bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 3194 Ubezpieczenie umowy kredytowej

Klauzula nr 3194 Ubezpieczenie umowy kredytowej

Dodano: 2016-05-13
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2011 r. (sygn. akt VI ACa 421/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Umowa Ubezpieczenia może być zawarta na okres, w jakim Ubezpieczony zobowiązany jest spłacić kredyt zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, z zastrzeżeniem, że okres, na jaki zawierana jest Umowa Ubezpieczenia nie może być krótszy niż 5 lat.”

Sąd Apelacyjny zgodził się z twierdzeniem Sadu Okręgowego, iż powyższe postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Trafnie przy tym Sąd I instancji zaakcentował, iż umowa ubezpieczenia na życie osoby zaciągającej kredyt bankowy zawierana jest w konsekwencji zawarcia umowy kredytu i ma z nią ścisły związek. „Ubezpieczonym” jest bowiem wskazany w umowie ubezpieczenia kredytobiorca, objęty ochroną ubezpieczeniową, zaś „Umowa kredytowa” to umowa o udzielenie kredytu zawarta pomiędzy Bankiem i kredytobiorcą, będącym jednocześnie ubezpieczonym, co wynika z przedłożonych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie osób zaciągających kredyty bankowe „NORDEA KREDYT Życie”.

Nie ulega kwestii, iż oferowane przez pozwanego ubezpieczenie jest ubezpieczeniem na życie, jednakże dotyczy osób zaciągających kredyty bankowe, o czym świadczy sama nazwa OWU. Ponadto warunkiem koniecznym do zawarcia umowy ubezpieczenia jest wskazanie banku jaki uposażonego, a wysokość składki ubezpieczeniowej oraz sumy ubezpieczenia zależy od określonych czynników wynikających z umowy kredytowej. Uzasadnione jest twierdzenie, że umowa ubezpieczenia zawierana wraz z zawarciem umowy kredytu ma z nią ścisły związek, gdyż konsument zawierający umowę ubezpieczenia ma na celu zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, przy czym jego intencją jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej jedynie przez czas niezbędny do spłaty kredytu.

Sąd Apelacyjny potwierdził zdanie Sądu Okręgowego, iż umowa ubezpieczenia, o której mowa w postanowieniu musi być zawarta na okres 5 lat bez względu na termin, w jakim strona spłaci zaciągnięty kredyt. Prawidłowo tez ustalił, że zarówno kwestionowane postanowienie, jak i inne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie osób zaciągających kredyty bankowe „NORDEA KREDYT Życie” nie wskazują, aby umowa ubezpieczenia mogła być zawarta wyłącznie w razie zawarcia umowy kredytu na co najmniej 5 lat. Twierdzenia pozwanego, iż w przypadku kredytu trwającego krócej niż 5 lat konsument nie spełni wymogów przyjęcia go do ubezpieczenia, co oznacza, że umowa ubezpieczenia nie jest z nim zawierana, nie znajdują oparcia w treści przedmiotowych OWU. W tym miejscu należy dodać, iż również wywody pozwanego dotyczące przekształcenia się umowy ubezpieczenia (w przypadku odpadnięcia celu w postaci spłaty kredytu podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej) w klasyczną umowę ubezpieczenia na życie, nie znajdują potwierdzenia w omawianych OWU.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...