bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
DSA – KOMPETENCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

DSA – KOMPETENCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Dodano: 2022-09-29
Publikator: chmuraprawna.pl

W poprzednim tekście omówiliśmy krajowy szczebel organów stosujących DSA. W tym artykule, ostatnim już poświęconym DSA, skupimy się na kompetencjach Komisji Europejskiej – instytucji stosującej DSA na poziomie unijnym.

Za stosowanie Rozporządzenia na poziomie unijnym odpowiadać mają dwa organy: Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych, która ma mieć kompetencje doradcze, a przede wszystkim Komisja Europejska. Komisja będzie mogła prowadzić postępowania z inicjatywy własnej lub Rady, a w szczególności na wniosek krajowych koordynatorów. Co znamienne, DSA zakłada, że to koordynatorzy będą z reguły pierwszym ogniwem nadzoru. Jednak w przypadku cyfrowych gigantów skala i skomplikowanie ich działalności powodują, że organy krajowe mogą nie mieć odpowiedniej wiedzy i narzędzi do zwalczania naruszeń. Aby więc zapewnić skuteczne stosowanie DSA wobec tych podmiotów, sprawę będzie mogła przejąć od nich Komisja.

Kompetencje Komisji

Komisja będzie prowadziła postępowania w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej niezgodność z przepisami w formie dochodzeń, podobnie jak koordynatorzy. Jej uprawnienia są także zbliżone, choć oczywiście mają szerszy, unijny wymiar. Komisja będzie więc mieć szerokie możliwości w zakresie kontroli.  Będzie mogła żądać informacji od platform, organów krajowych i innych osób. Dodatkowo będzie mogła  uzyskiwać wgląd w bazy danych i algorytmy stosowane przez platformy, prowadzić przesłuchania i kontrole w miejscach prowadzenia działalności platform. Komisja będzie mogła realizować swoje czynności także przy udziale zewnętrznych ekspertów.  W ramach prowadzonych postępowań Komisja będzie mogła stosować jeszcze przed wydaniem decyzji środki tymczasowe (o charakterze zabezpieczającym) – polegające na zobowiązaniu platform do określonych działań (np. usunięcia algorytmu). Postępowanie może się zakończyć na różne sposoby. Czasem może być wystarczające zobowiązanie się platformy do określonych działań, zmiany praktyki. Z kolei jeśli okaże się, że DSA nie jest naruszone, Komisja wyda decyzję o zamknięciu dochodzenia. W innych jednak przypadkach, w razie naruszenia DSA, zobowiązań czy środków tymczasowych, Komisja wyda decyzję stwierdzającą niezgodność z przepisami i nakaże przyjęcie planu działania określającego niezbędne środki do zaprzestania lub usunięcia naruszenia (wzmożony nadzór). W przypadkach naruszenia przepisów umyślnie lub wskutek niedbalstwa, Komisja będzie mogła nałożyć na platformę także karę pieniężną – sięgającą nawet sześciu proc. jej rocznego obrotu. Mniejsze grzywny i okresowe kary pieniężne Komisja będzie mogła nakładać również w toku postępowania w celu mobilizowania strony i innych uczestników np. do przekazania żądanych informacji. Rozporządzenie przewiduje prawo strony do zajmowania stanowiska w toku postępowania oraz do wglądu do akt. Decyzje Komisji będą publikowane i w zakresie nałożonych grzywien i kar będą podlegały kontroli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wnioski

Akt o usługach cyfrowych jest istotnym krokiem w kierunku bezpieczeństwa rynku usług internetowych oraz zniwelowania związanych z nim ryzyk – zarówno dzięki obowiązkom nałożonym na dostawców, jak i kompetencjom, które przyznano organom. Pozostaje czekać na uchwalenie DSA przez Radę i obserwować czy rozwiązania przyjęte w Rozporządzeniu sprawdzą się w praktyce.

 

Materiał Partnera beinsured.pl:

 

 

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...