bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Kserokopia i skan dowodu osobistego przez bank? Nie w każdej sytuacji!

Kserokopia i skan dowodu osobistego przez bank? Nie w każdej sytuacji!

Dodano: 2022-08-17
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Sporządzanie kopii dowodów tożsamości jest legalne tylko wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustawy.

Prezes UODO stoi na stanowisku, że art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala instytucjom bankowym wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, aby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta. W  takiej sytuacji wystarczające jest spisanie danych z dokumentów. Przywołany artykuł pozwala przetwarzać – do celów prowadzonej działalności bankowej – informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Przepis ten nie stanowi o tym, że banki mogą sporządzać kopie dowodów tożsamości.

Kopiowanie dokumentów tożsamości niemal przy każdej czynności budzi poważne wątpliwości. Dlatego też Prezes UODO stanowczo sprzeciwia się takiej praktyce. Sporządzanie kopii dokumentów tożsamości ułatwia chociażby ich wykorzystywanie do innych celów przez podmioty nieupoważnione, w tym do kradzieży tożsamości.

W niektórych jednak sytuacjach kopiowanie np. dowodów osobistych jest legalne. Podstawą są w takiej sytuacji przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi. Należy pamiętać, że jest to możliwe w określonych w ustawie przypadkach, np. przeprowadzanie transakcji okazjonalnej o równowartości 15 tys. euro lub większej albo wtedy, gdy zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Prezes UODO zaznacza, że możliwość kopiowania dokumentów tożsamości w przypadkach określonych w powyższej ustawie nie jest równoznaczna z takim obowiązkiem po stronie banków. Za każdym razem, gdy bank na podstawie art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi zamierza skopiować dokument tożsamości, to decyzje o tym powinien poprzedzić analizą i zweryfikowaniem czy rzeczywiście taka czynność jest niezbędna, zgodnie z zasadami celowości i minimalizacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit b) i c) RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...