bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nakładanie kar pieniężnych na poziomie EROD

Nakładanie kar pieniężnych na poziomie EROD

Dodano: 2022-05-19
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

EROD przyjęła wytyczne w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych. Przedstawiła również wskazówki odnośnie stosowania technologii rozpoznawania twarzy w obszarze egzekwowania prawa.

Wspomniane wytyczne harmonizują stosowanie metod, które są wykorzystywane przez organy ochrony danych. Określono w nich 5-etapową metodologię obliczania wysokości kar:

  • organy ochrony danych mają obowiązek ustalić czy konkretna sytuacja dotyczy jednego lub większej liczby przypadków podlegających sankcjonowaniu, a także, do ilu naruszeń to doprowadziło;
  • by obliczyć karę pieniężną, organy powinny opierać się na punkcie wyjścia do obliczenia, dla którego EROD zapewnia zharmonizowaną metodę;
  • organy muszą mieć na uwadze czynniki obciążające lub łagodzące, które mogłyby zwiększyć lub zmniejszyć karę pieniężną;
  • krok czwarty to określenie maksymalnych pułapów kar pieniężnych (art. 83 ust. 4-6 RODO);
  • etap ostatni dotyczy powinności przeanalizowania tego czy obliczona kwota spełnia wymogi: skuteczności, odstraszającego charakteru i proporcjonalności.

Zalecenia EROD są uzupełnieniem ram, które Rada buduje mając na celu skuteczniejszą współpracę pomiędzy organami ochrony danych w kwestiach transgranicznych.

Natomiast w kontekście wytycznych w sprawie stosowania technologii rozpoznawania twarzy w obszarze egzekwowania prawa, EROD skupia się na unijnych oraz krajowych ustawodawstwach, a także organach ścigania. Wskazuje przy tym na kilka istotnych obszarów dotyczących wdrażania i stosowania systemów technologii, które rozpoznają twarze. W szczególności podnosi, że należy wprowadzić zakaz np. zdalnej identyfikacji biometrycznej osób w przestrzeniach publicznych. Uważa również, że trzeba zakazać możliwości rozpoznawania twarzy po to, by na tej podstawie wysunąć wnioski na temat stanu emocjonalnego danej osoby.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...