bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Najważniejsze zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: zagadnienia generalne II

Najważniejsze zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: zagadnienia generalne II

Dodano: 2016-04-26
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym celem tej nowelizacji jest wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku poprzez m.in. poprawę skuteczności narzędzi służących ochronie jego praw. Wprowadzone zmiany z pewnością jednak wpłyną pozytywnie również na sytuację przedsiębiorców prowadzących w sposób uczciwy działalność gospodarczą. Nowe narzędzia w ustawie pozwalają na efektywniejsze eliminowanie antykonsumenckich praktyk, które przynoszą przedsiębiorcom nieuzasadnione, nieuczciwe zyski, stawiając ich tym samym w uprzywilejowanej pozycji względem konkurujących z nimi przedsiębiorców, którzy grają fair. Ponadto, nowe instrumenty wprowadzone w ustawie (jak np. art. 49a – wystąpienie do przedsiębiorcy przed wszczęciem postępowania) pozwalają na prowadzenie dialogu z przedsiębiorcami. Wyżej wymienione wystąpienie Prezesa do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów stanowi pierwszy sygnał o nieprawidłowościach i umożliwia przedsiębiorcy udzielenie wyjaśnień i dobrowolne wycofanie się antykonsumenckiej praktyki. Nowa instytucja tzw. „tajemniczego klienta” pozwala Prezesowi UOKiK na wywiązanie się z ciążącego na nim obowiązku udowodnienia przedsiębiorcy naruszenia przepisów ustawy. W świetle dzisiejszych doświadczeń w sprawach, w których słowo przedsiębiorcy jest przeciwstawiane słowu konsumenta, a do Prezesa UOKiK należy ustalenie zgodnych z rzeczywistością faktów i okoliczności, wprowadzenie takich instrumentów było niezbędne.

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK, a prawa przedsiębiorców

Wprowadzone zmiany nie naruszają praw przedsiębiorców. Nowe uprawnienia, które uzyskał Prezes UOKiK dzięki nowelizacji ustawy, służą wyłącznie skuteczniejszej ochronie praw konsumentów. Wszelkie instrumenty związane z ochroną interesów konsumentów, w które nowelizacja wyposażyła Prezesa UOKiK, a które mogą ingerować w sferę wolności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (np. instytucja „tajemniczego klienta”, decyzja tymczasowa), mają charakter proporcjonalny i podlegają kontroli sądowej. Ponadto, w ustawie wprowadzono możliwość podjęcia przez Prezesa UOKiK „miękkich” działań wobec przedsiębiorcy, dając im w ten sposób możliwość zaprzestania naruszeń ustawy, bez konieczności wszczynania postępowania przez organ.

Publikowanie decyzji

Prezes Urzędu publikuje na stronie internetowej Urzędu w całości treść decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy, z zastrzeżeniem, że publikacja uzasadnienia nie obejmuje tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Publikacja opatrzona jest informacją, czy decyzja jest prawomocna.

Wydłużenie terminów przedawnienia

Wydłużenie terminu przedawnienia w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów do 3 lat ma na celu wzmocnienie poziomu ochrony konsumentów. W ocenie UOKiK w dotychczas obowiązującym rocznym terminie przedawnienia bezprawna praktyka przedsiębiorcy (lub jej skutki) mogła się nie ujawnić. To z kolei mogło powodować brak możliwości wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania, w efekcie którego organ, stwierdzając zaniechanie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, mógł nakazać przedsiębiorcy usunięcie trwających skutków naruszenia (bezpośrednie przełożenie decyzji Prezesa UOKiK na ochronę konsumentów).

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...