bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara pieniężna dla byłego członka zarządu Interma Trade SA

Kara pieniężna dla byłego członka zarządu Interma Trade SA

Dodano: 2022-10-17
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 9 września br. decyzję nakładającą na Jarosława Piotrowskiego – byłego członka zarządu Interma Trade SA w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Interma”) – karę pieniężną w wysokości 55 tys. zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Stanowiło to naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Decyzja jest konsekwencją wydania 29 października 2021 r. decyzji nakładającej na Spółkę karę pieniężną za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych. Powyższe polegało na nieprzekazaniu w terminie do wiadomości publicznej informacji poufnych. Jarosław Piotrowski w okresie naruszeń, za które Interma została ukarana, pełnił funkcję członka zarządu w Spółce i w tym czasie był odpowiedzialny za handel surowcami i handel hurtowy wyrobami jubilerskimi.

Działania Jarosława Piotrowskiego KNF oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się one ze stanowczą reakcją. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, w istotny sposób naruszały podstawowe prawo uczestników rynku kapitałowego do powszechnego, pełnego i równego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...