bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Europejskie Urzędy Nadzoru wzywają do ulepszenia opisów produktów PRIIP

Europejskie Urzędy Nadzoru wzywają do ulepszenia opisów produktów PRIIP

Dodano: 2022-06-13

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r., w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, które dotyczą detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), dokument zawierający kluczowe informacje (dalej: KID) w części zatytułowanej „Co to za produkt?” powinien zawierać kilka danych. Są one następujące – informacje o rodzaju produktu, jego celach, typie docelowego inwestora indywidualnego, ewentualnej ochronie ubezpieczeniowej czy okresie obowiązywania produktu, jeśli jest znany.

Europejskie Urzędy Nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA), dalej: ESA, zidentyfikowały jednak szereg złych praktyk w sposobie, w jaki twórcy PRIIP tworzą KIDy, a w szczególności część „Co to za produkt?”. Dlatego też zdecydowały się wydać wspólne oświadczenie doprecyzowujące sposób sporządzania tych informacji.

Większość zidentyfikowanych uchybień dotyczy precyzyjności i przejrzystości tekstu, który w ocenie ESA, utrudnia inwestorom indywidualnym zrozumienie kluczowych cech produktu. Przykładowo, w części „Co to za produkt?” we fragmencie zatytułowanym „Rodzaj”, ESA zarekomendowały, aby twórcy PRIIP zwracali większą uwagę na precyzyjne wskazywanie formy prawnej produktu. Wskazane poprzez posługiwanie się terminologią (prawną), która najlepiej oddaje charakter tego produktu. Praktyki rynkowe polegające na posługiwaniu się jedną ogólną kategorią produktu lub w sytuacji, gdy takie samo oznaczenie jest stosowane do różnych produktów, może w ocenie ESA powodować, że informacja ta będzie mieć ograniczoną wartość dla inwestorów indywidualnych. Nie pozwoli bowiem na właściwe rozróżnienie czy porównanie produktów. Może także prowadzić do błędnej interpretacji charakteru produktu.

Ponadto ESA wskazały, że często spotykają się z sytuacją, w której twórcy PRIIP we fragmencie dotyczącym „Celów” nie opisują w wystarczająco jasny i zrozumiały sposób głównych cech produktu. Na przykład sposobu działania tego produktu i jego celu, profilu ryzyka czy systemów ochrony kapitału. W rezultacie wskazano, że KIDy nie zawsze przygotowywane są na wystarczającym poziomie szczegółowości, aby były rzeczywiście przydatne dla inwestorów.

W ocenie ESA, twórcy PRIIP powinni rozważyć precyzyjne określanie właściwości danego produktu. Warto również przykładać wagę do tego, w jaki sposób ustrukturyzować tekst, aby był on przejrzysty. Rekomendowanym jest unikanie długich, złożonych zdań i akapitów, w których nie ma rozróżnienia między poszczególnymi częściami produktu. ESA zwróciły również uwagę, że żargon techniczny należy ograniczyć do minimum. W miarę możliwości należy zastąpić go odpowiednikiem w prostym języku tak, aby był zrozumiały dla każdego inwestora indywidualnego, do którego produkt jest kierowany. To samo odnosi się do terminów technicznych. Powinny one być zawsze zdefiniowane i wyjaśnione.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią oświadczenia, które dostępne jest pod adresem: https://www.eiopa.europa.eu/media/news/esas-call-improvements-product-descriptions-intended-retail-investors_en

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...