bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 3442 Odstąpienie od umowy

Klauzula nr 3442 Odstąpienie od umowy

Dodano: 2016-05-10
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r. (sygn. akt VI ACa 617/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego”.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, zawarcie we wzorcu umowy postanowienia, zgodnie z którym w razie odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego następuje skutek odstąpienia od umowy ubezpieczenia podstawowego, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumentów. Pozwana wnosząc o oddalenie powództwa, jak również w apelacji prezentuje pogląd, że brak we wzorcu zakwestionowanego postanowienia, spowoduje że ubezpieczenie (podstawowe) nie będzie funkcjonować ze względów ekonomicznych, a to nie leży w interesie zarówno pozwanej jak i konsumentów. Nie ulega jednak wątpliwości, że owa niemożliwość funkcjonowania ubezpieczenia ze względów ekonomicznych odnosi się jedynie do ubezpieczyciela (pozwanej), dla której utrzymywanie takich umów byłoby nierentowne. Zatem, to jedynie w interesie ubezpieczyciela było zawarcie spornego postanowienia we wzorcu umownym, by zapobiec kontynuowaniu ubezpieczeń podstawowych „nieopłacalnych” dla pozwanej. Kwestionowane postanowienie stawia więc konsumenta w gorszej sytuacji prawnej, pozbawia go możliwości wyboru kontynuowania ubezpieczenia podstawowego. Należy również podkreślić, że ubezpieczenia zawarte na podstawie umowy z wykorzystaniem wzorca „Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia” gwarantuje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po wyjściu z grupy dotychczasowych ubezpieczonych na korzystnych warunkach, które przysługiwały do tej pory tylko tej określonej grupie. Składka ubezpieczeniowa skalkulowana jest w tym wypadku na niższym poziomie niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Wobec czego z punktu widzenia ekonomicznego jest to dla konsumenta korzystniejsze. Wynikający z zakwestionowanego postanowienia skutek odstąpienia od umowy ubezpieczenia podstawowego wywiera zatem dla konsumenta negatywne skutki w sferze ekonomicznej. W tych okolicznościach uznać należy, że zakwestionowane postanowienie wzorca umowy spełnia przesłanki niedozwolonej klauzuli umownej.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...