bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara pieniężna nałożona przez KNF na AgioFunds TFI SA

Kara pieniężna nałożona przez KNF na AgioFunds TFI SA

Dodano: 2022-09-07
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł.

Przytoczone za nieprzekazanie przez:

  • Green World Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Green World FIZAN”) półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r., w terminie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego („Rozporządzenie”), co stanowiło naruszenie § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 Rozporządzenia;
  • ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („ARIONN FIZ”) rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r., w terminie wskazanym w Rozporządzeniu, co stanowiło naruszenie § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 Rozporządzenia.

Odpowiedzialność za wskazane naruszenia Green World FIZAN oraz ARIONN FIZ ponosi Towarzystwo, które tworzyło oba fundusze, zarządza nimi i je reprezentuje. Towarzystwo jest profesjonalnym podmiotem funkcjonującym na rynku kapitałowym i to na nim ciąży obowiązek dołożenia należytej staranności, aby zapewnić przestrzeganie prawa przez zarządzane przez siebie fundusze.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...