bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-21
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w dniu 16 grudnia 2002 r. dyrektywę nr 2002/87/WE. Dyrektywa dotyczy dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dyrektywa została wydana m.in. w związku z faktem tworzenia grup finansowych zwanych konglomeratami finansowymi, świadczących usługi i oferujących produkty w różnych sektorach rynków finansowych oraz brakiem nadzoru ostrożnościowego w skali grupy skupiającej instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń i przedsiębiorstwa inwestycyjne tworzące część takiego konglomeratu, w szczególności w odniesieniu do wypłacalności oraz koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu, transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do grupy, procesów wewnętrznego zarządzania ryzykiem na poziomie konglomeratu oraz dopasowania i właściwego charakteru zarządzania.

Pliki do pobrania

dyrektywa_ue_2002.87.we_nadzor_nad_instyt_kredytowymi_zakladami_ubezp_i_zmieniajaca_73.239.ewg_79.267.ewg_92.49.ewg_92.96.ewg_93.6.ewg_93.22.ewg_98.78.we_2000.12.we.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...