Uwaga na RODO i klauzule niedozwolone, czyli regulamin sklepu internetowego

Podmiot sprzedający za pośrednictwem internetu ma obowiązek przygotować oraz udostępnić klientom regulamin sklepu internetowego.

...
Czytaj więcej

Wdrożenie Omnibus zwiększy ochronę konsumentów m.in. e-commerce

Implementacja dyrektywy do polskiego porządku prawnego jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych, ale już dziś można stwierdzić, że zmiany będą miały znaczący wpływ na relacje przedsiębiorców z konsumentami, przede wszystkim w branży e-commerce.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie pożyczki o wartości blisko 140 proc. rzeczywistej kwoty pożyczki

Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną zwracając uwagę na to, że umowa będąca źródłem zobowiązania zawiera niedozwolone zastrzeżenia.

...
Czytaj więcej

Złudna umowa ubezpieczeniowa do kredytu

SO w Koninie oddalił roszczenie w zakresie opłaty ubezpieczeniowej. Rozpoznając sprawę kredytobiorcy, sąd podzielił pogląd RF odnośnie iluzorycznej ochrony ubezpieczeniowej produktu typu bancassurance.

...
Czytaj więcej

Nieświadomy konsument nie traci roszczenia o zwrot nienależnie pobranych opłat – uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 stycznia 2022 r. wypowiedział się na temat biegu terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z nienależnego świadczenia spełnionego w wykonaniu postanowienia umownego uznanego za abuzywne.

...
Czytaj więcej

Santander przegrał z Rzecznikiem Finansowym w sporze dot. wakacji kredytowych

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 25 czerwca 2021 r. wydał wyrok, w którym orzekł stosowanie przez Santander Bank Polska S.A. niedozwolonych klauzul umownych w aneksach do umów kredytowych zawieranych w ramach tzw. „wakacji kredytowych”.

...
Czytaj więcej

RPO przedstawił stanowisko prawne w sporze kredytobiorców z bankiem

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do sporu między bankiem a jego klientami, którym instytucja odmówiła przyznania statusu konsumentów, a tym samym unieważnienia umowy z powodu zawarcia w niej nieuczciwych klauzul.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnął ws. unieważnianie umów o kredyty walutowe, zgodnie ze stanowiskiem RF

Sąd Najwyższy rozstrzygnął w sprawie dot. unieważniania umów o kredyty „walutowe”, zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego. Jak uznał SN, przy rozliczeniu banku i klienta stosuje się tzw. zasadę dwóch kondykcji.

...
Czytaj więcej

Konsekwencje niedostosowania umów do nowych przepisów dotyczących konsumentyzacji

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. klauzule abuzywne powinny przestać kojarzyć się wyłącznie z obrotem konsumenckim i umowami B2C.

...
Czytaj więcej

Bankowcy interweniują u Prezesa RM. Nie zgadzają się na kary UOKiKu za zmiany klauzul modyfikacyjnych

Związek Banków Polskich skierował do Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym neguje praktyki Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. zakazu i nakładania kar za jednostronną zmianę tzw. klauzul modyfikacyjnych przez banki.

...
Czytaj więcej

Kolejne postanowienia umowne wpisane do „Mapy klauzul” Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy dodał kolejne postanowienia do listy klauzul abuzywnych stosowanych banki w kredytów „walutowych”, tj. „Mapy klauzul”. O dodatkowych, zakazanych zapisach umownych poinformowali RF konsumenci.

...
Czytaj więcej

RF stworzył listę klauzul abuzywnych w umowach kredytów w obcych walutach

Rzecznik Finansowy przygotował zestawienie klauzul niedozwolonych stosowanych przez banki w umowach kredytów w walutach obcych.

...
Czytaj więcej

RF sprawdzi, czy Santander Bank Polska zaprzestał stosowania klauzul abuzywnych w dokumentach dot. wakacji kredytowych

Do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło zawiadomienie od klienta o stosowaniu przez Santander Bank Polska S.A. klauzul abuzywnych w aneksie umowy kredytu dot. wakacji kredytowych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel odmówił realizacji roszczenia. RPO składa skargę nadzwyczajną

​Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. RPO stanął po stronie klienta, któremu ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy wzywa Provident do usunięcia spornych klauzul w umowach pożyczek

Rzecznik Finansowy wezwał Provident Polska S.A. do usunięcia z umów pożyczek klauzul wyłączających obowiązek proporcjonalnego zwrotu części całkowitego kosztu pożyczki w razie jej przedterminowej spłaty przez klienta.

...
Czytaj więcej

Do SN trafiły kolejne pytania prawne dot. ubezpieczeń na życie z UFK

Do Sądu Najwyższego wpłynęły z dniem 13 lipca 2020 r. dwa pytania prawne dot. ważności umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz konsekwencji uznania abuzywności postanowień umownych.

...
Czytaj więcej

RF wystąpił o wyjaśnienia ws. minimalnego oprocentowania kredytów

Rzecznik Finansowy interweniuje w kwestii minimalnego oprocentowania kredytów. RF wystąpił o wyjaśnienia w sprawie praktyk dotyczących wprowadzania lub podwyższania minimalnego oprocentowania kredytów i pożyczek – donosi PAP.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank International

RF skierował powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. Sprawa dotyczy stosowania przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych w postaci roszczenia o zapłatę tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu”.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy: aneksy „wakacji kredytowych” nie powinny zawierać potwierdzenia salda

Już od ponad tygodnia działa u Rzecznika Finansowego specjalna infolinia dla klientów instytucji finansowych, którzy chcą zgłosić swoje zastrzeżenia dot. praktyk podmiotów z sektora bankowego lub ubezpieczeniowego. RF podsumował pierwsze rezultaty akcji.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dot. dyrektywy ws. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

...
Czytaj więcej

Zmiany w składzie KNF oraz wyższe kary dla menedżerów instytucji finansowych

15 grudnia 2018 roku zmianie uległ skład Komisji Nadzoru Finansowego oraz dodano możliwość nakładania kar aż do 5.000.000 złotych na menedżerów instytucji finansowych za umyślne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy zawnioskował do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały ws. kontroli incydentalnej wzorców umowy

Rzecznik Finansowy złożyła do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa w odniesieniu do badania abuzywności postanowień umowy.

...
Czytaj więcej

Senatorowie chcą eliminacji umów kredytów walutowych zawierających klauzule niedozwolone

Portal wPolityce.pl uzyskał informacje o projekcie „uchwały wzywającej instytucje państwa polskiego do wyeliminowania z systemu prawnego bezprawnych toksycznych produktów bankowych”.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd w sprawie Nabitych w mBank

W dniu 20 maja 2016 r. Rzecznik Finansowy po raz kolejny skorzystał z uprawnienia wydania istotnego poglądu w sprawie o naruszenie interesów konsumentów. Tym razem RF wydał istotny pogląd w sprawie grupy kredytobiorców przeciwko mBankowi.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: instytucja „tajemniczego klienta”

Urząd nie wykorzystuje instrumentu zakupu kontrolowanego, który jest stosowany m.in. w postępowaniach prowadzonych przez Inspekcję Handlową. UOKiK ma możliwość wykorzystania instytucji „tajemniczego klienta”.

...
Czytaj więcej

Skuteczność i szybkość celami znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

15 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trakcie spotkania z dziennikarzami, Adam Jasser, Prezes UOKiK i Dorota Karczewska, Wiceprezes prezentowali założenia ustawy...

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego w sprawie zapisów umowy kredytu frankowego

Rzecznik Finansowy wydał na prośbę dwóch powodów zadłużonych we frankach istotny pogląd w sprawie. Stwierdził, że klauzula pozwalająca bankowi na dowolne ustalenie oprocentowania kredytu jest niejasna, w związku z czym nie powinna wiązać konsumentów.

...
Czytaj więcej

Bank może być pozwany za klauzule abuzywne w treści grupowej umowy ubezpieczenia towarzyszącej umowie kredytowej

W opublikowanym w dniu 12 marca 2015 r. wyroku (I CSK 201/14), Sąd Najwyższy uznał, że bank posiada legitymację bierną w sprawie o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umownego stanowiącego załącznik do umowy grupowego ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta

...
Czytaj więcej

SN: nieważność postanowień umownych nie pociąga za sobą unieważnienia całej umowy

Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385[1] k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 k.c.).

...
Czytaj więcej

Uchwała SN ws. roszczeń klientów za misselling

Żądanie unieważnienia umowy przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest postacią roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego. Jego skuteczność jest uzależnione od spełnienia ogólnych przesłanek.

...
Czytaj więcej

Pytania prawne dot. ważności umowy ubezpieczenia na życie z UFK

​W dniu 13 lipca 2020 r. do Sądu Najwyższego wpłynęły zapytania prawne dot. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Ważne stanowisko SN w zakresie tzw. prawomocności rozszerzonej wpisów do rejestru postanowień umownych uznanych za niedozwolone

UOKiK może nakładać na przedsiębiorcę karę za stosowanie klauzul wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych, jedynie w takich wypadkach, w których klauzula została wcześniej wpisana do rejestru na skutek postępowania w stosunku do tego samego przedsiębiorcy

...
Czytaj więcej

SN: niejednoznaczne klauzule należy interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest to profesjonalny podmiot

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I CSK 321/18) orzekł, że nieprecyzyjnie sformułowane klauzule umowy należy interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesjonalnym.

...
Czytaj więcej

SN podtrzymał 10-letni termin przedawnienia roszczeń z UFK

SN w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2019 r. odmówił podjęcia uchwały w zakresie terminu przedawnienia roszczeń o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie niedozwolonych postanowień umownych.

...
Czytaj więcej

Klauzule nr 7332 i 7333.  Sposób szacowania wartości ubezpieczanego pojazdu

"W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona w zgodzie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Autocasco, za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia przyjmuje się wartość rynkową z dnia zawarcia umowy ubezpieczania..."

...
Czytaj więcej

SA: ZU ma prawo do potrącenia z wartości wykupu opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy

Uznanie postanowienia umownego dot. wskaźnika wykupu za abuzywne nie powoduje, że spółka traci uprawnienia do pobrania od klientów kosztów, jakie poniosła w związku z zawarciem umowy.

...
Czytaj więcej

SN: przy badaniu abuzywności postanowienia umownego należy brać pod uwagę okoliczności z chwili zawierania umowy

Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie do uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 20 czerwca 2018 r. W uchwale SN orzekł, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

...
Czytaj więcej

SA: odmowa odpowiedzialności ZU w razie braku ważnych badań technicznych pojazdu nie jest sprzeczna z KC

Postanowienia umowy ubezpieczenia lub OWU, które nakładają na ubezpieczającego obowiązek zachowania rozsądnych środków ostrożności przy zabezpieczeniu mienia, nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

...
Czytaj więcej

SN: badanie abuzywności postanowień umownych dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy

Sąd Najwyższy w uchwale w składzie 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 29/17) orzekł, że oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] ust. 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

...
Czytaj więcej

Wniosek SO ws. rozporządzania wierzytelnością mającą swe źródło w klauzuli abuzywnej

Przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnął w kwestii abuzywności klauzul dot. wartości wykupu. Rozprawa dot. reklamacji została odroczona

​Na wokandzie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2018 r. znalazły się dwie sprawy ważne dla branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

SN: niedoręczenie OWU przystępującemu do ubezpieczenia grupowego skutkuje niemożnością powoływania się na zapisy

Potrzeba przekazania konsumentowi wszystkich postanowień umowy przed jej zawarciem manifestuje się szczególnie, gdy po stronie ubezpieczającego powstaje konflikt interesów związany z łączeniem roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Do SN skierowano dwa pytania prawne dot. UFK

W dniach 26 i 27 lutego 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa pytania prawne dotyczące okresu przedawnienia roszczeń o opłaty likwidacyjne dot. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Wnoszenie wielu identycznych pozwów dotyczących tej samej klauzuli abuzywnej to nadużycie prawa podmiotowego

W omawianej sprawie dziesięciu powodów, reprezentowanych przez tego samego pełnomocnika wystąpiło z dziesięcioma identycznie brzmiącymi pozwami o uznanie za niedozwolone postanowienia znajdującego się w regulaminie sklepu internetowego.

...
Czytaj więcej

SA: praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest stosowanie klauzul sprzecznych z prawem

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że praktyką naruszającą zborowe interesy konsumentów jest postępowanie polegające na stosowaniu postanowień umownych sprzecznych z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

...
Czytaj więcej

Stosowanie postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych przez innego przedsiębiorcę może stanowić działanie bezprawne

Nie ma przeszkód, by stosowanie postanowień wzorców umownych o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone i wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych mogło być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za działanie bezprawne.

...
Czytaj więcej

SA: każdorazowo należy ocenić, czy sporne postanowienie umowne spełnia przesłanki abuzywności

Gdy umowa zawiera postanowienie, które jest uznane za niedozwolone, to w sposób automatyczny nie prowadzi to do uznania, że jest ono niedozwolone i nie wiąże. Każdorazowo bowiem należy ocenić, czy spełnione zostały przesłanki przewidziane w art. 385 KC.

...
Czytaj więcej

SN: granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia

W ubezpieczeniach majątkowych regułą powinno być świadczenie ubezpieczyciela w wysokości poniesionej szkody będącej skutkiem wypadku ubezpieczeniowego, a granicę odpowiedzialności powinna stanowić suma ubezpieczenia, odpowiadająca wysokości składki.

...
Czytaj więcej

Postanowienie niedozwolone dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowie kredytu. Bank odda pobrane składki.

Kwoty uiszczone przez kredytodawcę tytułem składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowią świadczenie nienależne banku.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie prowadzi do dysproporcji praw i obowiązków stron

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego chroniące interesy banku, a finansowane przez kredytobiorców, nie prowadzi do nieusprawiedliwionej dysproporcji praw i obowiązków stron umowy.

...
Czytaj więcej

Świadczenie wyrównawcze i odszkodowanie dla agenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze akt C-338/14 rozstrzygał kwestię związaną z uprawnieniem agentów do żądania świadczenia wyrównawczego oraz odszkodowania po rozwiązaniu umowy agencyjnej.

...
Czytaj więcej

SN: ograniczona skuteczność wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat kwestii rozszerzonej skuteczności wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych, która budziła liczne kontrowersje w doktrynie prawa i w orzecznictwie sądów powszechnych, powodując istotne problemy praktyczne.

...
Czytaj więcej

Sąd Najwyższy wyznaczył granice abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych

W dniu 27 stycznia 2016 r. opublikowane zostało uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r. (sygn. akt III CZP 17/15) dotyczącej rozszerzonej prawomocności wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

Kolejne sformułowania trafiają na listę klauzul abuzywnych

"W okresie 6 m-cy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego (...)"

...
Czytaj więcej

Zarzuty prezesa UOKiK wobec kancelarii Certo

Tomasz Chróstny wszczął dwa postępowania przeciwko kancelarii Certo. Zarzuty prezesa UOKiK dotyczą stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych praktyk umownych.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył na bank BPH prawie 0,5 mln zł za klauzule spreadowe

Prezes UOKiK uznał, że klauzule spreadowe, które stosował bank BPH w aneksach do umów hipotecznych, są niedozwolone. Urząd nałożył na bank karę w wysokości prawie pół miliona złotych.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał 3 decyzje wobec Getin Noble Banku

W wydanych decyzjach wobec Getin Noble Banku (GNB) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował sposób oferowania przez spółkę obligacji GetBack, stosowanie niedozwolonych klauzul i jednostronną zmianę umów.

...
Czytaj więcej

Kolejne decyzje Prezesa UOKiK dot. klauzul spreadowych. PKO BP i PEKAO zapłacą ponad 60 mln zł kary

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje dotyczące niedozwolonych postanowień określających zasady ustalania kursów walut. Zakwestionował w nich postanowienia określające zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK nałożył 1,2 mln zł kary na Raiffeisen Bank za jednostronne zmiany umów o kredyt hipoteczny

​Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą jednostronnej zmiany warunków umów o kredyt hipoteczny indeksowany i denominowany do franka szwajcarskiego przez Raiffeisen Bank International.

...
Czytaj więcej

BNP Paribas, Millennium i Santander Bank z milionowymi karami od Prezesa UOKiK

Prawie 60 mln zł kary zapłacą łącznie trzy banki. Prezes UOKiK nałożył na BNP Paribas, Millennium i Santander Bank milionowe sankcje za stosowanie klauzul abuzywnych dot. zasad ustalania kursów walut w umowach kredytów indeksowanych do obcych walut.

...
Czytaj więcej

Kolejne postanowienia umowne wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych

W dniu 7 września 2020 r. do rejestru klauzul niedozwolonych zostały wpisane klauzule uznane za abuzywne z branży finansowej.

...
Czytaj więcej

Deutsche Bank zapłaci 5 mln zł kary za pobieranie wygórowanych opłat za wydanie zaświadczeń o historii spłaty kredytu

Prezes UOKiK w toku postępowania uznał, że Deutsche Bank Polska stosował niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do mechanizmu wyliczania opłat za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu i nałożył karę w wysokości 4,9 mln zł.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK na Idea Bank nałożył 17,2 mln zł kary. Zarzuty obejmują m.in. za sprzedaż  ubezpieczeń na życie z UFK

Prezes UOKiK wydał 4 decyzje wobec Idea Bank. Trzy z nich dotyczą naruszania praw konsumentów przy oferowaniu skomplikowanych produktów finansowych, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

...
Czytaj więcej

Dwa banki zmieniły swoje warunki wakacji kredytowych wskutek postępowania UOKiK

W związku z toczącym się postępowaniem UOKiK, Santander Bank Polska oraz Bank BNP Paribas zadeklarowały, że nie będą interpretować aneksów jako potwierdzenia uznania zadłużenia przez kredytobiorcę.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał stanowisko dotyczące aneksów do tzw. wakacji kredytowych

15 kwietnia Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. warunków, na jakich instytucje finansowe oferują kredytobiorcom odroczenia spłaty rat.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył 13,4 mln zł kary dla GNB za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach kredytów walutowych

UOKiK uznał, że Getin Noble Bank stosuje we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego niedozwolone klauzule. Za tę praktykę instytucja została ukaraną sankcją finansową w wysokości 13,4 mln zł.

...
Czytaj więcej

UOKiK kwestionuje jednostronną zmianę zapisów w umowach o kredyt w walucie obcej 

UOKiK wszczął postępowania w związku ze skargami konsumentów na jednostronne zmiany postanowień regulaminów załączanych do umów o kredyt hipoteczny indeksowany i denominowany do waluty obcej (głównie franka szwajcarskiego).

...
Czytaj więcej

Komentarz UOKiK do wyroku TSUE ws. klauzul abuzywnych

3 października Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-260/18, dot. stosowania w umowie o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 7418 Sposób obliczenia wartości polisy oraz wartości dodatkowej

W dniu 28 czerwca 2019 r. do rejestru klauzul niedozwolonych została wpisana klauzula uznana za abuzywną z branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył 40 mln zł kary na operatora telekomunikacyjnego za stosowanie niedozwolonych praktyk

Prezes UOKiK wydał decyzję wobec spółki Polkomtel. Stwierdził, że naruszyła ona zbiorowe interesy konsumentów poprzez nałożenie na nich dodatkowych, płatnych usług, niewliczonych do kwoty abonamentu. Na operatora nałożono karę w wysokości 40 mln zł.

...
Czytaj więcej

UOKiK ukarał firmę pożyczkową

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące praktyk stosowanych przez firmę pożyczkową Ferratum Finanse. W związku z wykazanymi nieprawidłowościami na podmiot została nałożona kara w wysokości 81 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

Na stronie internetowej UOKiK został uruchomiony nowy rejestr klauzul niedozwolonych. Zmianie uległ wygląd rejestru jak też ulepszono funkcjonalność wyszukiwarki.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 7385. Ustalanie wskaźnika waloryzacji na podstawie wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS

"Wskaźnik waloryzacji (...) określa na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez GUS."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 7339. Skutek niedostarczenia wymaganych dokumentów i urządzeń w razie kradzieży pojazdu 

"S.A. nie odpowiada za szkody wskutek kradzieży pojazdu lub jego części jeżeli poszkodowany nie przedłożył (...) S.A. dokumentów pojazdu, na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz wszystkich kluczy (fabrycznych urządzeń)..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 7312 Odwoływanie się do przepisów innych aktów prawnych

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 września 2017 r. (sygn. akt VI ACa 671/16) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: "w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń".

...
Czytaj więcej

Nowe klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia na życie z UFK

"Dzień wykupu ustala (...), z tym że nie może on wypadać później niż 5 (piątego) dnia, licząc od dnia doręczenia (...) wniosku o wykup." (klauzula nr 7254).

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 7213 Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający zgłosił ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest wyłączona...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 7185 Termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia

"Umowa ubezpieczenia zawarta na okres co najmniej 1 roku przedłuża się na rok kolejny, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczyciel nie wypowie umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na co najmniej 6 tygodni przed upływem okresu ubezpieczenia..."

...
Czytaj więcej

UOKiK zakwestionował klauzule umowne stosowane przez PZU Życie

Klauzule zawarte przez PZU Życie w umowach ubezpieczenia na życie zostały zanegowane w postępowaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK nałożył karę na kancelarię odszkodowawczą

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr RWR 5/2018 uznał, że kancelaria odszkodowawcza stosowała w umowach z klientami klauzule niezgodne z przepisami prawa.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył 1,8 mln zł kary na firmę telekomunikacyjną za nieuczciwe praktyki sprzedażowe

UOKiK wydał dwie decyzje w sprawie praktyk sprzedażowych stosowanych przez operatora telekomunikacyjnego. Nasza SA będzie musiała zapłacić ponad 1,8 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd i stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorcach umownych.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów CHF w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Po interwencji UOKiK Bank Millennium wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, w których wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i nie będzie też ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

...
Czytaj więcej

UOKiK po raz kolejny ukarał EGF Council

UOKiK nałożył karę w wysokości 5,7 mln zł na Europejską Grupę Finansową Council. Urząd stwierdził stosowanie przez spółkę niedozwolonych klauzul we wzorcach umów.

...
Czytaj więcej

Bank Millenium z gigantyczną karą ponad 20 mln zł od UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 29 grudnia 2017 r. nałożył na Bank Millenium S.A. karę finansową w wysokości 20.749 tys. zł za podawanie nieprawdziwych informacji w odpowiedziach na reklamacje klientów.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko BPH, PKO BP i Pekao ws. spreadów walutowych

Prezes UOKiK poinformował o wszczęciu postępowań przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao. Wątpliwości Prezesa wzbudziły niejasne zasady ustalania kursów walut, a podjęte działania Urzędu dotyczą uznania klauzul zawartych we wzorcach umów za niedozwolone.

...
Czytaj więcej

SOKiK utrzymał karę nałożoną na Allianz

W 2010 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające wobec praktyk stosowanych przez towarzystwo ubezpieczeń Allianz. Zdaniem Urzędu, spółka nie przestrzegała praw konsumentów poprzez stosowanie klauzul abuzywnych.

...
Czytaj więcej

UOKiK postawił zarzuty trzem bankom w sprawie stosowania klauzul abuzywnych

Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko Deutsche Bank, Getin Noble Bank i Raiffeisen Bank Polska w zakresie klauzul dotyczących sposobu określania wysokości kursów walut obcych.

...
Czytaj więcej

Wartość wykupu uwzględniająca porozumienie ws. obniżenia opłat likwidacyjnych nie wyłącza abuzywności postanowień umownych

​Prezes UOKiK przedstawił istotny pogląd w sprawie przeciwko Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w sprawie dot. postanowienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) regulującego wartość wykupu.

...
Czytaj więcej

Kolejne istotne poglądy Prezesa UOKiK dot. postanowień UNWW

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił dwa kolejne istotne poglądy w sporach konsumentów z bankiem Millennium. Obie sprawy dotyczą postanowień umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego.

...
Czytaj więcej

SA: UOKiK nie miał prawa karać przedsiębiorców za „cudze” klauzule abuzywne

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał serię wyroków, w których uznaje, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie miał prawa karać przedsiębiorców za klauzule abuzywne wynikające z umów innych podmiotów.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał istotne poglądy dot. postanowień UNWW

Prezes UOKiK wydał dwa istotne poglądy w sprawach dotyczących postanowień umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. ubezpieczenia na życie z UFK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd w sprawie dotyczącej postanowień umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wszczął postępowania ws. stosowania przez instytucje bankowe klauzul dot. spreadów

Na początku lutego i marca Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wobec trzech banków w sprawie o uznanie postanowień wzorców umów dot. spreadów za niedozwolone.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wszczął postępowanie o uznanie za abuzywne wzorce umów kredytu w obcej walucie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bank Millennium.

...
Czytaj więcej

Trzeci istotny pogląd w sprawie Prezesa UOKiK

UOKiK po raz trzeci przedstawił istotny pogląd w sprawie. Dotyczy on kolejnego sporu konsumentów z mBankiem. Urząd stwierdził, że klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania kredytu są abuzywne.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał kolejny istotny pogląd w sprawie

Klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolone - tak wynika z istotnego poglądu UOKiK

...
Czytaj więcej

UOKiK: wyroki wydane w maju i czerwcu 2016 r. w sprawie decyzji UOKiK

UOKiK poinformował, iż w maju i czerwcu 2016 r. zostało wydanych 14 wyroków w sprawie decyzji lub pozwów UOKiK. Wyroki wydane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie zapadły m.in. w sprawach dot. usług finansowych.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 6489 Świadczenie z tytułu zdarzenia w wyniku stanu sprzed okresu ochrony

"Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem lub nastąpiło w związku ze zdarzeniami lub stanami stwierdzonymi przez lekarza jako istniejące przed datą rozpoczęcia ochrony..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 86 Autocasco: oddalenie roszczenia lub zmniejszenie wysokości odszkodowania

„Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 (...) może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 588 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej

„Odpowiedzialność P. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca, za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1224 Ubezpieczenie budowlane: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

"Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonych nieruchomościach domowych wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikających z faktu..."

...
Czytaj więcej

Zwrot składki (Klauzule nr 1237, 1238, 1239, 1240, 1241)

„W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania."

...
Czytaj więcej

Zwrot składki - potrącenie (Klauzule nr 1242, 1243)

„Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1244 Obniżka odszkodowania (nieskuteczność zabezpieczeń antywłamaniowych)

„Jeżeli została udzielona zniżka składki z tytułu zastosowania zabezpieczeń antywłamaniowych, a zabezpieczenie to w momencie powstania szkody (...) nie zadziałało (...), Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie o procent udzielonej zniżki."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1264 Nielegalnie sprowadzony samochód: definicja

„Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd: wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w punkcie l, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością"

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1265 Wycena kosztów naprawy

 „Wycena kosztów naprawy obejmuje: koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia podatku) w oparciu o: naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez TU S.A.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1291 Okoliczności podane w zgłoszeniu szkody

„C. nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody"

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1315 Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

„TU nie odpowiada za szkody (...) zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających"

...
Czytaj więcej

Obowiązki ubezpieczającego (Klauzule nr 1313, 1316)

„W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz TU i dążyć do ich odzyskania."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1311 Moment zawarcia umowy ubezpieczenia

„Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia."

...
Czytaj więcej

Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia (Klauzule nr 1310, 1314)

W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1307 Wyłączenie zwrotu składki

"Zwrot składki nie przysługuje, jeśli TU wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bądź może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania."

...
Czytaj więcej

Wypowiedzenie w przypadku wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania (Klauzula nr 1306, 1308, 1312)

„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania."

...
Czytaj więcej

Ustalenie wysokości zwracanej składki (Klauzule nr 1305, 1309)

„W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nastąpi zwrot części składki z potrąceniem kosztów manipulacyjnych wynoszących 10% wysokości zwracanej składki - nie więcej niż 200 złotych."

...
Czytaj więcej

Skutki niezapłacenia pierwszej składki ubezpieczeniowej w terminie (Klauzule nr 1322, 1323)

Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1358 Niedopełnienie obowiązków przez ubezpieczającego

„W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."

...
Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Brak zwrotu składki (Klauzule nr 1367, 1368)

"Po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od dnia otrzymania...

...
Czytaj więcej

Warunki zwrotu składki (Klauzule nr 1423, 1424)

„W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie nastąpiło zdarzenie...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1425 Pomniejszenie odszkodowania

„Odszkodowania i rekompensaty z innych źródeł. Wysokość odszkodowania ulega pomniejszeniu o odszkodowania i rekompensaty przysługujące osobom poszkodowanym z innych źródeł."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1426 Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

„Ograniczenia odpowiedzialności. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: wynikłe z powodu działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynników".

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1427 Wyliczenie wysokości zwracanej składki

„Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega różnica pomiędzy składką pobraną a składką należną za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwiększoną o koszty poniesione przez (...) S.A...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1428 Obowiązki ubezpieczonego

„W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną, osoby objęte ochroną ubezpieczeniową obowiązane są najpóźniej w terminie trzech dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomić o jej powstaniu...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1450 Pomniejszenie zwracanej składki

„Składkę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 10%. Pomniejszenie o 10% nie stosuje się, jeżeli składka podlegająca zwrotowi zo­staje rozliczona na poczet kolejnej umowy autocasco lub w przypadku, gdy właściciel pojazdu posiada...

...
Czytaj więcej

Konsekwencje braku zapłaty raty składki ubezpieczeniowej – odstąpienie od umowy (Klauzule nr 1462, 1463)

„Jeżeli zapłata składki, lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1492 Przyczynienie się do powstania szkody

„jest uprawniony do stosownego zmniejszenia odszkodowania lub odmowy wypłaty w całości, jeśli kierowca ubezpieczonego samochodu, ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu, odstąpi od określonych w par. 19 wymogów..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1514 Ustalenie kwoty odszkodowania

„ W razie kradzieży (zaginięcia) pojazdu, [...] S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania"

...
Czytaj więcej

Utrata prawa żądania zwrotu niewykorzystanej części świadczenia (Klauzule nr 1581, 1582)

„W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1583 Kategoryczne zastrzeżenie obniżenia wysokości odszkodowania

"Wysokość odszkodowania pomniejsza się o procent udzielonej zniżki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie zadziałały one w momencie zajścia zdarzenia, które spowodowało szkodę."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1652 Koszt części zamiennych z uwzględnieniem amortyzacji

„[koszt części zamiennych:] z uwzględnieniem procentowo ustalonego rynkowego ubytku wartości części – nie przekraczającego procentowo ustalonego poziomu ubytku wartości rynkowej pojazdu ustalonego przez TUiR S.A. – określonego w kalkulacji naprawy …"

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1682 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej

"Wypłata świadczenia z tytułu niniejszej opcji dodatkowej powoduje zakończenie Umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1712 Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku zmian terminu lub trasy lotu

„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo: (...) b) w wyniku podróży łodzią podwodną, lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu w charakterze pasażera...

...
Czytaj więcej

Zwrot nienależnie pobranych składek (klauzule nr 1716, 1715, 1714, 1713)

"Jeżeli niniejsza umowa dodatkowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana w inny sposób, obowiązek opłacania składek ustaje i Towarzystwo nie ponosi z jej tytułu żadnej odpowiedzialności z wyjątkiem ewentualnego zwrotu części ostatniej składki..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2001 Podatek VAT a kwota odszkodowania

"W razie powstania szkody polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (wyposażenia dodatkowego) ubezpieczyciel ustala w ocenie technicznej..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2008 Nieodpowiednie zachowanie ubezpieczonego a wystąpienie szkody

„Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu, był pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2011 Obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów, kluczy i urządzeń

„Niezależnie od obowiązków określonych w §§ 19-20 w ubezpieczeniu auto-casco do obowiązków ubezpieczającego należy: przedłożenie oryginalnych dokumentów (w przypadku kradzieży) potwierdzających pochodzenie pojazdu i umożliwiających jego identyfikatory..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2013 Potrącenie rat składki

„Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia z odszkodowania rat składki jeszcze nie wymagalnych niezależnie od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wyplata."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2035 Właściwość Sądu

„Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sąd powszechny RP według siedziby TU w S.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2161 Opłata likwidacyjna

„Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100%, jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2322 Zmiana adresu bądź siedziby

„Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym A. , zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez A. listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne w chwili, w której doszłoby do...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2522 Uprawianie sportów niebezpiecznych

"Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Osoba ubezpieczona poniosła śmierć, został spowodowany lub miał miejsce w bezpośrednim następstwie uprawiania przez Osobę ubezpieczoną niebezpiecznych sportów..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2526 Zgłoszenie szkody

„Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w innych okolicznościach niż podano w zgłoszeniu szkody”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3194 Ubezpieczenie umowy kredytowej

"Umowa Ubezpieczenia może być zawarta na okres, w jakim Ubezpieczony zobowiązany jest spłacić kredyt zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, z zastrzeżeniem, że okres, na jaki zawierana jest Umowa Ubezpieczenia nie może być krótszy niż 5 lat."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3193 Zmiana adresu lub nazwy

W przypadku zmiany adresu lub nazwy, o której nie poinformowano na piśmie drugiej strony Umowy Ubezpieczenia, przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został przez tę stronę wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany adres...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3298 Zmiany zakresu usług określonych w Regulaminie

„Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany zakresu usług określonych w Regulaminie oraz możliwość zaprzestania ich świadczenia".

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3442 Odstąpienie od umowy

„Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego”.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3459 Podwyższenie składki regularnej

„Podwyższenie składki regularnej w wyniku indeksacji nie powoduje podwyższenia sumy ubezpieczenia i górnego limitu sumy ubezpieczenia począwszy od rocznicy polisy następującej po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 60 lat."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3458 Assistance medyczne

„W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego ubezpieczony, małżonek ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego nie mogli skontaktować się z centrum operacyjnym i w związku z tym sami ponieśli koszty świadczeń assistance medycznego...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3457 Transport medyczny

„Transport jest organizowany o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego i o ile stan zdrowia pacjenta utrudni skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3507 Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny

„pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd wprowadzony z zachowaniem obowiązku określonego w pkt 1, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3524 Zwrot składki

"Składka ubezpieczeniowa nie podlega zwrotowi, jeżeli w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zaistniał wypadek ubezpieczeniowy, na podstawie którego ubezpieczyciel spełnił świadczenia ubezpieczeniowe lub był zobowiązany do jego spełnienia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3524 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Jeżeli ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową przynajmniej dla dwóch wypadków ubezpieczeniowych w przeciągu jednego okresu ubezpieczenia albo kolejnych 12 miesięcy, wówczas może w terminie 30 dni od dat potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3525 Montaż urządzenia

„W przypadku urządzeń zabezpieczających nie stanowiących fabrycznego wyposażenia pojazdu oraz w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza RP, z wyjątkiem pojazdów fabrycznie nowych, fakt montażu urządzenia...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3834 Opłata likwidacyjna

„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej: Rok Polisowy, w którym jest pobierana Wysokość opłaty likwidacyjnej opłata likwidacyjna od środków stanowiąca procent środków...

...
Czytaj więcej

Wyroki sądowe UOKiK (marzec-kwiecień 2016 r.)

21 wyroków w sprawie decyzji lub pozwów UOKiK wydały od połowy marca 2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3938 Doręczenie pisma

„Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3979 Zgłoszenie kradzieży samochodu

"Nie odpowiada za szkody: (…) polegające na kradzieży pojazdu w przypadku, gdy poszkodowany nie przedłoży (...) nie później niż do następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4157 Podstawa do naliczania wynagrodzenia

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 czerwca 2012 r. (sygn. akt VI ACa 1321/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: ...

...
Czytaj więcej

Klauzula 4633 Opłata likwidacyjna

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt VI ACa 1324/12) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4744 Miejsce rozstrzygania sporów

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: „Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4797 Odpowiedzialność za działanie dostawców

„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie dostawców i ewentualne nie doręczenie upominków od Agencji.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5224 Skuteczność korespondencji

„Pisma kierowane do Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub Uposażonego pod ich ostatni znany (…) S.A. adres korespondencji uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania”.

...
Czytaj więcej

Raport: klauzule abuzywne (marzec 2016)

​W marcu rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiększył się o 29 nowych klauzul abuzywnych. Aktualnie w rejestrze znajduje się 6356 klauzul.

...
Czytaj więcej

Zmieniona ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów od niedzieli

W najbliższą niedzielę zaczną obowiązywać przepisy zmienionej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kolejna ustawa prokonsumencka zakłada przede wszystkim szybsze eliminowanie klauzul niedozwolonych oraz ulepszenie pomocy udzielanej konsumentom...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5544 Wypłata świadczeń za uszczerbek na zdrowiu

„Na wysokość uszczerbku na zdrowiu mają wpływ także (…): 2) doznanie kilku rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu W takim wypadku (…) wypłaca świadczenie wyłącznie za ten uszczerbek, któremu przypisana jest najwyższa wartość procentowa..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5608 Pobieranie opłat likwidacyjnych

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 9 stycznia 2012 r. uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia wzorca umowy dotyczącego pobierania przez pozwanego, w razie wypowiedzenia umowy, opłaty likwidacyjnej za realizację wykupu jednostek funduszu.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5711 Zakład ubezpieczeń nie ma prawa względu do dokumentacji medycznej ubezpieczonego

"Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom (...)”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5989

„w przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, (…) wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (…) przekaże (…) dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile był wydana na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 6237. Świadczenie hospitalizacyjne przysługuje przez 90 dni

Świadczenie z tytułu hospitalizacji przysługuje maksymalnie za okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5989

"Nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków"

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 6044

„W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład (...) nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3525

"W przypadku urządzeń zabezpieczających niestanowiących fabrycznego wyposażenia pojazdu oraz w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza RP, z wyjątkiem pojazdów fabrycznie nowych, fakt montażu urządzenia oraz jego sprawność muszą..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5988: Warunki wypłaty odszkodowania za kradzież

"W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, (...) wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (...) przekaże (...) dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu...

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5608

"Na wysokość uszczerbku na zdrowiu mają wpływ także: 2) doznanie kilku rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku (...) wypłaca świadczenie wyłącznie za ten uszczerbek, któremu przypisana jest najwyższa wartość procentowa..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5574

„RODZAJ LIMITU 6. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego: 1 000 zł”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5573

„RODZAJ LIMITU 5 . Minimalna wysokość wypłaty z rachunku głównego: 1 000 zł"

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5572

„Art. 31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO 6. Wypłata z rachunku lokacyjnego nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o wypłatę.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3834

„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5571

"Art. 31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO 5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego określona jest w Tabeli limitów i opłat."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3938

"Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5570

„Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO 12. Wypłata z rachunku głównego nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku przez Ubezpieczyciela."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3979

"(...) nie odpowiada za szkody: (…) polegające na kradzieży pojazdu w przypadku, gdy poszkodowany nie przedłoży (...) nie później niż do następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody – łącznie: a) w przypadku pojazdu podlegającego rejestracji..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4797

"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie dostawców i ewentualne niedoręczenie upominków do Agencji."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3524

"Składka ubezpieczeniowa nie podlega zwrotowi, jeżeli w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zaistniał wypadek ubezpieczeniowy, na podstawie którego ubezpieczyciel spełnił świadczenia ubezpieczeniowe lub był zobowiązany do jego spełnienia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4744

"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3523

"Jeżeli ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową przynajmniej dla dwóch wypadków ubezpieczeniowych w przeciągu jednego okresu ubezpieczenia albo kolejnych 12 miesięcy, wówczas może w terminie 30 dni od daty..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4633

"Opłata likwidacyjna pobierana jest w wysokości wskazanej w tabeli..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3507

"Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny: (…) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w pkt. 1), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością albo gdy..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4632

"Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia [...] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek Regularnych, która..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4631

"W razie odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia Towarzystwo zwraca Ubezpieczającemu Wartość Rachunku Ubezpieczającego, ustaloną według wyceny Jednostek Uczestnictwa najpóźniej z dziewiątego Dnia Wyceny po dniu zaakceptowania przez Towarzystwo oświadczenia..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5569

„Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO 9. Kolejna wypłata z rachunku głównego, dokonana na zasadach określonych w ust. 3, może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania ostatniej wypłaty."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3463

"Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie, o którym mowa (...) kończy się niezależnie od postanowień umowy ubezpieczenia grupowego w dniu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 65 lat."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3462

"Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie, o którym mowa (...) kończy się niezależnie od postanowień umowy ubezpieczenia grupowego w dniu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 70 lat."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3461

"W przypadku, gdy na rzecz ubezpieczonego zawarta została i w tym samym czasie obowiązuje więcej niż jedna umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 9, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność i wypłaca świadczenie wyłącznie na podstawie umowy..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4157

"W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 2 ust. 1, zapłaci On Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5568

„Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO 6. Kwota wypłaty z rachunku głównego nie może być mniejsza od kwoty zawartej w Tabeli limitów i opłat, obowiązującej w dniu akceptacji wniosku o taką wypłatę, a jednocześnie nie może być większa od kwoty ustalonej..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3460

"Zakażenie Wirusem HIV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi) (...). Wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione, aby uznać zasadność świadczenia (...) instytucja dokonująca transfuzji uznaje swoją odpowiedzialność (...)."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3459

"Podwyższenie składki regularnej w wyniku indeksacji nie powoduje podwyższenia sumy ubezpieczenia i górnego limitu sumy ubezpieczenia począwszy od rocznicy polisy następującej po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 60 lat."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5567

"Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO 3. Wypłata z rachunku głównego następuje na wniosek Ubezpieczającego i jest uzależniona od dokonania przez Ubezpieczyciela oceny wpływu takiej wypłaty na kontynuację umowy głównej."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3458

"W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego ubezpieczony, małżonek ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego nie mogli skontaktować się z centrum operacyjnym i w związku z tym sami ponieśli koszty świadczeń assistance medycznego..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 4156

"W razie wątpliwości przyjmuje się, że każde uzyskanie odszkodowania z tytułu określonego w § 1 od dnia podpisania niniejszej umowy jest wynikiem działań Zleceniobiorcy i stanowi podstawę do naliczania wynagrodzenia w wysokości określonej w § 3 ust. 3..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5544

"Na wysokość uszczerbku na zdrowiu mają wpływ także: 2) doznanie kilku rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku (...) wypłaca świadczenie wyłącznie za ten uszczerbek, któremu przypisana jest najwyższa wartość procentowa – zgodnie z..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 5224

"Pisma kierowane do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego pod ich ostatni znany Pramerica Życie TUiR S.A. adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3457

"Transport jest organizowany, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego i o ile stan zdrowia pacjenta utrudni skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3456

"Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania dotyczy tylko tych rodzajów poważnych zachorowań, które nie wystąpiły u ubezpieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3455

"Za dzień wpłaty składki uznaje się dzień, w którym spełnione są łącznie warunki: (...) i ubezpieczyciel otrzymał informację (prawidłowo określony tytuł wpłaty) pozwalającą na przyporządkowanie składki do umowy ubezpieczenia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3442

"Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3434

"Pisma kierowane do ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego pod ich ostatni znany TUiR SA adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3298

"Axa zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany zakresu usług określonych w Regulaminie oraz możliwość zaprzestania ich świadczenia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3195

"Wraz z wnioskiem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek należy złożyć w Nordea oryginał Certyfikatu Ubezpieczenia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3194

"Umowa Ubezpieczenia może być zawarta na okres, w jakim Ubezpieczony zobowiązany jest spłacić kredyt zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, z zastrzeżeniem, że okres, na jaki zawierana jest Umowa Ubezpieczenia nie może być krótszy niż 5 lat."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 3193

"W przypadku zmiany adresu lub nazwy, o której nie poinformowano na piśmie drugiej strony Umowy Ubezpieczenia, przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został przez tę stronę wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany adres..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2561

"Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony zmieni adres zamieszkania bądź siedziby i nie zawiadomi o tym PZU SA, skierowane pod ostatnio znany adres pismo PZU SA uważa się za skutecznie doręczone."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2560

"T. nie odpowiada za szkody: 5) powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2559

„Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym A., zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez A. listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne w chwili, w której doszłoby do..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2526

„Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w innych okolicznościach niż podano w zgłoszeniu szkody."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2522

„Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieszczęśliwy Wypadek, w wyniku którego Osoba ubezpieczona poniosła śmierć, został spowodowany lub miał miejsce w bezpośrednim następstwie uprawiania przez Osobę ubezpieczoną niebezpiecznych sportów..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2322

„Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym A., zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez A. listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne w chwili, w której doszłoby do..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2161

"Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100%, jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2311

"Jeżeli Ubezpieczający, Uposażony, lub inny adresat korespondencji zmienił adres korespondencyjny i nie powiadomił o tym Ubezpieczyciela w formie wskazanej w ust. 1, to przyjmuje się, że Ubezpieczyciel przekazał korespondencję i wywiera ona skutki..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2305

„Pisma towarzystwa skierowane pod ostatni znany towarzystwu adres ubezpieczającego, uczestnika, uposażonego, uposażonego zastępczego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia, uważa się za doręczone po upływie trzydziestu dni od dnia ich wysłania.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2035

„Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sąd powszechny RP wg siedziby TU SA w S.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2013

„Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia z odszkodowania rat składki jeszcze niewymagalnych niezależnie od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wypłata.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2012

„Ustalenie wartości szkody (w przypadku wybrania wariantu kosztorysowego) następuje na podstawie wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela. Wyceny dokonuje się w oparciu o zasady systemu Audatex (bez uwzględnienia podatku VAT).”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2011

„Niezależnie od obowiązków określonych w §§ 19-22 w ubezpieczeniu autocasco do obowiązków ubezpieczającego należy: 5) przedłożenie oryginalnych dokumentów (w przypadku kradzieży) potwierdzających pochodzenie pojazdu i umożliwiających..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2010

„Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłaszaniu szkody dokonanym w Towarzystwie.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2009

"Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych: w wyniku kradzieży radia lub radioodtwarzacza z odejmowanym panelem czołowym, gdy ubezpieczający nie może przedstawić tego panela towarzystwu.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2008

„Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu, był pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1358

„W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2007

„Ubezpieczenia nie obejmuje także szkód powstałych 5) w wyniku kradzieży pojazdu lub jego części albo użycia pojazdu bez zgody właściciela, jeżeli..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 2001

"W razie powstania szkody polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (wyposażenia dodatkowego) ubezpieczyciel ustala w ocenie technicznej..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1749

Wartość wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej…”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1719

„Nie odpowiadamy również za szkody, jeżeli doszło do niej w innych okolicznościach, niż podano przy jej zgłoszeniu."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1715

„Bez względu na postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące wieku ubezpieczonego, zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu 60-tych urodzin Ubezpieczonego jest bezskuteczna i nie rodzi żadnych zobowiązań Towarzystwa, z wyjątkiem obowiązku zwrotu..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1714

"Bez względu na postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące wieku Ubezpieczonego, zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu sześćdziesiątych pierwszych (61) urodzin Ubezpieczonego lub objętego niniejsza umową dodatkową jego współmałżonka jest..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1713

„Jeżeli niniejsza umowa dodatkowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana w inny sposób, obowiązek opłacania składek ustaje i Towarzystwo nie ponosi z jej tytułu żadnej odpowiedzialności z wyjątkiem ewentualnego zwrotu części ostatniej składki na żądanie..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1712

„Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo: (...) b) w wyniku podróży łodzią podwodną, lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu w charakterze pasażera..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1711

„Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego związane z umową winny być doręczone na piśmie za potwierdzeniem odbioru w Biurze Głównym Towarzystwa lub listem poleconym na jego adres..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1716

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VI Cywilny zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania postanowień wzorca umowy stosowanych w obrocie z konsumentami o treści:

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1682

"Wypłata świadczenia z tytułu niniejszej opcji dodatkowej powoduje zakończenie Umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1654

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w okolicznościach innych, niż podano w zgłoszeniu szkody."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1652

„[koszt części zamiennych:] z uwzględnieniem procentowo ustalonego rynkowego ubytku wartości części – nie przekraczającego procentowo ustalonego poziomu ubytku wartości rynkowej pojazdu ustalonego przez TUiR S.A. – określonego w kalkulacji naprawy …"

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1583

"Wysokość odszkodowania pomniejsza się o procent udzielonej zniżki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie zadziałały one w momencie zajścia zdarzenia, które spowodowało szkodę."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1582

"W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1581

"W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1529

„W braku zapisu na sąd polubowny spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd po­wszechny właściwy dla siedziby ubezpieczyciela."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1514

„W razie kradzieży (zaginięcia) pojazdu, Cigna Stu S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1492. Przyczynienie się do powstania szkody

"Obie, wskazane w tym przepisie, formuły prawne służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1463. Konsekwencje braku zapłaty raty składki ubezpieczeniowej

"W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust.2."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1462. Odstąpienie od umowy

"Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1450. Pomniejszenie zwracanej składki

„Składkę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 10 %. Pomniejszenie o 10 % nie stosuje się, jeżeli składka podlegająca zwrotowi zo­staje rozliczona na poczet kolejnej umowy autocasco lub w przypadku, gdy właściciel pojazdu posiada w…"

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1428. Obowiązki ubezpieczonego

„W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną, osoby objęte ochroną ubezpieczeniową obowiązane są: (...) najpóźniej w terminie trzech dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomić (...) S.A. . o jej postaniu, a w przypadku..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1427. Wyliczenie wysokości zwracanej składki

„Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega różnica pomiędzy składką pobraną a składką należną za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwiększoną o koszty poniesione przez (...) S.A. (...) Miesiąc rozpoczęty..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1426. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

„Ograniczenia odpowiedzialności. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: wynikłe z powodu działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynników."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1425. Pomniejszenie odszkodowania

„Odszkodowania i rekompensaty z innych źródeł. Wysokość odszkodowania ulega pomniejszeniu o odszkodowania i rekompensaty przysługujące osobom poszkodowanym z innych źródeł."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1424. Warunki zwrotu składki

„Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warunkiem, że (...) S.A. nie wypłaciło odszkodowania i nie będzie zobowiązane do wypłacenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1423. Warunki zwrotu składki

„W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie nastąpiło zdarzenie..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1368. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

„Po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1367. Brak zwrotu składki

"Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym A. wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1358. Niedopełnienie obowiązków przez ubezpieczającego

"W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1323. Skutki opóźnienia zapłaty kolejnej składki ubezpieczeniowej w terminie

„W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1322. Skutek niezapłacenia pierwszej składki ubezpieczeniowej w terminie

„Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1316. Obowiązki ubezpieczającego

"W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz TU i dążyć do ich odzyskania."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1315. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

„TU nie odpowiada za szkody (...) zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1314. Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia

„W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1313. Obowiązki ubezpieczającego

„W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz TU i dążyć do ich odzyskania."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1312. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana (...) przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania (...)."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1311. Moment zawarcia umowy ubezpieczenia

„Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1310. Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia

„W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1309. Ustalenie wysokości zwracanej składki

„W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy się w pełnych miesiącach..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1308. Wypowiedzenie w przypadku wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania

„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia prze każdą ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1307. Wyłączenie zwroty składki

"Zwrot składki nie przysługuje, jeśli TU wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bądź może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1306. Wypowiedzenie w przypadku wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania

„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia prze każdą ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1305. Koszty manipulacyjne

„W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nastąpi zwrot części składki z potrąceniem kosztów manipulacyjnych wynoszących 10% wysokości zwracanej składki - nie więcej niż 200 złotych."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1291. Okoliczności podane w zgłoszeniu szkody

„C. nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1265. Wycena kosztów naprawy

„Wycena kosztów naprawy obejmuje: a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia po­datku) w oparciu o: naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez U. TU S.A."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1264. Nielegalnie sprowadzony pojazd: definicja

„Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd: wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w punkcie l, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie, danych zgodnych z..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1244. Obniżka odszkodowania (nieskuteczność zabezpieczeń antywłamaniowych)

„Jeżeli została udzielona zniżka składki z tytułu zastosowania zabezpieczeń antywłamaniowych, a zabezpieczenie to w momencie powstania szkody (...) nie zadziałało (...), Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie o procent udzielonej zniżki."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1243. Zwrot składki: potrącenie

„Zwrot składki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1242. Zwrot składki: potrącenie

„Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki.”

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1241. Zwrot składki

„W razie odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lub jest zobowiązany do jego wypłacenia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1240. Zwrot składki

"W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia"

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1239. Zwrot składki

"W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania"

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1238. Zwrot składki

„W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1237. Zwrot składki

„W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1224. Ubezpieczenie budowlane: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

„Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonych nieruchomościach domowych wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikających z faktu..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 1223. Ubezpieczenie budynku lub lokalu: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

„Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikłych z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie poszczególnych..."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 588. Wygaśniecie ochrony ubezpieczeniowej

„Odpowiedzialność P. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 587. Wygaśnięcie ochrony

„Odpowiedzialność P. S.A. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 488. Klauzula prorogacyjna

„Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny wła¬ściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa."

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 86. Autocasco: oddalenie roszczenia lub zmniejszenie wysokości odszkodowania

„Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 (...) może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie" i zakazuje..."

...
Czytaj więcej

UOKiK prowadzi postępowania dot. klauzul abuzywnych w umowach kredytowych

UOKiK prowadzi postępowanie ws. badania klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych, przekazał portal Parkiet.com. Postępowanie obejmuje umowy zawierane przez: Santander, BNP Paribas, Getin, Millennium, Pekao i PKO BP.

...
Czytaj więcej

Do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad tysiąc wniosków o interwencję w sprawie kredytu hipotecznego

W ubiegłym roku do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad tysiąc skarg dotyczących kredytów hipotecznych. Prawie połowa z nich dotyczyła kredytów indeksowanych w walucie obcej. Klienci najczęściej powoływali się na stosowanie klauzul abuzywnych.

...
Czytaj więcej

Promotional action, a laptop as a gift and discounts - unfair practices at shows

There was supposed to be a promotional action entitled: "Get to know a Polish Brand," a laptop as a gift and discounts of tens of thousands of zlotys. Instead, there were trade shows with sales of products at very high prices.

...
Czytaj więcej

Almost PLN 5 million fine for high costs of bank statements for consumers

UOKik has recognised that the provisions applied by Deutsche Bank Polska concerning the mechanism for calculating fees for the issuance of the credit repayment record statement are abusive clauses. The bank has been imposed a fine of almost PLN 5 million.

...
Czytaj więcej

Penalty of almost 13.5 million for Getin Noble Bank

UOKiK has found that Getin Noble Bank used illegal clauses in template annexes to agreements concerning mortgages indexed to Euro and Swiss franc exchange rates. UOKiK imposed a penalty of almost PLN 13.5 million.

...
Czytaj więcej

UOKiK comments the judgment of the CJEU about abusive clauses

On 3 October the Court of Justice of the EU passed a judgement on the effects of abusive clauses used in agreements. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK issued decisions regarding a loan company

The President of the Office of Competition and Consumer Protection issued two decisions regarding the Ferratum Finanse loan company. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK has made its first decision about the sale of GetBack corporate bonds

UOKiK is taking strong action on irregularities related to the sale of GetBack corporate bonds. It has made its first decision on that matter. It pertains to Polish Brokerage House for putting an abusive clause in contracts.

...
Czytaj więcej

UOKiK updated the illegal clauses register

A new version of the illegal clauses register has been launched on the Office of Competition and Consumer Protection’s website. It has an updated layout and functional searcher. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU Życie changes agreement clauses

In the course of the UOKiK's explanatory proceedings PZU Życie narrowed down the impugned clauses.

...
Czytaj więcej

UOKiK punished a compensation chancellery

In April 2017 the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) started proceedings against Manufaktura, a compensation chancellery from Wrocław. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium decided to cease to require collateral for CHF loans in the form of low down payment insurance

Bank Millennium failed to comply with the court decisions which ruled that clauses on charges for low down payment insurance on loans indexed to the Swiss franc were abusive. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK imposed PLN 5.7 mln penalty for abusive clauses used by credit broker

Europejska Grupa Finansowa Council is a credit broker operating under the brand Personal Finanse. UOKiK performed an analysis of the standard contract terms in order to check for the presence of abusive clauses. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Court of Appeal: there is no unfair market practice without intent

The President of UOKiK imposed on an insurer a penalty for the alleged infringement of collective consumer interests. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Relevant opinions in the mBank case

The President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) has presented four further opinions in the present case. The opinions in question pertain to the dispute between mBank and consumers.

...
Czytaj więcej

Court rulings on competition and consumer protection cases in Poland - May-June 2016

​In May and June, Poland’s Court of Competition and Consumer Protection (SOKiK) and Court of Appeal (SA) ruled on 14 decisions and lawsuits UOKiK issued. The cases involved the financial industry and the construction of a sport facility.

...
Czytaj więcej

The Financial Ombudsman view concerning contractual provisions of CHF credit agreements

Financial ombudsman – based on the request of two plaintiffs indebted in CHF – presented its opinion on the subject of the case.

...
Czytaj więcej