Jak skutecznie walczyć o satysfakcjonujący poziom waloryzacji w umowach o udzielenie zamówienia publicznego?

Wykonawcy już od długiego czasu muszą walczyć z bardzo trudnymi warunkami realizacji kontraktów publicznych.

...
Czytaj więcej

Kara umowna a przesłanki wykluczenia wykonawcy

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą zagadnienia kary umownej.

...
Czytaj więcej

Nowa opinia Prezesa UZP dotycząca gwarancji wadialnej

Z uwagi na pojawiające się wśród uczestników rynku zamówień publicznych wątpliwości dotyczące terminu obowiązywania gwarancji wadialnej, Prezes UZP postanowił przedstawić przygotowaną przez Urząd opinię dotyczącą tego zagadnienia.

...
Czytaj więcej

Brak obowiązkowej waloryzacji w PZP

Wykonawcy już od długiego czasu muszą walczyć z bardzo trudnymi warunkami realizacji kontraktów publicznych.

...
Czytaj więcej

System e-Faktur w e-mikrofirmie

6 października br. została udostępniona zaktualizowana wersja aplikacji e-mikrofirma, która została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

...
Czytaj więcej

Atak hakerski na e-Faktury!

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało niedawno o nieuprawnionym dostępie do strony https://efaktura.gov.pl/.

...
Czytaj więcej

Planowane zmiany w ustawie PZP – szersza waloryzacja wynagrodzeń dla wykonawców i podwykonawców!

Sejm przyjął projekt ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

...
Czytaj więcej

Kolejna aplikacja do płatności za parkowanie w Warszawie

Będzie kolejna – trzecia – aplikacja do płatności za parkowanie w Warszawie, ponieważ Flowbird podpisał umowę z warszawskim Zarządem Dróg Miejskich.

...
Czytaj więcej

Czy dane przechowywane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur są bezpieczne?

Ministerstwo Finansów (MF) podkreśla, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) działa prawidłowo. Jest on na bieżąco monitorowany przez MF, a dane zawarte w fakturach są bezpieczne.

...
Czytaj więcej

Szansa na SPEC-waloryzację umów. Są rekomendacje Prokuratorii Generalnej

„W takich nadzwyczajnych okolicznościach stosowanie mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia jest w wielu przypadkach uzasadnione, a wręcz konieczne”.

...
Czytaj więcej

Obowiązkowe e-faktury jednak od 2024 roku!

Wcześniejsze, głośne zapowiedzi Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu systemu obowiązkowych e-faktur w Polsce od stycznia 2023 r., zostały zweryfikowane przez Radę Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Czy specustawa regulująca waloryzację wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych jest coraz bliżej?

Praktycznie od samego początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie branża budowlana głośno informuje o licznych problemach związanych z realizacją kontraktów na roboty budowlane.

...
Czytaj więcej

Rekomendacje UZP dotyczące analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach na wyroby medyczne

UZP przy współpracy z przedstawicielami branży medycznej opracował wstępny projekt rekomendacji dotyczących Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych.

...
Czytaj więcej

Raport NIK dotyczący zakupów aparatury medycznej

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z przeprowadzonej kontroli: „Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych”.

...
Czytaj więcej

O waloryzację wynagrodzenia musi upomnieć się sam wykonawca

Obecny okres na rynku gospodarczym nasuwa coraz więcej negatywnych zjawisk, które utrudniają realizację umów.

...
Czytaj więcej

Organy publiczne dostrzegają potrzebę waloryzacji wynagrodzeń wykonawców

Praktycznie od samego początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, branża budowlana szeroko wskazuje na liczne problemy związane z realizacją kontraktów na roboty budowlane.

...
Czytaj więcej

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – sporo wątpliwości i niewiadomych, a projektu ustawy nadal nie ma

W jednym z marcowych wydań Legal Flash informowaliśmy Państwa o przekazaniu do konsultacji rynkowych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Zielonej księgi certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja w sprawie wyroku TSUE dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

TSUE nadal rozpatruje wniosek złożony przez polską KIO w trybie prejudycjalnym. Przypominając, we wniosku KIO przedstawiła siedem istotnych zagadnień, w przypadku których odpowiedzi, z pewnością będą przełomowe dla praktyki orzeczniczej KIO.

...
Czytaj więcej

Nowa ustawa o wyrobach medycznych weszła w życie

W dniu 26 maja 2022 r. weszła w życie nowa ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. Od tego dnia wszyscy uczestnicy rynku związanego z obrotem tymi wyrobami muszą już obligatoryjnie stosować się do nowych przepisów.

...
Czytaj więcej

Elektromobilność – limity udziałów

W poprzednim artykule dotyczącym elektromobilności informowaliśmy, że od 1 stycznia 2022 obowiązują określone w art. 68 ust. o elektromobilności i paliwach alternatywnych limity udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych.

...
Czytaj więcej

Nowa ustawa o wyrobach medycznych już opublikowana

W dniu 9 maja 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r.) Wchodzi ona w życie z dniem 26 maja 2022 r.

...
Czytaj więcej

Czym jest krajowy system e-Faktur?

Temat e-Faktur poruszaliśmy już niejednokrotnie. Dla przypomnienia, nie piszemy o jakichkolwiek fakturach w formie elektronicznej, ale konkretnie o ustrukturyzowanych fakturach elektronicznych.

...
Czytaj więcej

Nadchodzi czas e-Faktur

Kwestię ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poruszaliśmy już kilkukrotnie. Informowaliśmy, czym są ustrukturyzowane faktury elektroniczne i w jaki sposób związane są z zamówieniami publicznymi.

...
Czytaj więcej

Najnowsza opinia UZP dotycząca zmian w umowach zamówieniowych – czy będzie łatwiej?

Obecne uwarunkowania gospodarcze oraz geopolityczne prowadzą do sytuacji, w których wykonawcy często wahają się czy składać ofertę w postępowaniu, a także czy będą w stanie zrealizować zamówienie na warunkach zawartych w ofercie.

...
Czytaj więcej

Certyfikacja wykonawców - nowe narzędzie ujednolicenia i profesjonalizacji rynku zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji publicznych Zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Nowo projektowany mechanizm ma być rozwiązaniem fakultatywnym.

...
Czytaj więcej

Spodziewany ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa

Na 16 marca 2022 r. wyznaczono termin rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustalenia co powinno stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego.

...
Czytaj więcej

Elektromobilność – nowe problemy zamawiających i wykonawców

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.110) obowiązuje od 2018 r.

...
Czytaj więcej

Zmiany w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych przygotował zaktualizowaną instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

...
Czytaj więcej

Najnowsza opinia UZP w sprawie zasad przejściowych dotyczących KRK

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w życie weszła ustawa nowelizująca Kodeks karny, potocznie nazywana „ustawą antykorupcyjną” lub „ustawą Kukiza”, nawiązując do nazwy ugrupowania politycznego, które było głównym pomysłodawcą wprowadzanych zmian.

...
Czytaj więcej

Pierwsza polityka zakupowa państwa przyjęta

Polityka zakupowa państwa, dokument, który zgodnie z obowiązującą ustawą PZP przygotowuje rząd raz na cztery lata.

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne 2022 – 2023 – wyższe progi „unijne” oraz wyższy kurs złotego do euro w zamówieniach publicznych

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują w zamówieniach publicznych nowe, wyższe minimalne wartości zamówienia, od których zamawiający publiczni będą zobligowani do stosowania unijnych trybów postępowania o udzielenie zamówienia.

...
Czytaj więcej

Nowe rekomendacje UZP dot. zamówień dla branży IT

UZP po raz kolejny przygotował projekt rekomendacji dotyczących udzielania zamówień publicznych dla branży IT. Dotyczy on udzielania zamówień w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage.

...
Czytaj więcej

Nowe wartości progów unijnych na lata 2022 - 2023

Komisja Europejska w dniu 10 listopada 2021 r. przyjęła dwa rozporządzenia aktualizujące wysokość progów unijnych. Oznaczać to będzie, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe minimalne wartości zamówienia.

...
Czytaj więcej

e-faktury będą miały szerszy zasięg!

Postępująca elektronizacja wpływa niemal na każdy element naszego życia. Zmiany dotyczą także systemu podatkowego i obrotu fakturami. Jak kilkukrotnie informowaliśmy, sposób wystawiania i przekazywania faktur zmienia się też w zamówieniach publicznych.

...
Czytaj więcej

Dokumenty przedmiotowe według KIO

W najnowszym orzecznictwie KIO wskazuje między innymi, że o tym, czy mamy do czynienia z przedmiotowym środkiem dowodowym decyduje funkcja, jaką dany dokument ma pełnić w postępowaniu oraz jego treść.

...
Czytaj więcej

Co w praktyce dla wykonawców oznacza sformułowanie „równoważne przedmiotowe środki dowodowe”?

Artykuły 104 – 107 ustawy PZP zawierają katalog przedmiotowych środków dowodowych, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

...
Czytaj więcej

Czy wykonawca w trakcie procedury uzupełniania braków, może przedstawić zupełnie nową treść dokumentu podmiotowego?

KIO pochyliła się nad dozwolonym zakresem uzupełnienia dokumentów podmiotowych. Wg. art. 128 ust. 1 ust. PZP, jeżeli wykonawca nie złożył tych dokumentów, są one niekompletne, zawierają błędy, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia.

...
Czytaj więcej

Wykonawca też musi zwaloryzować wynagrodzenie swojemu podwykonawcy

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 439 ust. 1 wskazuje na obowiązek zawierania w umowach o realizację zamówienia publicznego klauzul pozwalających na waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy.

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (22.07.2021 r. – 28.07.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (22.07.2021 r. – 28.07.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (20.07.2021 r. - 26.07.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (20.07.2021 r. - 26.07.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ceny materiałów i kosztów rosną, a zgodnie z nową ustawą PZP wykonawcom należy się waloryzacja wynagrodzenia

Obecny okres na rynku budowlanym to w zasadzie już galopujące ceny materiałów wykorzystywanych przy robotach budowlanych. W przypadku niektórych z nich, wzrost cen osiągnął lub przekroczył pułap nawet 100 proc.

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (15.07.2021 r. – 21.07.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (15.07.2021 r. – 21.07.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (13.07.2021 r. - 19.07.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (13.07.2021 r. - 19.07.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (08.07.2021 r. – 14.01.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (08.07.2021 r. – 14.01.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (06.07.2021 r. - 12.07.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (06.07.2021 r. - 12.07.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (01.07.2021 r. – 01.01.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (01.07.2021 r. – 01.01.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (29.06.2021 r. - 05.07.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (29.06.2021 r. - 05.07.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (24.06.2021 r. – 30.06.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (24.06.2021 r. – 30.06.2021 r.)

...
Czytaj więcej

„Polski Ład” w zamówieniach publicznych

Głośno prezentowany i omawiany w ostatnim czasie przez rząd projekt „Polskiego Ładu” nie ominie zamówień publicznych. Zgodnie z jego założeniami wprowadzona ma zostać certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych.

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (22.06.2021 r. - 28.06.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (22.06.2021 r. - 28.06.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (17.06.2021 r. – 23.06.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (17.06.2021 r. – 23.06.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (15.06.2021 r. - 21.06.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (15.06.2021 r. - 21.06.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Nowy przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący społecznych zamówień publicznych

Uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych powinno zamawiającym pozwalać wpływać na rynek i promować rozwijanie społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Działania takie już od kilkunastu lat są promowane aktywnie przez KE.

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (10.06.2021 r. – 16.06.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (10.06.2021 r. – 16.06.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (8.06.2021 r. - 14.06.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (8.06.2021 r. - 14.06.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (03.06.2021 r. – 09.06.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (03.06.2021 r. – 09.06.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (1.06.2021 r. - 7.06.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (1.06.2021 r. - 7.06.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (27.05.2021 r. – 02.06.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (27.05.2021 r. – 02.06.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (25.05.2021 r. - 31.05.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (25.05.2021 r. - 31.05.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (20.05.2021 r. – 26.05.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (20.05.2021 r. – 26.05.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (18.05.2021 r. - 24.05.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (18.05.2021 r. - 24.05.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (13.05.2021 r. – 19.05.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (13.05.2021 r. – 19.05.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Czekamy na wyrok SN - czy niemal 90% kar umownych w zamówieniach publicznych pójdzie do kosza?

Już niedługo Sąd Najwyższy odpowie na niezwykle ważne pytanie, które może mieć wpływ na praktykę konstruowania umów, także w zamówieniach publicznych. Zagadnienie prawne dotyczy dopuszczalnych zasad kształtowania kar umownych.

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (11.05.2021 r. - 17.05.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (11.05.2021 r. - 17.05.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (06.05.2021 r. – 12.05.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (06.05.2021 r. – 12.05.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (01.05.2021 r. – 10.05.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (01.05.2021 r. – 10.05.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie – „instrukcja obsługi” systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Niezwykle istotną czynnością, z którą muszą zmierzyć się wykonawcy w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest pozyskanie niezbędnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

...
Czytaj więcej

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne – aktualizacja

Już kilkakrotnie informowaliśmy czym są ustrukturyzowane faktury elektroniczne i w jaki sposób związane są z zamówieniami publicznymi. W ostatnim czasie z tego typu fakturowania korzysta coraz więcej podmiotów.

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (29.04.2021 r. – 05.05.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (29.04.2021 r. – 05.05.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (27.04.2021 r. – 30.04.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (27.04.2021 r. – 30.04.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (22.04.2021 r. - 28.04.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (22.04.2021 r. - 28.04.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (20.04.2021 r. - 26.04.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (20.04.2021 r. - 26.04.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (15.04.2021 r. - 22.04.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (15.04.2021 r. - 22.04.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (14.04.2021 r. - 19.04.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (14.04.2021 r. - 19.04.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (08.04.2021 r. - 14.04.2021 r.)

Zamówienia publiczne Unii Europejskiej (08.04.2021 r. - 14.04.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (07.04.2021 r. - 12.04.2021 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (07.04.2021 r. - 12.04.2021 r.)

...
Czytaj więcej

Dostęp do wiedzy w nowej PZP: jak i kiedy zdobyć protokół postępowania, jak i kiedy zdobyć oferty konkurencji?

Jednym z istotnych obowiązków zamawiającego w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest sporządzanie protokołu tego postępowania. Dla wykonawcy może stanowić cenne źródło wiedzy i przydatnych informacji dot. postępowania.

...
Czytaj więcej

Przedmiotowe środki dowodowe – wykonawcy muszą zachować czujność

Nowa ustawa PZP potrafi zaskoczyć, wprowadzone w niej zmiany jeszcze długo będą utrwalały się w pamięci wykonawców i stwarzały praktyczne problemy.

...
Czytaj więcej

Plan postępowań – planowanie strategii działań?

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego to głównie obowiązek dla zamawiających, którzy, nie później niż 30 dni od przyjęcia budżetu na dany rok, są zobowiązani do zamieszczenia go Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.

...
Czytaj więcej

KRK wg nowej ustawy PZP: Jak je zdobyć? Ile to potrwa?

Zgodnie z nową ustawą PZP oraz wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zaświadczenie z KRK jest podstawowym dokumentem.

...
Czytaj więcej

Nowe rozporządzenia do PZP – jak wystawiać WADIA przetargowe?

Zgodnie z art. 97 ust. 1 nowej ustawy PZP, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Powyższy przepis ma zastosowanie do udzielania zamówień klasycznych, jak i sektorowych.

...
Czytaj więcej

Co z ogłoszeniami spóźnialskich? Jaki los czeka ogłoszenia wysłane do TED-a w końcówce 2020?

Wprowadzeniu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. jednak towarzyszył pośpiech i chaos.

...
Czytaj więcej

Przełomowy (?) wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłaty od skargi na orzeczenie KIO

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Nie pozostało zbyt wiele czasu na przygotowanie i dostosowanie do nowych regulacji.

...
Czytaj więcej

Nowa ustawa PZP - termin związania ofertą

Wejście w życie nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych zbliża się wielkimi krokami. Na 315 stronach tekstu ustawy znalazło się wiele nowych rozwiązań, które niekiedy budzą wątpliwości czy kontrowersje.

...
Czytaj więcej

Nowe rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy PZP

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r., analogicznie jak w przypadku obecnie stosowanej ustawy, istotne kwestie są regulowane nie bezpośrednio w treści ustawy, a poprzez szereg rozporządzeń wykonawczych.

...
Czytaj więcej

Koszt cyklu życia – kolejne narzędzie od UZP

​Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej zamieścił kolejne narzędzie do obliczania kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost). Przypomnijmy, że koszt cyklu życia od ponad trzech lat może być kryterium oceny ofert stosowanym zamiast ceny.

...
Czytaj więcej

Spółka ma prawo ufać, że system zamówień publicznych działa poprawnie

​Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 marca 2020 r. orzekła, że nie można wyciągać wobec wykonawcy konsekwencji z tytułu zaniechania poszukiwania aktywności zamawiającego na platformie w sytuacji, gdy wykonawca nie otrzymał powiadomień o aktywności.

...
Czytaj więcej

Czy zmiana umowy o zamówienie jest dopuszczalna po terminie wykonania? UZP znów po stronie rynku

​Rygorystyczne regulacje ustawy PZP dotyczące możliwości dokonania zmian umów o zamówienie publiczne w czasach epidemii COVID-19 nabrały jeszcze większego znaczenia.

...
Czytaj więcej

Kolejna odsłona „tarczy antykryzysowej” lekiem dla branży PZP?

Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt ustawy z cyklu „tarczy antykryzysowej”. Projekt ten może okazać się długo oczekiwaną zmianą przez podmioty z branży PZP.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął rozwiązania dot. wakacji kredytowych, nie będzie wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

​Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 maja br. przyjęła kolejny pakiet pomocowy dla spółek w związku ze stanem epidemii w Polsce.

...
Czytaj więcej

Jawność polisy OC w przetargach publicznych. Zasady, wyjątki, najczęstsze błędy

W przetargach publicznych zamawiający często od wykonawców wymagają złożenia odpowiedniej polisy OC. Możliwość domagania się takiego dokumentu wprowadzono w art. 58 ust. 3 dyrektywy dot. klasycznych zamówień publicznych (2014/24/UE).

...
Czytaj więcej

Jest stanowisko UZP w sprawie zatrzymania wadium

Jest długo wyczekiwane stanowisko UZP w sprawie zatrzymywania wadium podczas panującej epidemii COVID-19. Wydana opinia daje jasny sygnał dla zamawiających, że automatyzm w stosowaniu przepisów ustawy PZP dotyczących zatrzymania wadium nie jest wskazany.

...
Czytaj więcej

Czy to już czas na optymizm? Komentarz rynkowy

​Koniec marca i pierwsza połowa kwietnia upłynęły pod znakiem silnego odreagowania po panicznej wyprzedaży w połowie ubiegłego miesiąca. 

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne na usługi informatyczne utrzymania i rozwoju systemu w świetle orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Proces udzielania zamówień publicznych jest skomplikowany, tym bardziej jeżeli dotyczy zamówienia na usługi utrzymania i rozwoju dużych systemów informatycznych.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 11 marca 2020 r.

Przegląd prasy 11 marca 2020 r.

...
Czytaj więcej

Konsultacje UZP dla branży medycznej

Na stronie UZP zostało opublikowane zaproszenie do udziału w konsultacjach, skierowane do branżowych zrzeszeń wykonawców dostarczających wyroby medyczne i sprzęt medyczny oraz organizacji reprezentujących zamawiających.

...
Czytaj więcej

Co nowe PZP wniesie do sektora finansowego? (cz. II)

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawa – Prawo zamówień publicznych. Nowy akt prawny wprowadza wiele zmian, istotnych także dla podmiotów ubezpieczeniowych i bankowych.

...
Czytaj więcej

Co nowe PZP wniesie do sektora finansowego?

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawa – Prawo zamówień publicznych. Nowy akt prawny wprowadza wiele zmian, istotnych także dla podmiotów ubezpieczeniowych i bankowych.

...
Czytaj więcej

Czym są „kalkulatory kosztów cyklu życia” i jak zmienią polskie zamówienia publiczne?

Kalkulatory kosztów cyklu życia to nowe narzędzie do obliczania kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost - LCC), udostępnione na stronie UZP, które ma ułatwić zastosowanie kryterium kosztu jako kryterium oceny ofert.

...
Czytaj więcej

Koszt cyklu życia produktu - coraz częściej jako kryterium?

Na stronie UZP opublikowano materiały informacyjne dotyczące kosztu cyklu życia produktu (Life Cycle Cost - LCC).

...
Czytaj więcej

Przypominamy! W nowym roku, nowe rozporządzenia

Dopiero co ogłoszono nowe rozporządzenia do obowiązującej ustawy PZP, zmiany wchodzą w życie już 1 stycznia 2020 r. Nowy średni kursu złotego wobec euro będzie wynosił 4,2693.

...
Czytaj więcej

Koniec problemu z prawidłową stawką podatku VAT w zamówieniach publicznych?

Zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT w ofercie składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wielu branżach stanowi istotny problem dla wykonawców.

...
Czytaj więcej

Serwis Gwarancje24.pl wprowadza płatności elektroniczne za gwarancje wadialne

Dzięki odświeżeniu strony gwarancje24.pl firmy mogą zakupić gwarancję wadialną całkowicie online – poprzez płatności elektroniczne.

...
Czytaj więcej

Ponowne przesunięcie elektronizacji zamówień publicznych

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz z wejściem w życie nowelizacji, nastąpi kolejne przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień o rok, na dzień 1 stycznia 2021 r.

...
Czytaj więcej

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie zamawiającego

Jeżeli zamawiający nie podjął współpracy z wykonawcą przy realizacji zamówienia, wykonawca nie może z tego tytułu ponosić negatywnych konsekwencji przez zapłatę kar umownych za opóźnienie.

...
Czytaj więcej

Podpis elektroniczny z algorytmem skrótu SHA-1 ważny

Po trwającej ponad 3 miesiące dyskusji o ważności algorytmu SHA-1 w podpisach elektronicznych, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urząd Zamówień Publicznych wydały komunikat, który, zdaje się, kończy spór o SHA-1.

...
Czytaj więcej

Nadchodzi nowa ustawa PZP

24 stycznia na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych.

...
Czytaj więcej

Złożenie oferty w formie zeskanowanej powoduje jej odrzucenie

Od 18 października 2018 r. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

...
Czytaj więcej

Błędny algorytm skrótu przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym może skutkować odrzuceniem oferty

Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy PZP niezwykle istotną rolę odgrywa skutecznie złożony kwalifikowany podpis elektroniczny, gdyż wykonawca podpisuje nim m. in. JEDZ i ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE.

...
Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe wyłączone spod reżimu prawa zamówień publicznych

W Nowym Roku wchodzi w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która rozszerza przesłankę wyłączenia stosowania ustawy PZP (...)

...
Czytaj więcej

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Już od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający będą zobowiązani do odbioru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, jeśli wykonawca zamówień publicznych zechce taką e-fakturę wystawić i wysłać do zamawiającego.

...
Czytaj więcej

Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz (część II)

18 października 2018 r. weszła w życie elektronizacja zamówień publicznych. Do 1 stycznia 2020 dotyczy tylko postępowań, których wartość jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych oraz zamówień prowadzonych przez centralnych zamawiających.

...
Czytaj więcej

Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz

18 października 2018 r. weszła w życie elektronizacja zamówień publicznych. Do 1 stycznia 2020 r. dotyczy tylko postępowań, których wartość jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych oraz zamówień prowadzonych przez centralnych zamawiających.

...
Czytaj więcej

Zamówienia publiczne a RODO

RODO nakłada nowe obowiązki w sektorze zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że organizatorzy przetargów i startujące w nich firmy będą musiały wywiązać się z nowych obowiązków.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych przyjęta w Sejmie. Z nowych przepisów mogą skorzystać ubezpieczyciele  

​Podczas 60. posiedzenia Sejmu RP w dniu 22 marca 2018 r. posłowie opowiedzieli się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225). Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów.

...
Czytaj więcej

Nowa ustawa ingeruje w zamówienia publiczne

Aktualnie trwają prace rządowe nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, którego zasadniczym celem ma być zapewnienie większej transparentności działania władzy publicznej.

...
Czytaj więcej

JEDZ tylko z podpisem w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego już od 18 kwietnia 2018 r.

W związku ze zbliżającą się datą 18 kwietnia 2018 r., na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiły się instrukcje mające ułatwić, zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom, wypełnienie obowiązku składa JEDZ w formie elektronicznej.

...
Czytaj więcej

UZP interpretuje przepisy o podwykonawstwie na korzyść wykonawców

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy PZP w lipcu 2016 r. jednym z najczęściej podnoszonych wątpliwości była interpretacja art. 36b ustawy, który dotyczy powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcom.

...
Czytaj więcej

Jednostki administracji rządowej mają swojego centralnego zamawiającego

Nowy rok to jak zwykle dużo nowości w zamówieniach publicznych. Właśnie weszło w życie zarządzenie nr 100 w sprawie centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania tych jednostek.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 r. - nowe wysokości progów unijnych i nowy średni kurs euro w zamówieniach publicznych

W połowie grudnia opublikowano nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej, które zmieniają wysokość progów stosowania unijnych dyrektyw. Wchodzą one w życie już za kilka dni, tj. 1 stycznia 2018 r.

...
Czytaj więcej

Brak wskazania nazwy podwykonawcy w ofercie może pozbawić szans wygrania przetargu

Od ostatniej dużej nowelizacji ustawy PZP wykonawcy w składanych ofertach muszą podawać nazwy swoich podwykonawców. Z pozoru to tylko jedno z wielu oświadczeń jakie składa wykonawca. Ale w praktyce wypełnienie tego punktu może stanowić źródło problemów...

...
Czytaj więcej

CZUBLUN TRĘBICKI z wyróżnieniami w międzynarodowym rankingu Chambers & Partners

Piotr Czublun rekomendowany został w kategorii ’Bankowość i finanse: ubezpieczenia’ (Band 2). Jest to dla niego trzecie wyróżnienie, w rankingu pojawił się również w 2016 i 2015 roku.

...
Czytaj więcej

Zabezpieczenie tak, ale nie w zamówieniach publicznych

Z najnowszych doniesień dziennika Rzeczpospolita wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o ustanowienie zabezpieczenia w sprawie, która dotyczyła zamówień publicznych. Wnioskodawcy chcieli, żeby sąd wydał nakaz powstrzymania się...

...
Czytaj więcej

Cofnięcie odwołania będzie droższe

Od 24 stycznia 2017 r. obowiązuje zmienione rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

...
Czytaj więcej

Sobota nie będzie już ostatnim dniem terminu

Kwestia soboty, jako ostatniego dnia terminu na dokonanie określonej czynności od zawsze budziła wiele kontrowersji, zarówno w zamówieniach publicznych, jak i w prawie cywilnym. Do tej pory obowiązywała zasada „czerwonej kartki z kalendarza”.

...
Czytaj więcej

Coraz bliżej do zaskarżania wyboru oferty najkorzystniejszej w każdym przypadku

Na etapie prac nad zmianą PZP, rynek z niecierpliwością wypatrywał wprowadzenia do ustawy możliwości zaskarżania do Krajowej Izby Odwoławczej wyboru oferty najkorzystniejszej, niezależnie od wartości postępowania.

...
Czytaj więcej

Wykonawco! Czy znasz już platformę zamówieniową eKatalogi?

UZP wprowadza nową formułę w zakupach poniżej progów ustawowych. Warto się z nią zapoznać, bo z dnia na dzień korzysta z niej coraz więcej wykonawców – potencjalnych konkurentów na rynku.

...
Czytaj więcej

Ergo Hestia wygrała przetarg na ubezpieczenie NNW dla Klienta WDB

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. poinformował o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Klienta, którego obsługą brokerską zajmuje się spółka zależna.

...
Czytaj więcej

„Krok po kroku przez nowelizację Prawa zamówień publicznych” – nowy komentarz Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadziła szereg zmian. Część z nich diametralnie odmienia dotychczasowe reguły prawa i przyzwyczajenia, nawet te znane są od początku istnienia zamówień publicznych w Polsce.

...
Czytaj więcej

Uniwersalność zaświadczenia z KRK

Aktualnie na rynku można spotkać dwa rodzaje postępowań o udzielenie zamówienia, tj. postępowania prowadzone według „starych” zasad oraz postępowania prowadzone według znowelizowanych przepisów PZP.

...
Czytaj więcej

PZU wspiera polską gospodarkę, w tym przemysł stoczniowy

PZU udziela gwarancji ubezpieczeniowych największym stoczniom i firmom okołostoczniowym z Grupy Mars Shipyards&Offshore. Tylko w tym roku Towarzystwo udzieliło na zlecenie CRIST S.A. czterech gwarancji zwrotu zaliczki na ponad 5,5 mln euro.

...
Czytaj więcej

PZP: nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

W dniu 28 lipca 2016 r., razem z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach przetargowych.

...
Czytaj więcej

TUW Medicum uruchomiło aplikację dla hurtowni

TUW MEDICUM uruchomiło aplikację do zdalnej obsługi wniosków o gwarancje ubezpieczeniowe - poinformowało Towarzystwo w komunikacie prasowym.

...
Czytaj więcej

Podpis jest, pytania zostają

​Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych właśnie stała się faktem. Prezydent 11 lipca 2016 r. podpisał ustawę zmieniającą dotychczasowe regulacje dotyczące przetargów. Za dwa tygodnie zmienione przepisy wejdą w życie.

...
Czytaj więcej

Niska cena w przetargach coraz częściej pod lupą

Z analizy sprawozdania Krajowej Izby Odwoławczej za ubiegły rok w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej wynika, że jednym z najczęściej powoływanych zarzutów jest rażąco niska cena.

...
Czytaj więcej

Odwołania w liczbach

Urząd Zamówień Publicznych opublikował sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) za 2015 r. Dokument zawiera statystyki korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej. Wynika z nich, że w 2015 r. do KIO wpłynęło aż 2901 odwołań.

...
Czytaj więcej

UZP uczy jak prawidłowo wypełniać JEDZ

Zgodnie z zapowiedziami, Urząd Zamówień Publicznych 18 kwietnia przygotował i opublikował wstępną instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”). Warto się z nią zapoznać przed przygotowaniem własnego formularza.

...
Czytaj więcej

Nie będzie uchwalenia nowelizacji ustawy PZP przed 18 kwietnia

Dziś już wiadomo, że Sejm do 18 kwietnia 2016 r. nie zdąży uchwalić projektu nowelizacji ustawy PZP. Z harmonogramu prac sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju wynika, że dopiero 26 kwietnia ma się ukazać sprawozdanie z jej działań.

...
Czytaj więcej

​Równe zasady traktowania polskich ubezpieczycieli

Polscy przedsiębiorcy, w tym zakłady ubezpieczeń, mogą - korzystając ze swobody przepływu usług i na zasadach niedyskryminacji, wzajemności i równości - brać udział w postępowaniach przetargowych na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Polisa ubezpieczeniowa nie musi zawierać określeń użytych w SIWZ

Zamawiający w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg określił warunek - wykonawca miał przedłożyć polisę, z której wynikałoby, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem z zamówienia.

...
Czytaj więcej

Coraz mniej czasu na wdrożenie nowych dyrektyw zamówieniowych

W dniu 17 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają czas na wdrożenie ich postanowień w swoich porządkach prawnych do dnia 18 kwietnia 2016 r. 

...
Czytaj więcej

Startujący w przetargu mają pełną swobodę co do formy powiązań z innymi przedsiębiorcami

TSUE w wyroku z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie nr C-234/14 orzekł, że wykonawca może w dowolny sposób wykazać, że inny przedsiębiorca użyczy mu swego potencjału. Nie trzeba wymagać od niego, by zawarł umowę z partnerem.

...
Czytaj więcej

Badanie rażąco niskiej ceny

Kiedy zamawiający obowiązkowo musi wezwać wykonawcę do wyjaśnień zaoferowanej ceny? Według ustawy PZP w sytuacji, gdy cena jego oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia.

...
Czytaj więcej

Przetargi w 2016 r. są organizowane od niższych kwot

W grudniu 2015 r. ukazały się projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej określające wysokość tzw. progów unijnych w zamówieniach publicznych, a także przelicznik euro na waluty krajowe dla państw niebędących członkami strefy euro.

...
Czytaj więcej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opracował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości „bagatelnej”

Do kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych należy między innymi opracowywanie i upowszechnianie przykładowych dokumentów w sprawie zamówień publicznych. Jednak trzeba pamiętać, że ich stosowanie przez zamawiających jest dobrowolne.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Tak jak spodziewał się rynek – ostateczny tekst ustawy przyjęty przez rząd nie różni się w kluczowych obszarach od projektu. Ustawa zostanie teraz skierowana do prac w Sejmie. Jej planowane wejście w życie to początek 2016 roku.

...
Czytaj więcej

Nowy dokument w ustawie Prawo zamówień publicznych

Z dniem 1 lipca 2015 r. obowiązuje zmieniony przepis art. 91 ust. 3a ustawy PZP. W poniższym tekście wyjaśniamy, co i w jakim zakresie uległo zmianie.

...
Czytaj więcej

Nowe PZP w Dzienniku Ustaw

W dniu 24 października 2019 r. w  Dzienniku Ustaw ogłoszone zostały akty prawne wprowadzające nowe przypisy w zakresie Prawa zamówień publicznych.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986)

...
Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

W dniu 28 lipca 2016 r. razem z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w życie weszło także nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach przetargowych.

...
Czytaj więcej

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w uchwale z dnia 14 stycznia 2011 r. stwierdziła, że fakt zawarcia ważnej umowy ubezpieczeniowej może potwierdzać również polisa jeszcze ,,nieopłacona”.

...
Czytaj więcej

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w uchwale z dnia 16 sierpnia 2011 roku., potwierdziła, iż nie jest dopuszczalnym wybór podmiotu ubezpieczającego pracowników w trybie zamówienia z wolnej ręki z na wystąpienie niekorzystnych rozwiązań dla pracowników.

...
Czytaj więcej

Podatek VAT a rozliczenia między członkami konsorcjum

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 stycznia 2021 roku wydał przełomowe orzeczenie regulujące rozliczenia pomiędzy uczestnikami konsorcjum, w zakresie rozliczania podatku VAT.

...
Czytaj więcej

Po usunięciu kryterium nie można kontynuować przetargu

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 kwietnia 2021 r. (sprawa T-525/19) orzekł, że usunięcie jednego z kryteriów kwalifikacji podczas przetargu nie pozwala na jego kontynuowanie.

...
Czytaj więcej

Spółka ma prawo wiedzieć, jak oceniono jej ofertę

Organizator przetargu musi poinformować przedsiębiorców nie tylko o punktach uzyskanych w ramach danego kryterium i podkryterium, lecz także uzasadnić, skąd wzięła się taka, a nie inna ocena.

...
Czytaj więcej

Czy wykonawca ponosi konsekwencje błędu zamawiającego w dokumentacji SIWZ?

W razie różnic między opisem przedmiotu zamówienia a wzorem formularza oferty rozstrzygające znaczenie ma OPZ, a wykonawców nie można obciążać skutkami błędu, który zamawiający popełnił w treści dokumentacji.

...
Czytaj więcej

KIO: Nie można przypisać sobie tego, co realizował podwykonawca

Spółka może powoływać się jedynie na doświadczenie, które realnie zdobyła, wykonując konkretne prace. Nie może więc sobie przypisać tego, co realizował podwykonawca, nawet jeśli sama go nadzorowała.

...
Czytaj więcej

SN: Gwarancja jest uproszczoną formą dochodzenia należności ze stosunku podstawowego

Gwarancja za roboty budowlane to uproszczona forma dochodzenia należności ze stosunku podstawowego. W przypadku przyjęcia innego stanowiska, towarzystwo byłoby jedynie poręczycielem i w związku z tym należałoby wykazać, co winien jest dłużnik.

...
Czytaj więcej

Sąd Najwyższy za szerszymi odwołaniami w przetargach podprogowych

SN w uchwale z 17 listopada br. przesądził ostatecznie o dopuszczalności odwołania się na wybór oferty najkorzystniejszej w tzw. postępowaniach podprogowych.

...
Czytaj więcej

Zmowa w przetargach na utrzymanie zieleni

Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą zmowy przetargowej. W decyzji została nałożona kara w łącznej wysokości ponad 100 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Kary za zmowy przetargowe w wysokości niemal 330 tys. zł

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje dotyczące zmów przetargowych. W przytoczonych sprawach przedsiębiorcy próbowali wpłynąć na wynik zamówień publicznych organizowanych przez samorządy.

...
Czytaj więcej

Postępowanie wyjaśniające prezesa UOKiK

Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie dostawy szpitalnych systemów informatycznych.

...
Czytaj więcej

Zmowy przetargowe

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, wszczął trzy postępowania po tym jak do urzędu wpłynęły informacje o możliwości zawarcia zmów przetargowych pomiędzy wykonawcami świadczącymi usługi remontowo-budowlane. Chróstny postawił zarzuty trzem podmiotom.

...
Czytaj więcej

KNF: na koniec czerwca już ponad milion osób oszczędzało w PPK

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła dane dot. rynku PPK po II kw. 2020 r. Z zestawienia wynika, że pod koniec czerwca w programie było ponad milion osób, tj. o 93 tys. więcej niż po I kw. 2020 r.

...
Czytaj więcej

UKNF i MF pracują nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej i listów zastawnych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wspólnie z Ministerstwem Finansów prowadzą prace nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej, w szczególności nad modelem emisji listów zastawnych w Polsce.

...
Czytaj więcej

UOKiK wszczął postępowanie w sprawie podejrzenia zmowy przetargowej

W dniu 27 lutego 2017 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż wszczął kolejne postępowanie w sprawie zawarcia zmowy przetargowej. O niedozwolone działania Urząd podejrzewa spółki informatyczne.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Konsorcjum w przetargu. Kiedy jest zabronione?

​Przedsiębiorcy mogą przystępować do przetargów w ramach konsorcjum. Jeżeli jednak mają możliwość samodzielnej realizacji zamówienia, wówczas  współpraca z innymi podmiotami może powodować ograniczanie konkurencji.

...
Czytaj więcej

Opinia prawna UZP „Wybór brokera ubezpieczeniowego przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod nazwą „Wybór brokera ubezpieczeniowego przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.

...
Czytaj więcej

Opinia prawna UZP „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych...”

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod nazwą „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie”.

...
Czytaj więcej

Opinia prawna UZP pod nazwą „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia...”

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod nazwą „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego”.

...
Czytaj więcej

Opinia prawna UZP „Oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń”

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod nazwą „Oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń”.

...
Czytaj więcej

Opinia prawna UZP „Opłacona polisa lub inny dokument..”

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod nazwą „Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

...
Czytaj więcej

Kolejki po nowe zaświadczenia z KRK w postępowaniach o zamówienia publiczne!

Wejście w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza konieczność pozyskania nowych dokumentów podmiotowych, w tym zaświadczeń o niekaralności dla podmiotu (tzw. KRK zbiorowe) i dla osób wchodzących w skład zarządów.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja nowej ustawy PZP

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowelizacją nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. – w chwili obecnej trwają konsultacje publiczne niniejszego projektu. Jest to już kolejna nowelizacja ustawy.

...
Czytaj więcej

Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano właśnie kolejne rekomendacje, tym razem dotyczące zamówień publicznych na system informatyczny.

...
Czytaj więcej

Nowe rozporządzenia w sprawie progów unijnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się nowe projekty rozporządzeń do ustawy PZP.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nową ustawę - Prawo zamówień publicznych

W dniu 14 października Prezydent RP podpisał dwa nowe akty prawne regulujące obszar zamówień publicznych: ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę ‒ PZP.

...
Czytaj więcej

Nowe Prawo zamówień publicznych uchwalone przez Senat

W dniu 26 września br. Senat, bez poprawek, przyjął nową ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ją wprowadzające. Oznacza to, że nowe PZP czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.

...
Czytaj więcej

W labiryncie paragrafów

Tempo, w jakich zmieniają się ustawy i ich liczba, może przyprawić o zawrót głowy. Wprowadzane przepisy często przenikają się wzajemnie i oddziałują jedne na drugie.

...
Czytaj więcej

UZP: Można składać skan papierowej oferty

​Elektronizacja zamówień publicznych wciąż budzi dużo emocji i wprowadza niepewność. Jedną z najbardziej kluczowych kwestii omawianych w ostatnim czasie była forma dokumentów, w jakiej można je składać w postępowaniach.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. definicji wiarygodnych prognoz handlowych w Prawie zamówień publicznych

Autorem interpelacji jest poseł Tomasz Siemoniak, który porusza kwestię definicji wiarygodnych prognoz handlowych, która nie została zdefiniowana przez ustawodawcę.

...
Czytaj więcej

Ugody wreszcie „zalegalizowane” w sektorze publicznym

1 czerwca br. weszła w życie nowelizacja kilku ustaw zwana „pakietem wierzycielskim". Jedną ze zmian jest liberalizacja stanowiska prawnego względem zawierania ugód w ramach umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych z przedsiębiorcami.

...
Czytaj więcej

Od teraz to Prokuratoria Generalna sprawdzi umowy w sprawie zamówień publicznych

Od początku roku obowiązuje nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej. Jednak część przepisów, w tym regulacje dotyczące zamówień publicznych, zaczęły obowiązywać dopiero od 1 lipca.

...
Czytaj więcej

Kryteria pozacenowe coraz częściej stosowane w zamówieniach publicznych

W ostatnich dniach pojawiły się 3 raporty Urzędu Zamówień Publicznych dot. funkcjonowania rynku zamówień publicznych w Polsce. Jeden z nich dotyczy stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach wszczynanych po nowelizacji z czerwca 2016 r.

...
Czytaj więcej

KIO zdefiniowało „istotność” nienależytego wykonania umowy

W wydanym niedawno wyroku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie KIO 139/17 Izba zajęła się określeniem, co należy rozumieć pod pojęciem „istotności” nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP.

...
Czytaj więcej

Elektronizacja komunikacji w zamówieniach publicznych stała się faktem

Od 18 kwietnia 2017 r. wszystkich zamawiających centralnych obowiązuje elektroniczna forma komunikacji z wykonawcami. Po wielu miesiącach przygotowań, przynajmniej częściowo, nadeszła długo wyczekiwana era elektronicznych ofert, oświadczeń i formularzy.

...
Czytaj więcej

W zamówieniach publicznych faks „wiecznie żywy”

Jednym z głównych celów ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych było wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym.

...
Czytaj więcej

Dzień Otwarty platformy eKatalogi w Urzędzie Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych organizuje w swojej siedzibie Dzień Otwarty w dniu 9 grudnia 2016 r. (piątek). Zaproszenie na wydarzenie jest kierowane zarówno do przedstawicieli zamawiających i przedsiębiorców.

...
Czytaj więcej

E-Katalogi jako narzędzie zdobywania kontraktów

Znowelizowane przepisy ustawy PZP przeniosły na grunt polskiego prawa instytucję eKatalogów. To rozwiązanie ułatwiające i wspierające współpracę pomiędzy biznesem a administracją. Nadal mało popularne i mało znane w Polsce.

...
Czytaj więcej

Nowe podstawy zapytania do KRK

Wraz z nowelizacją ustawy PZP, weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...
Czytaj więcej

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (25.04.2016 r. – 29.04.2016 r.)

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (25.04.2016 r. – 29.04.2016 r.)

...
Czytaj więcej

A chance for SPEC-valorisation of contracts. There are recommendations of the General Counsel

High and ever-increasing inflation, supply shortages and the war in Ukraine are causing a very difficult and extraordinary situation for contractors executing contracts under the public procurement regime.

...
Czytaj więcej

The time of e-Invoices is coming

We have already addressed the issue of structured electronic invoices several times. We have published information on what structured electronic invoices are and how they are related to public procurement.

...
Czytaj więcej

Penalties for bid rigging in the amount of almost PLN 330 thousand

The President of the Office for Competition and Consumer Protection has issued two decisions concerning bid rigging. In the cases cited, entrepreneurs attempted to influence the outcome of public procurements organized by local governments.

...
Czytaj więcej

Bid rigging

Tomasz Chróstny, President of the Office for Competition and Consumer Protection, has initiated three proceedings after the office received information on possible collusive tenders between contractors providing renovation and construction services.

...
Czytaj więcej

Andrzej Płachta joined the board of Aegon Poland

Andrzej Płachta has joined Aegon Poland’s team. He became a board member of Aegon TUnŻ and Aegon Services. He will be responsible for operational issues and IT. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

#raportprawnyCZTR odc. 3. (I poł. marca 2020)

Chociaż pandemia koronawirusa i zbliżający się kryzys gospodarczy były niewątpliwie jednymi z najważniejszych tematów wśród przedsiębiorców w marcu, to warto przyjrzeć się również innym, nie mniej ważnym tematom.

...
Czytaj więcej