bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Nowa Rekomendacja A

Nowa Rekomendacja A

Dodano: 2022-10-26
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

19 października 2022 r. KNF przyjęła Rekomendację A. Dokument dotyczy zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych. Zastąpi ona Rekomendację A z 2010 r. Jej celem jest dostosowanie postanowień do aktualnych przepisów. Uwzględnia ona także wnioski z obserwacji oraz doświadczeń związanych z działaniami nadzorczymi.

Regulacja jest zbiorem dobrych praktyk dotyczących obowiązków i odpowiedzialności zarządu oraz rady nadzorczej. Ponadto dotyczy identyfikacji i oceny ryzyka, monitorowania, systemu kontroli wewnętrznej oraz kontrolowania i raportowania w zakresie ryzyka w omawianym przez dokument obszarze.

KNF przyjęła podejście oparte o zasadę proporcjonalności. Należy ją rozumieć jako dostosowanie rozwiązań do indywidualnej specyfiki i profilu działalności banku oraz skali ponoszonego przez bank ryzyka. Oznacza to, że bank, prowadząc działalność na instrumentach pochodnych, powinien stosować się do regulacji. Zakres polityki i procedur powinien być adekwatny do skali i stopnia skomplikowania działalności.

Rekomendacja swoimi postanowieniami objęła oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych, które działają na terytorium RP. Przywołane w zakresie, w jakim ma do nich zastosowanie ustawa Prawo bankowe oraz inne ustawy regulujące działalność banków na terytorium RP. KNF oczekuje, że oddziały banków zagranicznych, działające na terytorium RP, będą przestrzegać postanowień dokumentu w pełnym zakresie. Z kolei oddziały instytucji kredytowych powinny stosować się do jej postanowień z wyłączeniem niektórych rekomendacji. Wykaz tych ostatnich został wskazany w samym dokumencie.

KNF jako termin dostosowania się adresatów Rekomendacji A do jej postanowień, wyznaczyła datę 31 grudnia 2023 r.

 

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...