bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kolejna ustawa przyjmowana w trybie pilnym

Kolejna ustawa przyjmowana w trybie pilnym

Dodano: 2015-09-30

W dniu 26 września 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wejdzie ona w życie po 6 miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ustawa skupia się ona głównie na ochronie konsumentów na rynku finansowym. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza, to przede wszystkim zakaz oferowania konsumentom produktów finansowych nieodpowiadających ich potrzebom, a także w sposób nieadekwatny do charakteru produktu finansowego i możliwość wydawania decyzji tymczasowych jeszcze w trakcie trwania postępowania przeciw przedsiębiorcy przed Prezesem UOKiK (decyzja zmusi przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań). UOKiK będzie także mógł wykorzystywać instytucję tajemniczego klienta (za zgodą sądu) w celu zdobycia dowodów w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Najwięcej kontrowersji budził nowy model kontroli postanowień wzorców umów. Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej, a nie jak do tej pory – sąd, będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego wykorzystywania. Będzie on także mógł określić środki usunięcia skutków naruszenia zakazu stosowania postanowień niedozwolonych, np. nakazać poinformowanie konsumentów, będących stronami umów, o uznaniu klauzuli za niedozwoloną. Za stosowanie klauzul niedozwolonych będzie przewidziana kara do 10% rocznego obrotu.

Decyzje UOKiK, uznające postanowienie za niedozwolone, będą mieć skutek w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosuje, oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji. Przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia odwołania od decyzji stwierdzającej stosowanie niedozwolonych klauzul do SOKiK. Dotychczasowy charakter rejestru klauzul niedozwolonych zostanie jednak utrzymany jeszcze przez 10 lat.

Wydaje się, że jest to kolejna ustawa (oprócz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawie o rozpatrywaniu reklamacji na rynku finansowym i Rzeczniku Finansowym), przyjmowana w trybie pilnym. Część przedsiębiorców zwraca uwagę, że niektóre postanowienia nowej ustawy mogą naruszać Konstytucję, bowiem wyposażyła ona UOKiK w niezwykle silny oręż.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...