bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kolejna ustawa przyjmowana w trybie pilnym

Kolejna ustawa przyjmowana w trybie pilnym

Dodano: 2015-09-30

W dniu 26 września 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wejdzie ona w życie po 6 miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ustawa skupia się ona głównie na ochronie konsumentów na rynku finansowym. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza, to przede wszystkim zakaz oferowania konsumentom produktów finansowych nieodpowiadających ich potrzebom, a także w sposób nieadekwatny do charakteru produktu finansowego i możliwość wydawania decyzji tymczasowych jeszcze w trakcie trwania postępowania przeciw przedsiębiorcy przed Prezesem UOKiK (decyzja zmusi przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań). UOKiK będzie także mógł wykorzystywać instytucję tajemniczego klienta (za zgodą sądu) w celu zdobycia dowodów w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Najwięcej kontrowersji budził nowy model kontroli postanowień wzorców umów. Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej, a nie jak do tej pory – sąd, będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego wykorzystywania. Będzie on także mógł określić środki usunięcia skutków naruszenia zakazu stosowania postanowień niedozwolonych, np. nakazać poinformowanie konsumentów, będących stronami umów, o uznaniu klauzuli za niedozwoloną. Za stosowanie klauzul niedozwolonych będzie przewidziana kara do 10% rocznego obrotu.

Decyzje UOKiK, uznające postanowienie za niedozwolone, będą mieć skutek w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosuje, oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji. Przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia odwołania od decyzji stwierdzającej stosowanie niedozwolonych klauzul do SOKiK. Dotychczasowy charakter rejestru klauzul niedozwolonych zostanie jednak utrzymany jeszcze przez 10 lat.

Wydaje się, że jest to kolejna ustawa (oprócz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawie o rozpatrywaniu reklamacji na rynku finansowym i Rzeczniku Finansowym), przyjmowana w trybie pilnym. Część przedsiębiorców zwraca uwagę, że niektóre postanowienia nowej ustawy mogą naruszać Konstytucję, bowiem wyposażyła ona UOKiK w niezwykle silny oręż.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...