bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nowa polityka dywidendowa PZU

Nowa polityka dywidendowa PZU

Dodano: 2016-10-04

W dniu 4 października 2016 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń ogłosił nową politykę dywidendową. PZU podtrzymuje chęć wypłaty pomiędzy 50% a 100% zysku. Nowa polityka dywidendowa wprowadza równocześnie jasne i przewidywalne zasady podziału zysku – poinformowało PZU.

– Przyjęliśmy, że maksymalnie do 20% zysku będzie mogło zostać przeznaczone na rozwój organiczny oraz nie więcej niż 30% na finansowanie strategicznych transakcji fuzji i przejęć. Oznacza to, że zarząd co roku będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 50% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Naszą intencją jest jednak, aby ten wskaźnik był jak najwyższy – mówi Michał Krupiński, Prezes PZU SA.

Jak podaje PZU, w zależności od potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem organicznym i realizacją celów strategicznych w zakresie fuzji i przejęć do akcjonariuszy może trafiać do 100% rocznych zysków w formie dywidend, nie mniej jednak niż 50%.

„Nowa polityka opiera się na efektywnym zarządzaniu kapitałem, maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego (w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje), utrzymaniu docelowego wskaźnika Wypłacalność II na poziomie 200% i wskaźnika dźwigni finansowej nie więcej niż 35% oraz założeniu braku emisji akcji przez PZU SA w okresie obowiązywania polityki” – czytamy w komunikacie prasowym.

– Polityka dywidendowa stanowi ważny element Strategii PZU na lata 2016-2020. Celem zarządu jest aby PZU pozostało spółką wypłacającą atrakcyjne dywidendy w przyszłości. Osiągniemy to inwestując w rozwój organiczny i innowacje oraz realizując nasze cele strategiczne w ramach fuzji i przejęć. Chcemy przeznaczać co roku przynajmniej 50% zysku na wypłatę dywidendy. Jeżeli nie będziemy przekonani, że inwestycja pozostałej części kapitału wygeneruje oczekiwaną stopę zwrotu, będziemy rekomendować, aby ten kapitał był również dostępny dla akcjonariuszy w formie dywidendy – podkreśla Prezes PZU. – Będziemy tak rozwijać Grupę, aby zapewnić akcjonariuszom PZU SA rosnący strumień dywidend – dodaje Krupiński.

Nowa polityka dywidendowa umożliwi osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji w akcje PZU oraz zapewni środki na długofalowy rozwój Grupy.

 

Cele strategiczne PZU do 2020 roku:

• koncentracja na wysokiej rentowności działalności ubezpieczeniowej przy jednoczesnym wzroście w wybranych segmentach rynku;

• redukcja kosztów stałych o 400 mln PLN w ciągu 3 lat;

• skuteczna realizacja inicjatyw wzrostowych w obszarze Zdrowie oraz Inwestycje;

• zbudowanie grupy bankowej o dużej skali i rentowności;

• stworzenie jednej z najbardziej innowacyjnych grup ubezpieczeniowych w Europie.

 

Kluczowe założenia Strategii (poziom 2020 roku):

• rentowność jednostki dominującej mierzona wskaźnikiem ROE na poziomie nie niższym niż 18% (co oznacza jeden z najwyższych wskaźników wśród konkurentów);

• udział Grupy PZU w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych nie mniejszy niż 35% oraz utrzymanie liczby klientów PZU Życie na poziomie 11 milionów;

• redukcja rocznych kosztów stałych w działalności ubezpieczeniowej o 400 mln zł do końca 2018 roku (w porównaniu do 2015 roku);

• osiągnięcie poziomu 100 mld zł aktywów pod zarządzaniem, w tym 50 mld zł aktywów klientów zewnętrznych (podwojenie obecnej wartości);

• wzrost przychodów PZU Zdrowie z 260 mln zł w 2015 roku do 1 mld zł w 2020 roku;

• budowa grupy bankowej, która znajdzie się w pierwszej piątce banków w Polsce z aktywami o wartości ponad 140 mld zł.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...