bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
KC W ORZECZNICTWIE – Ograniczenie wysokości odszkodowania w następstwie zastrzeżenia zasady proporcji (art. 824 k.c.)

KC W ORZECZNICTWIE – Ograniczenie wysokości odszkodowania w następstwie zastrzeżenia zasady proporcji (art. 824 k.c.)

Dodano: 2016-08-26
Publikator: Sąd Najwyższy

Art. 824. § 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

§ 2. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie ubezpieczyciel, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego.

§ 3. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym ubezpieczyciel zawiadomił ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 maja 2015 r. ( sygn. akt V CSK 470/14) orzekł, że obniżenie przez ubezpieczyciela – w wyniku zastosowania zasady proporcji – wysokości odszkodowania umówionej sumy ubezpieczenia może naruszać art. 824 § 1 Kodeksu cywilnego.

W rozpoznawanej sprawie powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych kwoty 1.466.758,48 zł tytułem odszkodowania za szkody spowodowane w wyniku pożaru piekarni.

W uzasadnieniu pozwu wskazali, że doszło do pożaru należącego do powodów kompleksu budynków zakładu piekarniczego. W tym czasie powodowie byli objęci ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez pozwanego z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Powodowie zgłosili pozwanemu wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego, jednakże pozwany, w sposób nieuzasadniony, odmówił wypłaty świadczenia, wskazując, iż właściciel mienia nie przestrzegał warunków prawidłowej jego eksploatacji i do powstania szkody doszło na skutek niedopełnienia przez powodów obowiązków wynikających z OWU.

Pliki do pobrania

v_csk_470-14-1.pdf
orzeczenie_sa_v_aca_689_13.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...