bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicje w nowej ustawie: państwa członkowskie i agencje ratingowe

Definicje w nowej ustawie: państwa członkowskie i agencje ratingowe

Dodano: 2016-04-15

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844) w art. 3 ust. 2 stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ponieważ szereg przepisów nowej ustawy odnosi sią właśnie do państw członkowskich (chociażby przepisy dotyczące swobody świadczenia usług), warto poznać listę tych państw. Państwami członkowskimi Unii Europejskiej są: Włochy, Wielka Brytania, Węgry, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Rumunia, Portugalia, Polska, Niemcy, Malta, Łotwa, Luksemburg, Litwa, Irlandia, Holandia, Hiszpania, Grecja, Francja, Finlandia, Estonia, Dania, Czechy, Cypr, Chorwacja, Bułgaria, Belgia, Austria. Z kolei państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym są Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Ustawa zawiera również definicję zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej (art. 3 ust. 1 pkt 58). Będzie to agencja ratingowa zarejestrowana lub certyfikowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz.Urz. UE L 302 z 17.11.2009, s. 1) lub bank centralny sporządzający ratingi kredytowe wyłączone z zakresu stosowania tego rozporządzenia. Dla przykładu instytucjami, które zostały zarejestrowane jako agencje ratingowe, są: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s Ratings Services, Fitch Polska SA, EuroRating sp. z o.o. Za rejestrację agencji ratingowych i monitorowanie zgodności ich funkcjonowania z przepisami prawa oraz cofanie zgody na działalność odpowiedzialny jest jeden z europejskich organów nadzoru – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...