bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara pieniężna dla byłego członka zarządu Interma Trade SA

Kara pieniężna dla byłego członka zarządu Interma Trade SA

Dodano: 2022-10-17
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 9 września br. decyzję nakładającą na Jarosława Piotrowskiego – byłego członka zarządu Interma Trade SA w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Interma”) – karę pieniężną w wysokości 55 tys. zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Stanowiło to naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Decyzja jest konsekwencją wydania 29 października 2021 r. decyzji nakładającej na Spółkę karę pieniężną za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych. Powyższe polegało na nieprzekazaniu w terminie do wiadomości publicznej informacji poufnych. Jarosław Piotrowski w okresie naruszeń, za które Interma została ukarana, pełnił funkcję członka zarządu w Spółce i w tym czasie był odpowiedzialny za handel surowcami i handel hurtowy wyrobami jubilerskimi.

Działania Jarosława Piotrowskiego KNF oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się one ze stanowczą reakcją. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, w istotny sposób naruszały podstawowe prawo uczestników rynku kapitałowego do powszechnego, pełnego i równego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...