bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
KC W ORZECZNICTWIE – Obowiązek świadczenia przy zdarzeniu samobójstwa (art. 833 k.c.)

KC W ORZECZNICTWIE – Obowiązek świadczenia przy zdarzeniu samobójstwa (art. 833 k.c.)

Dodano: 2016-09-08
Publikator: Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Art. 833. Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I C 1808/12) orzekł, że pozostawanie przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu musi pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem skutkującym jego śmiercią.

W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od zakładu ubezpieczeń zapłaty kwoty 265 484,64 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Powód podniósł, że jego rodzice zawarli umowę kredytu z bankiem, na podstawie której został im udzielony kredyt hipoteczny na budowę domu. Kredyt w wysokości pełnej kwoty udzielonej został ubezpieczony u pozwanego ubezpieczyciela na wypadek śmierci kredytobiorców.

Z tytułu śmierci matki powoda ubezpieczyciel wypłacił bankowi świadczenie w kwocie 114 152,26 zł. Po śmierci żony, stany depresyjne, na które już wcześniej cierpiał ojciec powoda, znacznie się pogorszyły. Skutkowało to tym, że popełnił on samobójstwo. Bank, będący uposażonym z tytułu umowy ubezpieczenia, zgłosił powyższe zdarzenie ubezpieczycielowi. Powód złożył w banku wszelkie niezbędne dokumenty do wypłaty świadczenia z tytułu zgonu na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców.

Ubezpieczyciel odmówił uwzględnienia zgłoszonego roszczenia, powołując się na OWU ubezpieczenia, zgodnie z którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku zdarzenia spowodowanego przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Ubezpieczyciel wskazał, że z informacji pozyskanych z prokuratury wynika, że w chwili zdarzenia zmarły znajdował się w stanie nietrzeźwości i miał 2,4 promila alkoholu we krwi oraz 3,1 promila alkoholu w moczu.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...