bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Komunikat KNF ws. podjętych decyzji – AXA i Compensa z karami za nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

Komunikat KNF ws. podjętych decyzji – AXA i Compensa z karami za nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

Dodano: 2020-07-15
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 14 lipca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzje dot. podmiotów rynku finansowego.

KNF zadecydowała o przesunięciu dla banków terminu dostosowania się do nowelizacji Rekomendacji S dot. dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. KNF oczekuje, że instytucje wdrożą nowe praktyki do 30 czerwca 2021 r. Decyzja ta nie obejmuje banków spółdzielczych, dla których obowiązuje termin 1 grudnia 2022 r.

Komisja zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 80.000 zł na Compensa TU SA Vienna Insurance Group. Z kolei karę pieniężną w wysokości 50.000 zł nałożono na AXA TUiR SA. Sankcje wynikają z opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Jak podała KNF, zakłady ubezpieczeń wdrożyły środki zaradcze oraz usprawniły procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

Karę w wysokości 50 tys. zł nałożono też na PTE PZU SA. Sankcja wynikła z braku zawiadomienia organu o zamiarze bezpośredniego nabycia przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” akcji domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 10% udziału w kapitale zakładowym domu maklerskiego.

Komisja wyraziła też zgody na zmiany kadrowe w podmiotach regulowanych. Zgody otrzymali:

  • Paweł Giza na stanowisko Członka Zarządu Nationale-Nederlanden PTE SA
  • Ireneusz Arczewski na stanowisko Członka Zarządu Compensa TU SA oraz Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem
  • Anna Świderska na stanowisko Członka Zarządu TUiR „WARTA” SA i TUnŻ„WARTA” SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem

Ponadto Komisja wydała zezwolenie na wykonywanie działalności przez ULTIMO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Na mocy tej decyzji spółka uzyskała zgodę na:

  • tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym jednostkami uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
  • tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnym AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...