bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
KC W ORZECZNICTWIE – Nieważność postanowień OWU lub umów ubezpieczenia (art. 807 k.c.)

KC W ORZECZNICTWIE – Nieważność postanowień OWU lub umów ubezpieczenia (art. 807 k.c.)

Dodano: 2016-08-03
Publikator: Sąd Najwyższy

Art. 807.  § 1. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki.

§ 2. (uchylony)

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 grudnia 2003 r. (sygn. akt I CK 365/02) orzekł, że strony dobrowolnej umowy ubezpieczenia mienia mogą skutecznie zastrzec w jej treści określone obowiązki, których wykonanie przez ubezpieczającego służyć ma ochronie uprawnionego interesu ubezpieczyciela zagrożonego zdarzeniem objętym ryzykiem ubezpieczeniowym.

W rozpoznawanej sprawie spółka dochodziła roszczeń od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia tytułem kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki, innych wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo o zapłatę przeciwko pozwanemu ubezpieczycielowi. Sąd uznał postanowienia pkt. 2a) aneksu Nr 1 do umowy ubezpieczenia, nakładające na ubezpieczonego obowiązek zapewnienia, by przewóz gotówki przez pracowników agencji ochrony mienia odbywał się z zachowaniem obowiązujących wymogów OWU, za nieważne na mocy art. 807 § 1 Kodeksu cywilnego jako pozbawiające powódkę ochrony ubezpieczeniowej na skutek okoliczności obciążających osobę trzecią.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...