bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Klauzula nr 2012 Ustalenie wartości szkody

Klauzula nr 2012 Ustalenie wartości szkody

Dodano: 2016-05-24
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt VI ACa 782/09) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Ustalenia wartości szkody (w przypadku wybrania wariantu kosztorysowego) następuje na podstawie wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela. Wyceny dokonuje się w oparciu o zasady systemu Audatex (bez uwzględnienia podatku VAT).”

Pozwany stwierdził, że umowa ubezpieczenia autocasco ma charakter dobrowolny i zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela a w szczególności dotyczące sposobu obliczania należnego odszkodowania mogą być ustalane w sposób dowolny w granicach swobody umów. Zdaniem Sądu Okręgowego, cytowana przez stronę powodową argumentacja jest jak najbardziej słuszna w odniesieniu do odszkodowania z ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie osoba poszkodowana ma prawo do uzyskania odszkodowania zapewniającego naprawienie szkody w pełnej wysokości.

Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie Sądu I instancji dotyczące powyższego zapisu, Sąd Apelacyjny wprawdzie zgodził się z uwagą pozwanego, że odszkodowanie określone w art. 805 § 2 pkt 1 Kodeksu cywilnego ma charakter umowny i nie jest tożsame z odszkodowaniem, które przewidują przepisy ogólne prawa cywilnego (art. 361 i nast. Kodeksu cywilnego), lecz ta okoliczność zdaniem SA, nie może jeszcze przesądzać o zasadności zarzutu skarżącego.

Według Sądu Apelacyjnego, przedmiotowa regulacja narusza uprawnienia ubezpieczonych, gdyż nie mogą oni uzyskać pełnej rekompensaty z tytułu doznanej szkody (wariant kosztorysowy) i to w znacznym rozmiarze. Jakkolwiek zakłady ubezpieczeniowe stosują w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia mienia różne ograniczenia, które modyfikują obowiązek całkowitego naprawienia szkody (np. franszyza redukcyjna), ale takie działania powinny mieć charakter wyjątkowy. Pominięcie przy wycenie wartości szkody podatku VAT oznacza, że zostaje przerzucony na ubezpieczonego cały jej wydatek, co rażąco narusza jego interesy i jest nie do pogodzenia z dobrymi obyczajami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozwany skalkulował wysokość stawki ubezpieczeniowej, w taki sposób, który pozwali mu na prowadzenie z zyskiem tego rodzaju działalności ubezpieczeniowej bez szkody dla interesów ubezpieczonych.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...