bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Nowa Rekomendacja A

Nowa Rekomendacja A

Dodano: 2022-10-26
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

19 października 2022 r. KNF przyjęła Rekomendację A. Dokument dotyczy zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych. Zastąpi ona Rekomendację A z 2010 r. Jej celem jest dostosowanie postanowień do aktualnych przepisów. Uwzględnia ona także wnioski z obserwacji oraz doświadczeń związanych z działaniami nadzorczymi.

Regulacja jest zbiorem dobrych praktyk dotyczących obowiązków i odpowiedzialności zarządu oraz rady nadzorczej. Ponadto dotyczy identyfikacji i oceny ryzyka, monitorowania, systemu kontroli wewnętrznej oraz kontrolowania i raportowania w zakresie ryzyka w omawianym przez dokument obszarze.

KNF przyjęła podejście oparte o zasadę proporcjonalności. Należy ją rozumieć jako dostosowanie rozwiązań do indywidualnej specyfiki i profilu działalności banku oraz skali ponoszonego przez bank ryzyka. Oznacza to, że bank, prowadząc działalność na instrumentach pochodnych, powinien stosować się do regulacji. Zakres polityki i procedur powinien być adekwatny do skali i stopnia skomplikowania działalności.

Rekomendacja swoimi postanowieniami objęła oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych, które działają na terytorium RP. Przywołane w zakresie, w jakim ma do nich zastosowanie ustawa Prawo bankowe oraz inne ustawy regulujące działalność banków na terytorium RP. KNF oczekuje, że oddziały banków zagranicznych, działające na terytorium RP, będą przestrzegać postanowień dokumentu w pełnym zakresie. Z kolei oddziały instytucji kredytowych powinny stosować się do jej postanowień z wyłączeniem niektórych rekomendacji. Wykaz tych ostatnich został wskazany w samym dokumencie.

KNF jako termin dostosowania się adresatów Rekomendacji A do jej postanowień, wyznaczyła datę 31 grudnia 2023 r.

 

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...