bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: Aktywa zakładów ubezpieczeń po I kw. 2016 r.

KNF: Aktywa zakładów ubezpieczeń po I kw. 2016 r.

Dodano: 2016-08-09
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec I kwartału 2016 r. wyniosła 181,09 mld zł i spadła w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,94%, tj. o 1,72 mld zł. Przy czym, aktywa zakładów ubezpieczeń na życie, wyniosły 102,73 mld zł i zmniejszyły się o 5,22%, tj. o 5,66 mld zł w porównaniu z poprzednim okresem. Natomiast, w zakładach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wartość aktywów wyniosła 78,36 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stanowiło wzrost o 5,30% tj. o 3,94 mld zł.

Główną pozycją aktywów zakładów ubezpieczeń działu I i działu II stanowiły lokaty – 56,04% sumy bilansowej – oraz aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, których udział w sumie bilansowej wyniósł 30,87%.

Wartość lokat z pozycji B aktywów zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2016 r. wyniosła 101,48 mld zł, co w porównaniu z okresem poprzednim stanowiło spadek o 3,86%, tj. o 4,07 mld zł. Główną pozycję w strukturze lokat stanowiły dłużne papiery wartościowe i akcje, udziały oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, których udział wyniósł odpowiednio: 55,02% oraz 23,35%.

W I kwartale 2016 r., lokaty z pozycji B aktywów wynosiły 39,80 mld zł, co oznacza, że w stosunku do I kwartału 2015 r. zmniejszyły się o 12,46%, tj. o 5,67 mld zł. Udział lokat B w strukturze aktywów zakładów ubezpieczeń na życie wyniósł 38,74%.

Porównując strukturę lokat z pozycji B bilansu działu I w I kwartale 2016 r. z analogicznym okresem 2015 r. należy zauważyć, że największy wzrost udziału odnotowały akcje i udziały (o 2,58 p.p.). Największy zaś spadek odnotowały lokaty z tytułu pożyczek (o 2,12 p.p.).

Największy udział w lokatach pozycji B działu I stanowiły dłużne papiery wartościowe (68,44%), udziały i akcje o zmiennej kwocie dochodu wraz z jednostkami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi w funduszach inwestycyjnych (18,16%) oraz lokaty terminowe (5,94%).

Wartość lokat z pozycji B aktywów w analizowanym okresie wyniosła 61,68 mld zł, co stanowiło wzrost w porównaniu z poprzednim okresem o 2,66%, tj. o 1,60 mld zł. Udział lokat B w strukturze aktywów zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyniósł 78,71%.

Największy wzrost wartości osiągnęły lokaty w jednostkach podporządkowanych o 1,50 mld zł, tj. 17,01% w porównaniu z I kwartałem 2015 r. Największy spadek natomiast, lokaty z tytułu pożyczek o 0,91 mld zł (o 35,17%).

Największy udział w lokatach pozycji B stanowiły dłużne papiery wartościowe (46,36%), udziały i akcje o zmiennej kwocie dochodu wraz z jednostkami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi w funduszach inwestycyjnych (26,69%) oraz lokaty w jednostkach podporządkowanych (16,73%).

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...