bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 2011 Obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów, kluczy i urządzeń

Klauzula nr 2011 Obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów, kluczy i urządzeń

Dodano: 2016-05-25
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt VI ACa 782/09) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Niezależnie od obowiązków określonych w §§ 19-20 w ubezpieczeniu auto- casco do obowiązków ubezpieczającego należy: przedłożenie oryginalnych dokumentów (w przypadku kradzieży) potwierdzających pochodzenie pojazdu i umożliwiających jego identyfikatory (np. brief, dokument odprawy celnej, umowa kupna-sprzedaży, faktura zakupu, karta pojazdu) oraz kompletu oryginalnych kluczy służących do otwarcia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy zabezpieczające przed kradzieżą (piloty, immobilizery, karty magnetyczne itp.), chyba że pojazd został utracony w wyniku rozboju.”

Sąd uznał, iż wskazany zapis, ma niedozwolony charakter z uwagi na zawarty tam wymóg przedstawienia oryginałów dokumentów, który wprowadza konsumenta w błąd, gdyż ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym dopuszcza możliwość posługiwania się wtórnikami dokumentów, o czym klient zakładu ubezpieczeń może nie wiedzieć. Jako jedyny wyjątek umożliwiający wypłatę odszkodowania pozwany przewidział tu przypadek popełnienia przestępstwa rozboju, przy czym konsument nie wie – jakie zdarzenie należy zakwalifikować jako rozbój, co z kolei umożliwia pozwanemu dowolną kwalifikację czynu zabronionego, leżącego u podstaw wyłączenia jego odpowiedzialności.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...