bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Konsument poinformowany to konsument świadomy? Kolejne obowiązki informacyjne pośredników według dyrektywy IDD (1)

Konsument poinformowany to konsument świadomy? Kolejne obowiązki informacyjne pośredników według dyrektywy IDD (1)

Dodano: 2016-04-01

W dniu 20 stycznia 2016 r. została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Insurance Distribution Directive – IDD). Nowy dokument ma na celu ujednolicenia przepisów regulujących dystrybucję ubezpieczeń na terytorium państw członkowskich UE. Oczywiście ostateczny kształt nowych zasad związanych z dystrybucją ubezpieczeń w Polsce będzie zależał od tego, w jakim zakresie dyrektywa IDD zostanie zaimplementowana w naszym kraju. Dyrektywa została przyjęta zgodnie z zasadą minimalnej harmonizacji, zostawiając państwom członkowskim wiele miejsca na bardziej szczegółowe lub ostrzejsze regulacje. W artykule zaprezentujemy Państwu jedną ze zmian, jaką będzie wymuszała nowa dyrektywa na zakładach ubezpieczeń, tj. obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych.

Co w praktyce zmieni się pod rządami nowej dyrektywy?

Jako przykład nowych rozwiązań prawnych, które powinny pojawić się również w naszych przepisach można wymienić obowiązek rejestracji pośredników, zwanych dość powszechnie agentami ułomnymi, czyli takimi, do których z uwagi na zakres oferowanych produktów nie stosuje się przepisów o pośrednictwie. Inna, znacząca zmiana może dotyczyć obowiązku ujawniania przez pośrednika charakteru otrzymywanego wynagrodzenia. W tym miejscu ustawodawca europejski wyraźnie pozostawił krajom członkowskim prawo przyjęcia bardziej restrykcyjnych przepisów na szczeblu krajowym, ale miejmy nadzieję, że nasz Parlament nie zdecyduje się na przyjęcie dość kontrowersyjnej zasady nakazującej ujawnianie pełnej prowizji przez pośrednika, a nie tylko charakteru otrzymywanego wynagrodzenia, o czym mowa w IDD. Nowa dyrektywa wprowadza też cały szereg dodatkowych obowiązków informacyjnych względem klienta.

W praktyce wszystkie te nowe przepisy będą z całą pewnością oznaczać kolejne zmiany w sposobach obsługi klientów i dystrybucji produktów, które muszą wdrożyć towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne poza zmianami wymuszonymi przez nową ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...