bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: Odszkodowania i świadczenia wypłacone przez zakłady ubezpieczeń po I kw. 2016 r.

KNF: Odszkodowania i świadczenia wypłacone przez zakłady ubezpieczeń po I kw. 2016 r.

Dodano: 2016-08-03
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W strukturze kosztów zakładów ubezpieczeń dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, stanowiły one 48,95% łącznych kosztów, tj. 8,84 mld zł (wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów). W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wartość ta zwiększyła się o 0,11 mld zł, czyli o 1,30%.

W dziale I w ciągu pierwszego kwartału 2016 r. wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 4,46 mld zł (50,49% łącznych świadczeń brutto sektora ubezpieczeń), co stanowi kwotę o 0,71 mld zł (o 13,66%) niższą niż w analogicznym okresie 2015 r.

Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był głównie niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) – o 17,91%, z poziomu 2,11 mld zł do poziomu 1,73 mld zł oraz grupy 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK) – o 14,26% z poziomu 2,50 mld zł do 2,14 mld zł. A zatem, w I kwartale 2016 r. utrzymuje się tendencja zapoczątkowana w I kwartale 2015 r. – wyższe odszkodowania i świadczenia działu I są wypłacane z tytułu ubezpieczeń grupy 3, a nie z tytułu ubezpieczeń grupy 1.

Wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto nastąpił jedynie w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) – o 0,03 mld zł, tj. o 5,52%, z poziomu 0,51 mld zł do poziomu 0,54 mld zł.

W dziale II w okresie pierwszego kwartału 2016 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 4,38 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ich wartość wzrosła o 23,03%, czyli o 0,82 mld zł.

W rozkładzie na poszczególne grupy ubezpieczeń wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był przede wszystkim większymi wypłatami w grupie 10 (OC komunikacyjna) – o 20,39%, z poziomu 1,61 mld zł do poziomu 1,94 mld zł, w grupie 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych) – o 94,88% z poziomu 0,17 mld zł do 0,33 mld zł oraz w grupie 3 (AC komunikacyjna) – o 10,17%, z poziomu 0,95 mld zł do poziomu 1,05 mld zł.

Największy spadek wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń w dziale II odnotowano w grupie 11 (ubezpieczenia OC statków powietrznych) – o 81,46% z poziomu 0,01 mld zł do poziomu 0,002 mld zł oraz w grupie 6 (ubezpieczenia żeglugi morskiej) – o 19,56%, z poziomu 0,03 mld zł do poziomu 0,02 mld zł.

Najwyższe odszkodowania i świadczenia działu II, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, wypłacono z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (grupa 10 i 3). Udział obu grup w odszkodowaniach i świadczeniach działu II jest nadal bardzo duży (dla grupy 10 wyniósł 46,25%, a dla grupy 3 – 25,09%).

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym działu II w okresie I kwartału 2016 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 6,58 p.p., tj. do poziomu 65,22%. Oznacza to, iż zakłady ubezpieczeń tego działu przeznaczyły na wypłatę odszkodowań i świadczeń powiększonych o zmianę stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 65,22% składki zarobionej na udziale własnym.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...