bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicje w nowej ustawie: państwa członkowskie i agencje ratingowe

Definicje w nowej ustawie: państwa członkowskie i agencje ratingowe

Dodano: 2016-04-15

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844) w art. 3 ust. 2 stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ponieważ szereg przepisów nowej ustawy odnosi sią właśnie do państw członkowskich (chociażby przepisy dotyczące swobody świadczenia usług), warto poznać listę tych państw. Państwami członkowskimi Unii Europejskiej są: Włochy, Wielka Brytania, Węgry, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Rumunia, Portugalia, Polska, Niemcy, Malta, Łotwa, Luksemburg, Litwa, Irlandia, Holandia, Hiszpania, Grecja, Francja, Finlandia, Estonia, Dania, Czechy, Cypr, Chorwacja, Bułgaria, Belgia, Austria. Z kolei państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym są Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Ustawa zawiera również definicję zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej (art. 3 ust. 1 pkt 58). Będzie to agencja ratingowa zarejestrowana lub certyfikowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz.Urz. UE L 302 z 17.11.2009, s. 1) lub bank centralny sporządzający ratingi kredytowe wyłączone z zakresu stosowania tego rozporządzenia. Dla przykładu instytucjami, które zostały zarejestrowane jako agencje ratingowe, są: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s Ratings Services, Fitch Polska SA, EuroRating sp. z o.o. Za rejestrację agencji ratingowych i monitorowanie zgodności ich funkcjonowania z przepisami prawa oraz cofanie zgody na działalność odpowiedzialny jest jeden z europejskich organów nadzoru – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...