bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne

NOWA USTAWA – Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne

Dodano: 2016-07-05

Art. 336. 1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przedstawiają organowi nadzoru dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne obejmujące informacje:

1) specyficzne dla Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegające harmonizacji w Unii Europejskiej;

2) niezbędne do celów statystyki publicznej, inne niż określone w programie badań statystyki publicznej;

3) specyficzne dla realizacji zadań związanych z uczestnictwem Narodowego Banku Polskiego w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

2. Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń obejmuje również informacje dotyczące skarg na działalność zakładu ubezpieczeń oraz sporów sądowych z udziałem zakładu ubezpieczeń. Informacje dotyczące skarg zakład ubezpieczeń przekazuje również Rzecznikowi Finansowemu. Rzecznik Finansowy ujawnia te informacje.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego oraz termin jego przedstawiania organowi nadzoru, uwzględniając informacje mające wpływ na ocenę sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze określone w art. 336 mają na celu uzupełnienie zharmonizowanej sprawozdawczości systemu Wypłacalność II w zakresie kwestii niepodlegających harmonizacji w UE i specyficznych dla Polski. W ramach przepisu zachowano również obowiązek przekazywania sprawozdań statystycznych do organu nadzoru, który jest konieczny ze względu na realizację przyjętego w Polsce programu badań statystyki publicznej.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...