bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Komentarz do art. 17 nowej ustawy

Komentarz do art. 17 nowej ustawy

Dodano: 2016-04-20

Zgodnie z art. 17 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), zakład ubezpieczeń zawiera w stosowanych przez siebie wzorcach umów, w szczególności w ogólnych warunkach ubezpieczenia, informacje, które postanowienia określają:

1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia;

2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia;

3) koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych;

4) wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje.

Powyższe postanowienia wzorca już dość powszechnie nazywane są skorowidzem.

Zgodnie z ust 2 omawianego artykułu, w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, zakład ubezpieczeń przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ubezpieczającego, osobie zainteresowanej, przed przystąpieniem do takiej umowy, na piśmie, lub, jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

Wprowadzenie obowiązku stosowania przez zakłady ubezpieczeń skróconej informacji o najistotniejszych postanowieniach we wzorcu umownym ma niewątpliwie wpłynąć na zwiększenie świadomości konsumentów na temat zakresu praw i obowiązków wynikających z umów ubezpieczenia oraz warunków, na jakich zostanie wypłacone odszkodowanie lub świadczenie.

Informacje, o których w skorowidzu mogą być przekazane na „trwałym nośniku”, przy czym to może nastąpić jedynie na wyraźną zgodę osoby zainteresowanej. Pojęcie „trwałego nośnika” zostało szczegółowo opisane w jednym ze wcześniejszych komentarzy do nowej ustawy.

Zgoda na przekazywanie przez zakład ubezpieczeń informacji na trwałym nośniku może być wyrażona w każdej dopuszczalnej formie, tj. nawet przez Internet i telefon, byleby była wyrażona w sposób wyraźny. Jednocześnie, w przypadku zgody wyrażonej przez Internet lub telefon należy zadbać, aby była wyrażona w formie umożliwiającej jej przechowywanie i odtwarzanie.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...