bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
KC W ORZECZNICTWIE – Przesłanki roszczenia regresowego (art. 828 k.c.)

KC W ORZECZNICTWIE – Przesłanki roszczenia regresowego (art. 828 k.c.)

Dodano: 2016-09-01
Publikator: Sąd Najwyższy

Art. 828.  § 1.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.

§ 2.  Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

§ 3.  Zasady wynikające z paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2009 r. (sygn. akt V CSK 447/08) orzekł, że w świetle art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego przesłankami nabycia roszczenia przez ubezpieczyciela są: odpowiedzialność sprawcy szkody i wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego. Ze względu na to, że nabyte przez ubezpieczyciela roszczenie jest zasadniczo tym samym roszczeniem, które przysługiwało poszkodowanemu wobec osoby ponoszącej odpowiedzialność cywilną za szkodę, w procesie o regres osobie tej przysługują przeciwko ubezpieczycielowi wszelkie zarzuty, które miała przeciwko poszkodowanemu w chwili powzięcia wiadomości o zmianie wierzyciela.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko spółce specjalizującej się ochroną mienia oraz zakładowi ubezpieczeń, w którym miała wykupione ubezpieczenia OC, wystąpiło towarzystwo ubezpieczeń, w którym bank współpracujący ze spółką ochroniarską miał zawarte ubezpieczenie.

Bank zawarł umowę o usługę ochronny w formie fizycznego dozoru obiektu oraz konwojowania wartości pieniężnych z pozwaną spółką. Strony ustaliły, że ochrona wartości pieniężnych będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w polisie oraz że integralną częścią umowy będą ogólne warunki ubezpieczenia. W umowie zobowiązały się także do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu i zatrudnionych w nim pracowników oraz pracowników ochrony. Do zadań firmy należało m.in. codzienny konwój pieniędzy z banku. Pracownicy agencji ochrony nie znali wysokości przewożonych kwot. Konwój jeździł zawsze o tej samej porze i tą samą trasą. Firma nie zwróciła na to uwagi zleceniodawcy, podobnie jak na brak właściwego oświetlenia dojazdu do siedziby banku. Nie podejmowała też próby zmian organizacyjnych i logistycznych w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

W dniu 26.11.1999 r., podczas konwojowania pieniędzy doszło do napadu, wskutek którego bank stracił 616 575 zł. W wyniku postępowania wyjaśniającego, ujawniono, że do napadu doszło po przekazaniu od pracownika agencji ochrony informacji dotyczących trasy przejazdu konwoju, czasu transportu, samochodu itp.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...