bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
KC W ORZECZNICTWIE – Wyznaczenie uposażonego (art. 831 k.c.)

KC W ORZECZNICTWIE – Wyznaczenie uposażonego (art. 831 k.c.)

Dodano: 2016-09-06
Publikator: Sąd Najwyższy

Art. 831. § 1.  Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

§ 11.  W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie.

§ 2.  Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 października 1971 r. ( sygn. akt III CRN 255/71) orzekł, że wyznaczenie uposażonego nie musi polegać na określeniu imiennym. Wystarczy określenie w sposób zapewniający identyfikację, np. wskazanie dzieci. Żadne względy nie wyłączają tu również dzieci poczętych już w chwili zajścia wypadku ubezpieczonego.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił małoletni powód, który domagał się o zasądzanie od zakładu ubezpieczeń 50.000 zł tytułem wypłaty na podstawie umowy ubezpieczenia następst nieszczęsliwych wypadków, którą zawarł jego zmarły ojciec. Powód został wskazany w umowie jako uposażony.

Sąd I instancji oddalił powództwo. Sąd podniósł, że skoro powód urodził się już po śmierci ojca, to art. 8 Kodeksu cywilnego nie pozwala na traktowanie powoda jako osoby, która mogła nabyć prawa w chwili śmierci jego ojca. Innego zdania był Sąd II instancji, który uchylił wyrok I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd uznał, że powód jest legitymowany zarówno do wytoczenia powództwa przeciwko sprawcy szkody, jak i zakładowi ubezpieczeń.

Wskutek ponownego rozpoznania sprawy, Sąd I instancji zasądził na rzecz powoda kwotę 40.625 zł, a dla matki drugiego syna, który zmarł po urodzeniu, kwotę 9.375 zł. Wyrok ten podtrzymał Sąd II instancji.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...