bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicje w nowej ustawie: system zarządzania

Definicje w nowej ustawie: system zarządzania

Dodano: 2016-04-15

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), w art. 3 ust. 1 pkt 46 wprowadza jedną z kluczowych definicji, związaną m. in. z implementacją dyrektywy Wypłacalność II. Mowa o systemie zarządzania, którym w świetle ustawy jest system obejmujący funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną, który zapewnia prawidłowe i ostrożne zarządzanie zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji.

W działalności zakładu ubezpieczeń występują ryzyka typowe dla działalności ubezpieczeniowej, ale też ryzyka charakterystyczne dla innych instytucji finansowych (np. banków, funduszy inwestycyjnych). W związku z tym zakład ubezpieczeń powinien dokonywać identyfikacji ryzyk występujących w jego działalności oraz dążyć do ich zrozumienia i odpowiedniego zarządzania tymi ryzykami. Właśnie w tym celu w każdym zakładzie ubezpieczeń powinien istnieć system zarządzania. Powinien być to system efektywny, oparty na ostrożnych założeniach oraz dostosowany do rozmiarów zakładu i skali jego działalności. Zgodnie z pkt 29 preambuły dyrektywy Wypłacalność II niektóre rodzaje ryzyka mogą być właściwie uwzględnione jedynie poprzez wymogi dotyczące zarządzania, a nie poprzez wymogi ilościowe wyrażone w postaci kapitałowego wymogu wypłacalności. Skuteczny system zarządzania ma więc zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego zarządzania zakładami ubezpieczeń oraz dla skuteczności systemu regulacji. System zarządzania obejmuje funkcję zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego oraz funkcję aktuarialną (pkt 30 preambuły dyrektywy Wypłacalność II).

Celem systemu zarządzania jest prawidłowe i ostrożne zarządzanie zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji. Należy przez to rozumieć przede wszystkim wczesną identyfikację rodzajów ryzyka pojawiających się w zakładzie ubezpieczeń lub w zakładzie reasekuracji, monitorowanie szerokiego zakresu ryzyka, ocenę procesu zarządzania ryzykiem oraz podejmowanie czynności nadzorczych w stosunku do zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji w obszarach szczególnie zagrożonych. Zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II (art. 44) system zarządzania powinien być efektywny i powinien obejmować strategie, procesy i procedury sprawozdawcze konieczne do określenia pomiaru, monitorowania ryzyka, na które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji jest lub może być narażony.

System zarządzania obejmuje co najmniej:

1) strukturę organizacyjną w której zakresy odpowiedzialności są jasno i odpowiednio podzielone;

2) skuteczny system przekazywania informacji;

3) zgodność z innymi wymaganiami określonymi w ustawie.                                                                                                                      

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...