bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
KC W ORZECZNICTWIE – Odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 k.c.)

KC W ORZECZNICTWIE – Odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 k.c.)

Dodano: 2016-08-09
Publikator: LEX

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2007 r. (sygn. akt I ACa 264/07) orzekł, że przedłużenie czasu trwania umowy na podstawie zawartego w niej zastrzeżenia nie może być utożsamiane z zawarciem nowej umowy, jeżeli zmianie nie uległy żadne jej postanowienia.

W rozpoznawanej sprawie, powód – oddział zagranicznego zakładu  ubezpieczeń – zawarł umowę ubezpieczenia. Zgodnie z punktem ósmym postanowień umownych, po upływie okresu obowiązywania umowy, ulegała ona przedłużeniu na kolejny okres ubezpieczeniowy wynoszący 12 miesięcy, chyba że jedna ze stron zawiadomiła na piśmie najpóźniej 2 miesiące przed zakończeniem okresu ubezpieczeniowego o odstąpieniu od umowy. Składkę ubezpieczeniową strony ustaliły na kwotę 150.000 zł. Pozwany przedsiębiorca poinformował powoda, iż w związku z niezadowoleniem ze współpracy prosi o nieprzedłużanie okresu ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy. W odpowiedzi zakład ubezpieczeń poinformował, że umowa uległa już przedłużeniu, niemniej byłby skłonny nie przedłużać umowy w przypadku uregulowania przez pozwanego wszystkich należności z tytułu zaległych składek oraz linii kredytowych. Pozwany powiadomił, że przedłużoną umowę traktuje jako nowo zawartą i na podstawie art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego odstępuje od niej. Odstąpienie to powód zakwestionował podnosząc, że w tym wypadku art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania i wezwał pozwanego do zapłaty składki ubezpieczeniowej w kwocie 150.000 zł.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...