bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Pracownicze programy emerytalne w 2015 roku

KNF: Pracownicze programy emerytalne w 2015 roku

Dodano: 2016-06-24
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport „Pracownicze programy emerytalne w 2015 roku”. Zostały zaprezentowane w nim aktualne dane dotyczące pracowniczych programów emerytalnych (PPE), będących jednym z elementów III filara systemu emerytalnego w Polsce. W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje charakteryzujące rynek pracowniczych programów emerytalnych według stanu na dzień 31.12.2015 r., jak również analizę porównawczą wybranych zagadnień przy uwzględnieniu danych za lata 1999-2015.

Wykorzystane w raporcie dane zostały pozyskane od instytucji zarządzających środkami gromadzonymi w ramach programów (zakłady ubezpieczeń na życie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pracownicze towarzystwa emerytalne) oraz od pracodawców prowadzących PPE, którzy zgodnie z przepisami ustawy o PPE1, zobowiązani są do przekazywania organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego programu.

Twórcy raportu podają, że na koniec 2015 r. funkcjonowały 1 054 pracownicze programy emerytalne, w tym: 689 realizowanych w formie umowy z zakładem ubezpieczeń, 332 realizowane w formie umowy z funduszem inwestycyjnym, 33 realizowane z pracowniczym funduszem emerytalnym. Wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 10,6 mld zł i wzrosła o 3,5% w stosunku do 2014 r. PPE objętych było 392,6 tys. osób, co stanowiło (według dostępnych danych) 2,41%2 ogółu liczby osób pracujących; liczba uczestników PPE wzrosła w ostatnim roku o 11,6 tys. osób, tj. o 3,0%;

W 2015 r. pracodawcy prowadzący programy wpłacili do PPE 1.192,9 mln zł tytułem składki podstawowej (wzrost o 20,2 mln zł, tj. o 1,7% w stosunku do 2014 r.), zaś uczestnicy z własnych środków przekazali 38,3 mln zł (składka dodatkowa), co dawało średnią wartość aktywów przypadających na 1 uczestnika PPE w dniu 31.12.2015 r. na poziomie 27,5 tys. zł (wzrost o 0,3 tys. zł, tj. o 1,2%). Średnia roczna składka podstawowa przypadająca na jednego uczestnika PPE wyniosła 3 660 zł (spadek o 27 zł w stosunku do 2014 r.), zaś średnia roczna składka dodatkowa przypadająca na jednego uczestnika PPE: 1 204 zł (wzrost o 90 zł w stosunku do 2014 r.).

Za najistotniejsze zjawiska, jakie miały miejsce na rynku PPE w 2015 r. KNF uznała:

– dalsze zmiany różnicujące rozwój poszczególnych form, wpływające na dynamizowanie rozwoju programów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne;

– utrzymujące się od 2012 roku obniżenie się nominalnej liczby funkcjonujących programów w stosunku rok do roku, nie poparte jednakże spadkiem liczby uczestników i wartości aktywów;

– dalsze spowolnienie tempa wzrostu podstawowych parametrów charakteryzujących rynek PPE w porównaniu z rokiem 2014 (wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych, wartość odprowadzonych do programów składek, liczba rejestrowanych programów).

Pliki do pobrania

raport_ppe_2015_knf.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...