bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Kolejny wyrok w sprawie tzw. polisolokat

Kolejny wyrok w sprawie tzw. polisolokat

Dodano: 2016-04-12
Publikator: Sąd Rejonowy w Łodzi

Sąd Rejonowy w Łodzi w wyroku z dnia 7 grudnia 2015 roku (II C 608/15) orzekł, że pozwany bank obchodził przepisy o pośrednictwie finansowym i uznał umowę ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym zawartą z towarzystwem ubezpieczeń za pośrednictwem banku za nieważną.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła roszczenia powoda o zapłatę przez bank równowartości tzw. opłaty likwidacyjnej, o jaką pozwany pomniejszył sumę zwróconą powodowi z tytułu wygaśnięcia łączącej strony umowy, tj. na kwotę 10 009,13 zł.  

W dniu 26 lipca 2012 r. konsument złożył w punkcie obsługi klienta ubezpieczającego pisemną deklarację o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia grupowego na życie z UFK w charakterze ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia miała obowiązywać przez 15 lat. Mężczyzna dokonał wpłat składek zgodnie z ustaleniami w umowie. W sumie wpłacił na fundusz 10 218 zł. W okresie od 7 sierpnia 2013 r. do 29 stycznia 2014 r. wartość udziału jednostkowego funduszu kapitałowego spadła z 250 zł do 63,37 zł. W związku z powyższym powód złożył w oddziale banku pisemny wniosek o dokonanie wypłaty wartości wykupu. Z tego tytułu zakład wypłacił powodowi kwotę 412,87 zł.

W toku postępowania Sąd wskazał na wiele uchybień, które miały miejsce przy zawieraniu tej umowy, tj. wady prawne umowy ubezpieczenia między bankiem a towarzystwem ubezpieczeń, nieważne prawnie oświadczenie woli składane przy przystępowaniu do ubezpieczenia grupowego, umowa ubezpieczenia między zakładem a bankiem, sposób obliczania świadczeń należnych ubezpieczonemu, czy opłata likwidacyjna funduszu.

Sąd zgodził się z argumentacją powoda, który odwoływał się do nieważności oświadczenia woli złożonego w momencie przystępowania do ubezpieczenia grupowego z UFK. Otóż powód nie wskazał w nim wysokości sumy ubezpieczenia, co jest niezgodne z zapisem art. 829 ust. 2. zd. 2 Kodeksu cywilnego. Niespełnienie powyższego wymogu, w opinii Sądu, oznacza bezwzględną nieważność czynności prawnej. Sąd wskazał, że cel w postaci świadczenia i ochrony ubezpieczeniowej nie został osiągnięty, gdyż powód nie przystąpił do ubezpieczenia w sposób skuteczny.

Pliki do pobrania

orzeczenie_ii_c_608_15.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...