca wskazał, iż taka możliwość istnieje ponieważ oddziałem może być każda forma stałej obecności zagranicznego zakładu ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wprowadzona zmiana zapewni ubezpieczającemu uzyskanie informacji dotyczącą adresu, na który powinien kierować korespondencję do zagranicznego zakładu ubezpieczeń. W punkcie 9 ust. 1 przedmiotowego przepisu przewidziano natomiast obowiązek umieszczenia w treści dokumentu ubezpieczenia danych przedstawiciela do sprawy roszczeń. Rodzaj i zakres obligatoryjnych informacji wyraźnie wskazuje, że mają one charakter informacyjno-gwarancyjny, dający ubezpieczającemu podstawowy zakres informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...